Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77817

Hankkeen nimi: Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle -investointihanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pekka Stenfors

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 355 0537

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lääke- ja bioteknologia on määritetty yhdeksi Varsinais-Suomen kolmesta älykkään erikoistumisen painopisteistä. Sen tavoitteena on alan tutkimusinstituuttien ja yritysten saumattomalla yhteistyöllä luoda edellytyksiä uusille innovaatioille ja niiden kaupallistamiselle.

Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle (AMBioPharma) valmistelussa tunnistetut tarpeet vastaavat juuri näiden sektoreiden potentiaalin kasvattamiseen. Hanke pohjautuu alan yritysten lähiajan kehitystarpeisiin ja tarjoaa mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja liiketoimintaan kehittämällä lisäävää valmistusta eli 3D-tulostusta.

3D-tulostuksen merkitys on nopeasti nousemassa bio- ja lääketieteen sovellusten kehittämisessä. Alalla toimivilla yrityksillä on tarvetta sekä osaamisen, materiaalien että laitteistojen kehittämiseen. Kokoavasti voidaan todeta, että V-S alueen yritysten tiedostetut tarpeet liittyvät tuotannon tehostamiseen ja helpottamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Päätavoitteet:
1. Hanke parantaa ja nopeuttaa yritysten tuotekehitystä uusien lääkevalmisteiden, hammasproteesien, lääkinnällisten instrumenttien ja in vitro-diagnostiikan testijärjestelmien osalta 3D-tulostuksen avulla.
2. Lisäävän valmistuksen/3D-tulostuksen merkitys osana uusien tuotteiden kehitystä kasvaa Varsinais-Suomen bio- ja lääketeollisuudessa ja kasvattaa yritysten innovaatiokykyä ja lähiajan liikevaihtoa.
3. Lisäävän valmistuksen/3D-tulostuksen käyttö yritysten TKI-toiminnassa ja tuotantolaitteistona kasvaa.
4. Materiaalien käyttö monipuolistuu ja johtaa uusien tuotteiden kehittämiseen.
5. Yhteistyö 3D-tulostuksen laitteistoja ja laitteiston osia kehittävien ja valmistavien yritysten sekä bio- ja lääkealan eri sektoreiden välillä lisääntyy ja 3D-tulostuksen osaamistaso nousee.

Hanke toteutetaan yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kesken viiden toimenpidekokonaisuuden kautta:
1. Lääkeannosteluvalmisteiden kehittäminen
2. Hammaslääketieteen irtoproteesien valmistus 3D-tulostuksella sekä lujituksen ja valmistuksen optimointi ja suunnittelu
3. In vitro-diagnostiikan testikasettien ja testikasettien valmistuksen kehittäminen 3D-tulostuksella
4. Regulaatiotilanteen ennakointiselvitys bio- ja lääketeollisuuden 3D-tulostukseen liittyen
5. Palaute- ja suunnittelutilaisuudet yritysten kanssa.

Hankkeessa monipuolisesti toteutetut 3D-tulostustestaukset eri laitteilla ja materiaaleilla tuottavat tietoa, jota kohdeyritykset hyödyntävät tuotekehityksessä ja suunnittelussa. Näitä ovat esim. käytännön tieto erilaisten bio- ja lääkesovelluksissa tarvittavien materiaalien 3D-tulostettavuudesta ja valmistusprosesseista. Yhteistyössä yritysten kanssa tehty kehitystyö tukee regulaation ja laadunvarmistuksen tulevaisuuden muutosten arvioinnissa ja ohjaa kehitystyötä oikeaan suuntaan.

Materiaalien monipuolinen testaus ja käytännön kokemukset johtavat 3D-tulostuslaitteiston ja 3D-tulostusprosessien suunnittelun ja automaation kehittymiseen. 3D-tulostuksen kehittäminen monialaisesti mahdollistaa yhteistyön lisääntymisen sekä bio- ja lääkealan eri sektoreiden, että 3D laitteistoja valmistavien yritysten välillä. Tulokset vaikuttavat yritysten 3D-tulostukseen liittyvään TKI-toiminnan kasvuun ja pitemmällä aikavälillä terveydenhoidon uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, liikevaihdon kasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen.

Hanke edistää monin tavoin rakennerahasto-ohjelman horisontaalisia tavoitteita. Automaation ja digitalisaation hyödyntäminen sekä suunnittelun tehostaminen valmistuksen kehittämisessä vaikuttavat positiivisesti sekä ekologiseen että taloudelliseen kestävyyteen vähentäen luonnonvarojen käyttöä, materiaalien tuhlausta ja luonnolle haitallisten kemikaalien käyttöä. Hanke lisää siten ympäristöosaamista ja vaikuttaa Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen. Bio- ja lääketeollisuus on yksi maakunnan maakuntastrategian ja elpymissuunnitelmien kärkialoista ja hanke tukee suoraan paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä ja kilpailukykyä, ja edistää siten yhteiskunnan hyvinvointia. Hanke ottaa toiminnassaan huomioon myös tasa-arvon ja kulttuuriselta taustaltaan erilaiset yrittäjät, jotta hankkeesta hyötyy mahdollisimman monipuolinen ryhmä yrittäjiä.

Kyseessä on kehittämishankkeen investointiosuus, jonka investoinnit ovat kehittämishankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat bio- ja lääkealan yritykset, lisäävän valmistuksen/3D-tulostuksen laitteistoja ja laitteiston osia kehittävät ja valmistavat yritykset, suunnitteluyritykset ja hankkeen tulokset voivat hyödyttää myös bio- ja lääkealan konsulttiyrityksiä. Kohteina on erikokoisia yrityksiä pk-yrityksistä suuriin yrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Sairaalat, yksityisklinikat, potilaat, jotka diagnosoivat ja hoitavat itseään, muut tutkimus- ja korkeakoulutoimijat, tulevaisuudessa mahdollisesti myös apteekit, joilla on lääkevalmistuslupa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 43 069

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 78 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 527

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Lieto, Naantali, Turku, Raisio, Kaarina

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnitteluvaiheessa on tehty alustava toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan yrittäjät ovat selvästi miesvaltaisempaa joukkoa kuin palkansaajat. Noin kolmannes kaikista yrittäjistä on naisia, mutta vain 5% teollisuuden yrittäjistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on avoin kaikille Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille ja hanketoimijat pyrkivät saamaan mukaan naispuolisia yrittäjiä mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen toimenpiteet tulevat parantamaan näin myös alueen naispuolisten bio-ja lääkealan yrittäjien tietotaitoja mm. 3D-tulostuksesta ja in vitro-diagnostiikasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulman huomioonottamista seurataan, arvioidaan ja raportoidaan koko hankkeen ajan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Hankkeessa isossa roolissa on automaatio. Automaation lisääntyminen 3D-tulostuksen kautta tehostaa tuotteiden valmistusta sekä optimoi materiaalien käyttöä. Tämä vähentää luonnonvarojen käyttöä ja materiaalien tuhlausta. Vesipohjaiset prosessit soveltuvat varsinkin biologisten lääkkeiden annostelun kehittämiseen, jossa tutkitaan myös uusiutuvien, luonnonmateriaalipohjaisten käyttöä. Åbo Academin luonnonmateriaalitekniikka on mukana konsortiossa. 3D-tulostusta soveltuu myös luonnonpolymeerien käyttöön, josta konsortiolla on tietotaitoa jaettavaksi yrityksille.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
Ilmastomuutoksen riskien vähentäminen kuuluu myös bio-ja lääketeollisuuden vastuisiin nyt ja tulevaisuudessa. Automaation kautta päästään kehittämään yhä kestävämpiä ratkaisuja, jotka välillisesti vaikuttavat myös ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Bio- ja lääketeollisuus on hyvin reguloitua, joka voi olla osin ristiriidassa kestävän kehityksen näkökulmasta (tehdään paljon testejä, paljon toistoa sekä valmistuksessa että analyyseissä siksi, että voidaan osoittaa valmisteiden olevan turvallisia ihmisille), mutta laskennallisessa suunnittelussa, materiaalien sovittamisessa ja käytännön testeissä on yleensä sisäänrakennettuna se, että jätteen määrä pyritään minimoimaan ja lisäksi pyritään myös välttämään prosesseissa ympäristölle tai työntekijöille vaarallisten kemikaalien käyttöä, esimerkiksi käyttämällä vesipohjaisia prosesseja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole havaittavaa suoraa eikä välillistä vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 8
Automaation lisääntyminen 3D-tulostuksen kautta tehostaa tuotteiden valmistusta sekä optimoi materiaalien käyttöä. Tämä vähentää materiaalihukkaa ja mahdollistaa valmistuksen jätteiden määrän vähentämisen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 6
Hanke edistää automaation lisäämisen kautta bio-ja lääketeollisuuden digitalisaatiota. Tämä mahdollistaa fossiilisista energialähteistä luopumisen ja nopeamman siirtymisen uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinko –ja tuulienergian, käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke tukee suorasti paikallisen elinkeinorakenteen kehittämistä. Bio-ja lääketeollisuus on yksi Varsinais-Suomen maakuntastrategian ja elpymissuunnitelman kärkialoista. Jotta Varsinais-Suomen alan yritykset pystyvät toimimaan kilpailukykyisinä sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla, on heidän panostettava lisäävän valmistuksen tekniikoihin sekä kehitettävä tuotteitaan. Hankkeen tulokset tukevat kaikkea tätä, kun yritykset saavat tärkeää tietoa 3d-tulostuksen ja in vitro -menetelmien hyödynnyksestä ja käytöstä oman liiketoiminnan kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 5
Hankkeessa aineettomien tuotteiden kehittäminen ei ole fokuksena, koska bio- ja lääketeollisuudessa tuotetaan fyysisiä lääkkeitä ja apuvälineitä terveyden edistämiseksi.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Raaka-aineiden logistiset ratkaisut ovat tärkeässä roolissa bio- ja lääketeollisuuden tuotantoketjuissa. Automaation ja kehittyneiden in vitro-menetelmien kautta tuotannosta tulee paremmin optimoitua ja tehokkaampaa ja se myös tehostaa kuljetusten ja logistikaan ratkaisuja, kun vähemmästä saadaan enemmän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Hankkeen toimien alueellisen elinkeinorakenteen tukeminen ja bio- ja lääketeollisuuden kilpailukyvyn parantaminen lisäävät myös yhteiskunnan hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hanke edistää tasa-arvoa panostamalla yhteistyöhön 3D-tulostuksen laitteistoja ja laitteiston osia kehittävien ja valmistavien yritysten sekä bio- ja lääkealan eri sektoreiden. Hankeessa tiedonkulku ja toisilta oppiminen on tärkeää ja hanke pyrkii ottamaan huomioon erilaiset tavat levittää tietotaitoa erilähtökohtaisten yritysten tarpeisiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus on mukana myös bio-ja lääketeollisuudessa, jossa kansainvälisten osaajien rooli on usein tärkeä kotimaisen osaajapuutteen paikkaajina sekä innovaattoreina. Hanke pyrkii osaltaan tuottamaan tietoa muodossa, joka mahdollistaa eri taustaisten yrittäjien hankkeesta hyötymisen ja yhteistyön.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole havaittavaa suoraa eikä välillistä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 2 2
Erilaiset tekniset ja automatisoidut valmistusratkaisut ovat tärkeä osa bio-ja lääketeollisuutta jo nyt ja hankkeen kautta niiden rooli entisestään korostuu Varsinais-Suomessa alan yrityksissä. Samalla kun lisäävän valmistuksen menetelmät automatisoituvat, lisääntyy yritysten tarve olla tietoinen automatisoinnin ympäristövaikutuksista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-