Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77824

Hankkeen nimi: Future Fields in action after Corona

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JOTEX WORKS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0949121-3

Jakeluosoite: Jänhiäläntie 22

Puhelinnumero: 0408395176

Postinumero: 55300

Postitoimipaikka: RAUHA

WWW-osoite: www.jotexworks.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pikkusilta Outi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.pikkusilta(at)jotexworks.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408395176

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaation avulla kohti uutta huomista . Tähtäämme uudenlaisen ja uusiutumiseen kannustavan toimintamallin luomiseen yksittäiskappaleiden valmistuksessa raskaammassa teollisuudessa kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmista. Miten minimoidaan/optimoidaan resurssien käyttö koko valmistusprosessin ja tuotteen elinkaaren ajan 3D-skannauksen avulla? Uusien ratkaisujen etsiminen ja suuntaaminen aikaan koronan jälkeen. Kestävä kehitys tuodaan osaksi tuotannon kehittämistä, kuten myös sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 66 319

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 66 319

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jänhiäläntie 22

Postinumero: 55300

Postitoimipaikka: RAUHA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pyrimme jatkuvasti lisäämään alamme sukupuolitasa-arvoa ja tuomaan esiin, että metallialalla voi toimia molemmat sukupuolet. Tämä kehittämistyö lisää mahdollisuuksia saada rekrytoitua molempia sukupuolia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kun digitalisaatiota lisätään tuotannossa, vähenee fyysinen kuormitus, jolloin henkilöiden riippumatta sukupuolesta on mahdollista toimia valmistavan teollisuuden tehtävissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kehittää tuotantoa ja lisätä toiminnan ekologisuutta läpi tuotettavien tuotteiden elinkaaren mahdollisuuksien mukaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 6
Tuotannon tehostaminen vähentää energian käyttöä ja hukan syntymistä. 3D-skannauksen avulla pystymme työstämään kappaleita entistä energiatehokkaammin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 4
Energian käyttö vähenee, jolloin toimintamme kuormittaa ympäristöä vähemmän.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Toimimme mahdollisimman tehokkaasti ilman hukkaa, jolloin koko prosessin hukka pienenee ja energiankäyttö tehostuu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Toimimme mahdollisimman tehokkaasti ilman hukkaa, jolloin koko prosessin hukka pienenee ja energiankäyttö tehostuu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liene vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Hukka ja virheet vähenevät, kun 3D-skannauksen avulla voimme tarkastaa kappaleiden vaatimustenmukaisuutta läpi koko valmistusprosessin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Tämä projekti ei suoraan vaikuta suoraan uusituvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Sijaitsemme maaseudulla ja olemme alueellamme ainoita raskaamman valmistavan teollisuuden edustajia. Pystymme investoimalla 3D-skannaukseen lisäämään vetovoimaa työnantajana, mahdollistamaan liiketoimintamme kasvun alueella ja työllistämään sukupuolesta riippumatta lisää henkilöstöä 3D-skannauksella vapautuvan kapasiteetin ja sen käyttöhenkilöstön takia. Kehitämme näillä toimin alueen elinkeinorakennetta kestävästi luomalla uutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
3D-skannauksen avulla meidän on mahdollista kehittää uusia palveluita mittaamiseen liittyen myös muille yrityksille. Tätä mahdollisuutta on tarkoitus selvittää lisää kehittämishankkeen aikana.
Liikkuminen ja logistiikka 2 1
Tavaran liikkuminen vähenee virheiden vähenemisen myöstä, ei tarvitse palauttaa kappaletta koneelta hitsaamoon.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 3
Työn kehittäminen ja työllistäminen luo hyvinvointia alueellemme ja mahdollistaa tulevaisuudessakin palvelut alueellamme.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Skannaaminen on aikaisempaa metallityötä kevyempää, joten työnantajana meidän on mahdollista lisätä vetovoimaa myös sellaisten työntekijöiden osalta, joiden fyysiset rajoitteet ovat voineet olla esteenä työn hakemiselle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 3
Toimimme monikansallisena työyhteisönä ja jokaisen henkilön kohtaaminen tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti on yksi toimintamme kulmakivistä. Lisäämällä työpaikkoja lisäämme myös yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liene vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 6 5
Tehostamalla tuotantoamme lisäämme omaa ja ympäristömme osaamista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-