Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77843

Hankkeen nimi: Viljaklusterin Pilot-Plant

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2630644-6

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Puhelinnumero: +358294465000

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.lab.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Taivalantti Kirsi Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yksikön johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.taivalantti(at)lab.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 5177702

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Päijät-Hämeessä toimii aktiivisesti Suomen mittavin ja monipuolisin viljaosaamisen keskittymä. Vuonna 2003 perustettu Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljan viljelijöiden sekä viljaraaka-ainetta jalostavien yrityksien muodostama yhteistyöverkosto.

Koronakriisi on vaikuttanut viljaklusterin yrityksiin erityisesti HoReCa – hotelli-, ravintola- ja catering – myynnin laskun myötä. HoReCa-myynti on kaikille yrityksille merkittävää ja osa yrityksistä on lähes kokonaan riippuvaisia HoReCa-myynnistä. Ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikarajoitukset ovat pienentäneet myyntiä merkittävästi. Korona on myös vaikuttanut heikentävästi yritysten tuotekehitykseen, koska laboratoriotestejä ei ole voitu tehdä kokoontumisrajoitusten ja etätyöohjeiden vuoksi täysimääräisesti. Korona on myös vaikuttanut kaupan alan yritysten haluun ottaa uutuuksia valikoimiinsa. Kaupan alan yritykset ovat ilmoittaneet erityistä halukkuutta ottaa vastaan uutuuksia pandemian jälkeen ja ovat pyytäneet yrityksiä kehittämään ja valmistautumaan seuraavien vuosien aikana uudenlaisten nykyaikaisten mm. vegaanisten tuotteiden lanseerauksiin.

Viljaklusterin Pilot Plant-hankkeen päätavoite on muodostaa yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyössä kehitysalusta Päijät-Hämeen viljaklusterin tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tähtäimenä on nopea reagointi pandemian aiheuttamaan myynnin laskuun ja kaupan odotusten mukaisten uusien tuotteiden kehittämiseen. Kansainvälisiltä markkinoilta tuleva liikevaihdon kasvupotentiaali uusille tuotteille on merkittävä. Hankkeella on siten suuri vaikutus alueen elinvoimaan.

Hankkeen tulokset tehostavat tuotannon sivujakeiden hyötykäyttöä, millä on suora vaikutus luonnonvarojen kestävämpään käyttöön. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa kasvipohjaisen elintarviketeollisuuden liiketoimintaedellytyksiä. Kasvipohjaisella ruokavaliolla on ihmisten terveyttä edistäviä vaikutuksia ja kasvipohjaisten elintarvikkeiden käytön lisääminen ja jalostaminen vähentää koko elintarvikeketjun hiilijalanjälkeä.

Tässä hankkeessa käynnistetään kehitysalustan rakentaminen nopeavaikutteisilla toimenpiteillä kehittämällä toimintamalli usean yrityksen yhteiskäyttöön sekä korkeakoulujen kehittämisalustaksi, tarkentamalla koko toimintaympäristön taloudellisia edellytyksiä jatkuvuuden varmistamiseksi ja täsmentämällä tulevaan toimintaympäristöön sijoittuvat prosessit. Kehitysympäristön investoinnit toteutetaan Viljaklusterin Pilot Plant-investointihankkeessa.

Hankkeen tuloksina saadaan nopea tuotekehitysvaihe uusista vihreän kasvun tuotteista markkinoille, viljaklusterin toimintaedellytysten vahvistuminen sekä alan tutkimus- ja kehitystoiminnan laajentuminen. Hankkeen pidemmän tähtäimen vaikutuksia ovat elintarvikealan vientiteollisuuden ja Päijät-Hämeen elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen sekä alan kansallisen tunnettuuden nostaminen

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankeen varsinaisia kohderyhmiä ovat Viljaklusteriin kuuluvat yritykset (Viking Malt Oy/Polttimo oy, Karl Fazer Oy,Hartwall Oy, Teerenpeli, Sinuhe, Lammin Sahti, Viipurilainen kotileipomo, MTK Etelä-Häme) sekä mahdollisesti muitakin.

Lisäksi hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat alueen korkeakoulut LUT ja LAB, niiden tutkimus- ja kehitystoiminta ja osaamisen nosto alalla.

Alla on kopio alueen keskeisten toimijoiden sitoutumisesta hankkeeseen:

P-H Viljaklusteri/ Pilot tehdas/ pmr 23.3.2021
Päijät-Hämeen viljaklusterin pilot tehdashankkeeseen ilmoittautuneet seuraavat yritykset:

Viking Malt Oy / P. Relander / Sanna Kivelä
Senson Oy / Samat
Teerenpeliyhtiöt Oy / Anssi Pyysing
Lammin Sahti Oy /Pekka Kääriäinen
Viipurilainen Kotileipomo Oy / Teppo Ylä-Hemmilä
MTK EteläHäme /maatilat / Päivi Rönni
Hartwall Oy Lahden Yksikkö / Hannele Ala-Karhu
Fazer Finland Oy; Fazer Mylly / Jarkko Arrajoki (myös Viljaklusterin pj)
Fazer Finland Oy; Ksylitoliliiketoiminta (Anna Nicoll )
Fazer leipomot Oy; Suomi (Jani Heinonen)

Lisäksi mukaan ovat tulossa erikseen sovittavin tavoin LUT konserni (Juha-Matti Saksa tiedonanto) ja LAB ammattikorkeakoulu ( Turo Kilpeläinen tiedonanto) sekä Lahden seudun kehitys LADEC Oy (Jari Eskola)

Yhteenvedon koosti käytyjen keskusteluiden pohjalta

Pekka Mäki-Reinikka
Senior Advisor; Fazer Finland Oy
CEO; Rocking Rye Rolls Oy

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat tuotteiden kuluttajat, viljaklusterin yritysten yritysasiakkaat (kaupat, ravintolat, catering) ja alihankintaketjut, Päijät-Hämeen elinkeinoelämä laajemmin, kansalliset elintarvikealanalan toimijat sekä yritysten työntekijät ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 147 850

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 147 850

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 184 813

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 184 813

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Asikkala, Lahti, Kärkölä, Padasjoki, Hollola, Sysmä, Iitti, Orimattila, Heinola, Hartola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mukkulankatu 19

Postinumero: 15210

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Käsitys siitä, miten vahvistaa naisten osuutta. Alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa naisten osuus on suurempi kuin miesten. Panimoteollisuus on miesvoittoista, mutta leipomotoiminta ja mallastamot henkilöstö tasapuolisesti naisia ja miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Analyysi naisten ja miesten työkuvista teollisuudessa omn tehty ja tavoitteet huomioidaan hankkeessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Kasvipohjaisten elintarvikkeiden käytön lisääminen ja jalostaminen vähentää koko elintarvikeketjun hiilijalanjälkeä. Välillinen vaikutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotannon hiilijalanjälki on merkittävästi pienempi kuin lihantuotannossa. Markkinoiden kasvu korvaa osittain ja joidenkin tuotteiden osalta kokonaan lihaperäisten tuotteiden käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Toiminta kehittää ja monipuolistaa kotimaista kasvintuotantoa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Kasvipohjaisten elintarvikkeiden kasvu on välillisesti postiivista kasvihuonekaasujen vähenemikseen ölihantuotannon tarpeen vähenemisen kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 0
Suora vaikutus on tuotannon sivujakeiden tehokkaampi käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Selvitetään sivujakeissa olevien bioaktiivisten komponenettien käyttömahdollisuuksia ja liiketoiminnallisia edellytyksiä energiantuotannossa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeen tavoitteena on vahivstaa kasvipohjaisen elintarviketeollisuuden liiketoimintaedellytyksiä. Tämä vaikuttaa suoraan elinkeinorakenteen kestävyyteen. Lisäksi välillisenä vaikutuksena liittyvä liiketoiminta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Tavoitteena on patentit ja uudenlaiset toimintakonseptit.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Sekä suorana että välillisenä vaikutuksena kasvipohjaisella ruokavaliolla on ihmisten terveyttä edistäviä vaikutuksia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei ole hankkeen tavoitteena.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Ei ole hankkeen tavoitteena. Välillisenä vaikutuksena elintarviketeknologisen osaamisen vahvistuminen Päijät-Hämeessä.
Kulttuuriympäristö 0 2
Viljantuotannon edellytysten varmistaminen Hämeen alueella. Viljapellot vahvistavat hämäläistä kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 1 3
Hankkeen toiminta ja tavoitteet voi tuottaa uusai ratkaisumalleja sivujakeiden käyttöön. Hankkeen lähtökohdat edellyttävät ympäristöosaamista. Yhteistyö LABin kiertotalouslaboratorion kanssa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viljaklusterin Pilot-Plant (A77843) ja Viljaklusterin Pilot-Plant investoinnit (A77904) hankkeiden päätavoite on ollut muodostaa kehitysalusta Päijät-Hämeen Viljaklusterin tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeissa tavoitteena on ollut suunnitella, rakentaa ja pilotoida kehitysympäristö ja kehittää toimintamalli yritysten ja korkeakoulujen yhteiskäytölle huomioimalla myös toimintaympäristön taloudelliset edellytykset jatkuvuuden varmistamiseksi. Viljaklusterin Pilot Plant investoinnit- hakkeessa on ollut tarkoituksena investoida myös kehitysympäristön laitteistoihin ja prosesseihin.

Toimintaympäristö on saatu rakennettua suunnitelman mukaisesti, sen toiminta on päästy aloittamaan ja investoinnit toteutettua. Yritysten ja korkeakoulun välistä toimintamallia on suunniteltu ja rahoitusvaihtoehtoja kartoitettu. Kumppanuussopimukset ja rahoitusmallin rakentaminen on työalla. Benchmarkkaus olemassa olevista elintarvikealan toimintaympäristöistä ja saatavilla olevista palveluista on suoritettu. Toiminnan alustavat laajentamissuunnitelmat ja selvitykset on tehty. Myös yrityspalvelut ovat alkamassa ja yritysten ja sidosryhmien kiinnostus toimintaympäristöä ja LAB-ammattikorkeakoulua kohtaan on kasvanut merkittävästi toimintaympäristön valmistuttua. Toimintaympäristö kiinnostaa myös kansainvälisiä ryhmiä.