Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77835

Hankkeen nimi: Kustannustehokas ja pienikokoinen mittausratkaisu arseenin mittaamiseksi vesinäytteestä- ARMINE

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Puhelinnumero: 0408397353

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarkko Petteri Räty

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.raty(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408397353

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Puhtaan juomaveden saannin turvaaminen on vesiviranomaisten suurin haaste monissa maissa. Arseeni on myrkyllinen alkuaine, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja juomaveden korkeita arseenipitoisuuksia havaitaan Aasiassa, kuten Intiassa ja Thaimaassa, sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa, kuten Chilessä, Argentiinassa ja Meksikossa. Kontaminaation lisääntymistä raportoidaan kuitenkin myös Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopan maissa. Kasvava ongelma etenkin Etelä-Suomessa on porakaivojen vedenlaatu, joiden pitoisuudet ovat peräisin luonnollisesta arseenista. Kaivostoiminta voi lisätä keinotekoisten lähteiden aiheuttamaa veden saastumisen riskiä. Koska arseeni on usein kivissä ja maaperässä metallina, jota ei jatkojalosteta edelleen, kaivostoiminnan aikana sitä ei eristetä vaan varastoidaan jätemaaperän kanssa. Tämä voi aiheuttaa arseenin pitoisuuden kasvua paikallisesti ja edesauttaa sen pääsyä pohjaveteen. Kaivosyritysten on siis analysoitava arseenin pitoisuutta jätevesissä ja päästöissä.

Hankkeessa kehitetään mittausmenetelmä arseenipitoisuuksien mittaamiseksi sekä kehitetään yksinkertaista, edullista ja käyttäjäystävällistä digitaalista tekniikkaa, joka olisi saatavilla sekä yrityksille teollisuuden purkuvesien monitorointiin että yksityisille kuluttajille mm. juoma/kaivoveden arseenipitoisuuden seurantaan.

Tuloksena saatava uusi teknologia vedenlaadun seurantaan voidaan kaupallistaa hankkeen jälkeen yritysten hankkeiden kautta. Hankkeessa kertyneen osaamisen avulla tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla aloilla kuin ympäristömittauksissa (mm. etäterveydenhuolto).

Hankkeen, jonka kustannusarvio on 171 290 €, toteuttaa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö MITY Kajaanissa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Erityisenä kohderyhmänä ovat alueen mikro-, pk-yritykset ja globaalit ns. veturiyritykset. Yhteistyössä sekä kotimaisten että ulkomaisten yritysten kanssa testataan kehitettyjä mittausratkaisuja loppuasiakkaiden sovelluskohteissa (pk-yritykset ja globaalien yritysten yhteistyösopimus yrityksissä). Uusille toimintaa Kainuussa suunnitteleville ja aloittaville yrityksille viestitään alueen tutkimusorganisaatioiden mahdollisuuksista yhteistyöhön.

Keskeinen kohderyhmä on myös Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön MITYn henkilöstö. Heidän osaaminen kehittyy ja läheinen yhteistyö yritysten kanssa mahdollistaa uusien start-up yritysten syntymisen innovaatioiden pohjalle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat Kajaanin toimintaympäristössä toimivat TKI –ammattilaiset (Luonnonvarakeskus LUKE, Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK). Pyrkimys on tukea ja laajentaa TKI -toimijoiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja eurooppalaisiin aloitteisiin ja ohjelmiin. Lisäksi Kainuun etu on mukana liiketoimintainnovaatioiden kehittämisessä.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on myös muiden yliopistojen vesitutkimuksessa olevat TKI-ammattilaiset sekä muiden tutkimuslaitosten henkilöstö (GTK, SYKE).

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat myös kunnallisen vesijohtoverkoston ulkopuolella asuvat yksityiset henkilöt sekä kesämökkiläiset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 903

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 119 131

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 171 290

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 170 187

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo, Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 7

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö on sukupuolineutraali ja toimenpiteet hankkeessa kohdistuvat molempien sukupuolten edustajiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnallisessa suunnittelussa on otettu huomioon sukupuolilähtökohdat. Toiminnalliset tehtävät on suunniteltu siten, että työtehtävät jakautuvat tasaisesti naisille ja miehille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen keskeisimmät tavoitteet eivät riipu tekijöiden eivätkä kohderyhmän sukupuolesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Käytetään kannettavaa teknologiaa veden metallipitoisuuksien mittaamiseen ja siten ympäristön tilan monitorointiin
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Uusi nopea menetelmä edesauttaa luonnonarvojen monimuotoisuuden säilymistä, erityisesti päästöjen monitoroinnissa. Tulevaisuudessa voidaan menetelmää käyttää kaivosten purkuvesien monitoreinnissa, voidaan tehokkaammin estää päästöjä vesistöihin
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Turvallisen ja puhtaan juomaveden turvaaminen. Nopeampi ja edullisempi mittausmenetelmä laadunseurantaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Materiaalien ja jätteiden aiheuttamaa ympäristökuormaa voidaan pienentää kehitettävällä mittausmenetelmällä. Tulevaisuudessa voidaan menetelmää käyttää kaivosten purkuvesien monitoreinnissa, voidaan tehokkaammin estää päästöjä vesistöihin
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeessa kehitettävä teknologia ja mittausratkaisu on mahdollista kaupallistaa esimerkiksi alueelle perustettavien uusien yritysten kautta ja siten hanke mahdollistaa mm. uusien cleantech ja teknologia-alan yritysten saamiseen alueelle ja/tai perustamisen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 3
Vedenlaadun seurantaan kehitettävä teknologia ja mittausratkaisu mahdollistavat uudenlaisen, digitaalisen palveluliiketoiminnan syntymistä alueelle
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 3
Turvallinen ja puhdas juomavesi kuuluu perusoikeuksiin. Luonnon ja vesistöjen puhtaus vaikuttaa suoraan ja välillisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Uusien työpaikkojen ja elinvoimaisuuden kautta edistetään hyvinvointia Kainuussa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkittäviä vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 2 5
Mittaustekniikan kehittäminen ja teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden, ympäristö- ja laatutason parantaminen ovat osa Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaa. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan merkittävästi ympäristöosaamiseen liittyvää teknologiaa. Mahdollistaa alueen yritysten ja tutkimuslaitosten osallistumisen KV-hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Puhtaan juomaveden saannin turvaaminen on vesiviranomaisten suurin haaste monissa maissa. Arseeni on myrkyllinen alkuaine, joka aiheuttaa vakavia terveysongelmia liittyen esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Pitkäaikainen altistuminen juomaveden ja ruoan arseenille voi aiheuttaa myös syöpää. Juomaveden korkeita arseenipitoisuuksia havaitaan Aasiassa, kuten Intiassa ja Thaimaassa, sekä Etelä- ja Keski-Amerikassa, kuten Chilessä, Argentiinassa ja Meksikossa. Kontaminaation lisääntymistä raportoidaan kuitenkin myös Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopan maissa. Suomessa arseeni on ongelma etenkin Etelä-Suomessa porakaivovedessä, joissa pitoisuudet ovat peräisin luonnollisesta arseenista. Maailman laajuisesti jopa 140 miljoona ihmistä yli 50 maassa altistuu juomaveden arseenipitoisuudelle, joka ylittää WHO:n ohjearvon 10 μg/l.

Hankkeessa kehitettiin arseenin mittaamiseksi sähkökemiallinen mittausratkaisu, jossa käytettiin yksinkertaista, edullista ja käyttäjäystävällistä digitaalista tekniikkaa ja päivitettiin juomaveden arseenipitoisuuden mittaamiseksi älypuhelinsovellus. Mittausratkaisu on suunniteltu yrityksille teollisuuden purkuvesien monitorointiin ja yksityisille kuluttajille mm. kaivoveden laadun seurantaan. Tämä mittausratkaisu pilotoitiin onnistuneesti vesinäytteen arseenipitoisuuden mittaamiseksi teollisuuden näytteillä laboratorio-olosuhteissa sekä luonnonvesien ja kaivoveden laadun määrittämiseen mittauskohteissa Pirkanmaalla. Mittaustulokset olivat hyvin verrannollisia perinteisellä laboratoriomittauksella tehtyihin tuloksiin.