Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77815

Hankkeen nimi: Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa - RYHTI

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Puhelinnumero: 029 4465000

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Ruotsalainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Laboratoriovastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.ruotsalainen(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407672566

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rakennusalalla siirrytään tietomallipohjaiseen ajattelutapaan, jossa digitaalisella tiedonhallinnalla saadaan tuottavuutta ja luotettavuutta rakennushankkeiden koko elinkaaren ajalle. Tämä hanke liittyy laajempaan kehittämiskokonaisuuteen, missä LUT ja LAB rakentavat tutkimus- ja kehitysympäristöä digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen rakennusten ja rakentamisen resurssituottavuuden tueksi. Kohteena on kiinteistöautomaation kehittäminen, tekoälyn soveltaminen ylläpidossa ja käytössä, vähähiilisen rakentamisen älykkäät prosessit ja ratkaisut sekä alan uuden palveluliiketoiminnan edellytysten vahvistaminen.

Työvoimaintensiivisellä rakennus- ja kiinteistösektorilla digitalisaation nykyistä laajemmalla ja läpileikkaavalla hyödyntämisellä tuetaan tasa-arvoa sekä vahvistamalla naisten asemaa miesvaltaisella alalla, että fyysisen työn tarpeen siirtyessä digitaaliseksi myös jatkamalla työuria ja laajentamalla eri ryhmien mahdollisuuksia työllistyä alalle. Digitalisaation ja digitaalisten kaksosten hyödyntämisen sekä suunnittelu- että ylläpitovaiheessa on todettu tehostavan materiaalivirtoja ja työmenekkejä, nopeuttavan aikatauluja, sekä olevan toimiva työkalu energiankulutuksen ja käyttöasteiden tehostamisessa. Kokonaisuutena digitalisaatio rakennus- ja kiinteistösektorilla sisältää merkittävän potentiaalin kohti hiilineutraaliutta ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Tämän hankkeen tavoitteena on:
- vahvistaa alan osaamista LABissa, ja LUTissa sekä alueella
- käynnistää toiminta käytännön pilottien tutkimuksen avulla
- tuottaa nopeasti ajantasaista ja laajemmin sovellettavaa tietopohjaa alan toimijoille muutoksiin reagoimiseksi
- rakentaa verkosto alan toimijoista uuden liiketoiminnan jatkokehittämiseksi

Hankkeen toimenpiteinä vahvistetaan kehittäjäverkostoa alueella. Tekoälyn ja IoT:n hyödyntämistä digitaalisissa kaksosissa tutkitaan pilottikohteiden avulla, missä suunnitellaan uudentyyppistä digitaalisen kaksosen soveltamista rakentamisessa ja ylläpidossa (pilotti 1) sekä monitoroidaan ja seurataan tilanteiden muutosta ja tuotetaan tietoa nopeamman reagoinnin sekä uuden tuote- ja palvelukehityksen tueksi (pilotti 2). Hankkeessa muodostetaan XR-teknologioita hyödyntävä testaajaverkosto ICT-sovellusten kehittämiseksi rakennus- ja kiinteistösektorilla. Tutkimuksellisesti tarkastellaan arvojen muutosta omistajuudessa pohjaksi palvelutarpeiden ennakointityölle.

Hankkeella tavoitellaan seuraavia tuloksia:
- Rakennetun ympäristön (käyttäjälähtöisten) ratkaisujen ja toimintaprosessien kehitys digitaalisten työkalujen avulla sekä tekoälyn hyödyntäminen resurssien hallinnassa (käyttöasteet, materiaalivirrat, työmenekit, logistiikka).
- XR-mallien hyödyntäminen käyttäjärajapinnan kanssa tila- ja rakenneratkaisujen yhteiskehittämisessä, teollisuuden toimintaprosessien kehittämisessä ja energia-, materiaali-, liikenne- ja ihmisvirtojen mallintamisessa rakennetun ympäristön ratkaisujen perustaksi.
- Rakennusten ja yhdyskuntien elinkaaren hallinta; resurssituottavuusnäkökulma sekä vähähiilisiä ratkaisuja tukevan kiinteistöautomaation kehittäminen
- Tietomallintaminen ja digitaaliset kaksoset saadaan hyödyksi rakennetun ympäristön kokonaisturvallisuuden hallinnassa sekä elinkaaren ja toiminnan muutosten ennakoinnissa ja hallinnassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmä ovat alan teollisuus: automaatio-, talotekniikka-, sähkö-, energia-ala, rakennustuoteteollisuus, ohjelmistotuotanto sekä kiinteistöliiketoiminta ja julkisen kiinteistöjen omistajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat rakennusliikkeet ja suunnittelutoimistot, yksityiset henkilöt ja tiloissa toimivat yritykset ja muut käyttäjät, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, pelastus- ja terveydenhoito-organisaatiot sekä kunnat ja kaupungit

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 232 222

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 336 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 331 746

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Rautjärvi, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Luumäki, Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Parikkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistonkatu 36

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: Lappeenranta

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Digitalisaatio sinänsä parantaa naisten edellytyksiä toimia rakennus- ja kiintesitöalalla, mutta kokemuksen mukaan ei ainakaan vielä automaattisesti vahvista niitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Otamme kaikissa toimenpiteissä tämän huomioon ja pyrimme rakentamaan toimintoja sen suuntaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Hankkee toimintojen tavoitteena on mm. kehittää elinkaaren hallintaa, materiaalien käyttöä, vähentyää energian ja veden kulutusta eli vaikuttaa eri tavoin luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke pyrkii mm. tehostamaan energiankulutuksen seurantaa ja siten välillisesti vaikuttaa ilmastonmuutoksen riskeihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia kasvillisuuteen tai luontoympäristöön. Mahdolliset välilliset vaikutukset esim. purkujätteen käsittelyn ja varastoinnin kautta ovat kaukaisia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hankkeen toimenpiteillä on suoria vaikutuksia vedenkulutukseen ja välillisiä mm. kasvihuonekaasuihin,
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole liittymäpintaa Natura-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Hankkeen toimenpiteellä kerätään tietoa ja testataan malleja, joiden tavoitteena on suoraan tehostaa materiaalien käyttöä sekä vähentää jätteiden määrää. Tämä tapahtuu hankkeen aikana pilottikohteessa. Osa vaikutuksista on myös välillisiä uuden liiketoiminnan kehittämisen kautta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 5
Hankkeen suora vaikutus uusiutuvien energialähteiden käyttöön jää vähäiseksi, mutta välillisten vaikutusten kautta tämä on uuden liiketoiminnan kehittämisen yksi tavoite.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Hankkeen päätavoitteena on paikallisen elinkeinorakenteen kesätvä kehittäminen ja verkoston / ekosysteemin rakentaminen kyseisessä tematiikassa. Välillisinä vaikutuksina myös heijastusvaikutus suoran kohderyhmän lisäksi mm. rakentamistoimintaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 5
Keino kehittää elinkeinorakennetta on luoda edellytykset ja kehittämisalusta sekä uuisen teknisten tuotteiden että aineettomien tuotteiden palvelujen syntymiselleVälillisinä vaikutuksina myös heijastusvaikutus suoran kohderyhmän lisäksi mm. rakentamistoimintaan.
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hankkeella voi olla välillisiä vaikutuksia logistisiin ratkaisuihin osana uusia digitaalisia ratkaisuja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Pilottikohteissa tuotetaan suoraan tietoa asukkaiden ja käyttäjien hyvinvoinnin edistämiseen. Välillisesti tämä on digiratkaisujen yksi päätavoite (esim turvallisuus).
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeella ei ole suoria tavoitteita tasa-arvon edistämiseen. Välillisesti useat digiratkaisut esim. asumisessa edistävät tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Hankkeen lioteissa tuotettu tieto ja toimintamllit toteutetaan siten, että hanke edistää pilottikohteiden asukkaiden ja käyttäjien yhdenvertaisuutta. Välillisesti useat digiratkaisut esim. asumisessa edistävät tasa-arvoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole suoria eikä välillisiä vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke vaikuttaa suoraan pilot-kohteiden asukkaiden ja käyttäjien ympäristöosaamiseen. Välillisesti tuotteet ja palvelut pyrkivat ympäristötietoisuuden parantamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa -hanke liittyi laajempaan kehittämiskokonaisuuteen, missä LUT ja LAB rakentavat tutkimus- ja kehitysympäristöä digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen rakennusten ja rakentamisen resurssituottavuuden tueksi. Digitalisaation ja digitaalisten kaksosten hyödyntämisen sekä suunnittelu- että ylläpitovaiheessa on todettu tehostavan materiaalivirtoja ja työmenekkejä, nopeuttavan aikatauluja, sekä olevan toimiva työkalu energiankulutuksen ja käyttöasteiden tehostamisessa. Kokonaisuutena digitalisaatio rakennus- ja kiinteistösektorilla sisältää merkittävän potentiaalin kohti hiilineutraaliutta ja kestävän kehityksen tavoitteita.

Hankkeessa koottiin Etelä-Karjalalaisista yrityksistä verkosto, jolle järjestettiin erilaisilla teemoilla työpajoja. Teemat vaihtelivat rakennusten digitaalisista kaksosista uuden rakennuslain tuomiin muutoksiin rakentamisessa. Työpajojen tarkoituksena oli tuoda uutta tietoa ajankohtaisista aiheista yrityksille ja organisaatioille ja päästä keskustelemaan digitalisaation vaikutuksesta heidän toimintaansa.

Hankkeella toteutettiin myös kaksi pilottikohdetta rakennusten digitaalisista kaksosista. Ensimmäinen kohteista oli olemassa oleva rakennus, jonne asennetuista antureista kerättiin tietoa mm. rakennuksen lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Toinen kohde oli uudisrakennus, joka valmistui hankkeen aikana. Tässäkin kohteessa oli vastaavanlaisia antureita, joiden tietoa siirrettiin digitaaliseen kaksoseen. Kohteet erosivat toisistaan eteenkin taloteknisiltä ratkaisuilta, mutta lopputuloksena saadut digitaaliset kaksoset olivat käyttöliittymältään melko samanlaisia. Digitaalisista kaksosista ja niiden käytettävyydestä kerättiin palautetta rakennusten ylläpitäjiltä ja niitä kehitettiin eteenpäin hankkeen aikana.

XR-teknologian hyödyntäminen oli merkittävässä osassa hanketta, jonka vuoksi hankkeen aikana kampukselle perustettiin XR-kehitysympäristö. Sitä hyödynnettiin XR-teknologioiden esittelyyn työpajoissa sekä erilaisten käyttötapausten testaamiseen ennen varsinaiseen työkohteeseen menemistä. Työmaaolosuhteissa testattiin suunnitelmien esittämistä AR-teknologian avulla ja kerättiin myös palautetta käyttäjiltä teknologian hyödyllisyydestä työskentelyn apuvälineenä.

Hankkeessa selvitettiin myös omistajuuden arvojen muutosta. Aiheesta toteutettiin mm. selvitys opinnäytetyönä hankkeen aikana.