Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77844

Hankkeen nimi: Kielellisten kehitysviiveiden tunnistamiseen tarkoitettu pelillinen sovellus 12-20 kuukauden ikäisille lapsille, hankkeen esiselvitys.

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 15.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: G-GROUP OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2400917-3

Jakeluosoite: Ruotutorpankuja 8 aA

Puhelinnumero: +358401395996

Postinumero: 00720

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Govtva Alexey

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: agovtva(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401395996

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että keskimäärin 7–8%: lla 2-5 vuotiaista lapsista on vaikeuksia puheen kehityksessä. Ikäryhmää laajennettaessa jopa 19% lapsista. Asia koskettaa suurta määrää perheitä. Useimmissa tapauksissa mahdollisimman aikaisin saatu diagnoosi lisää hoidon tehokkuutta. Haluamme luoda mobiilipelin, joka auttaa varhaisen diagnoosin saamista. Sovellus on lapsille (12-20 kk) ja sillä on 2 tavoitetta: - Edistää kognitiivisten ja motoristen taitojen kehittymistä. - Tunnistaa varoitusmerkit puheen kehityksessä ja kehottaa asiantuntija-arvion hakemista. Pyrimme edistämään monimuotoisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia henkilöstöllemme, lapsille ja heidän perheilleen. Projektimme edistää sukupuoliroolien tasapuolisuutta, myös sovelluksen kehitystyöstä brändinrakennukseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 11 462

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 462

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Ruotutorpankuja 8 aA

Postinumero: 00720

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tasa-arvon kehittymisestä huolimatta lasten kasvatusvastuu on usein enemmän äitien harteilla. Erityisesti jos lapsella on vaikeuksia, lapsen tukemiseen ja kuntouttamiseen liittyvät vastuut jäävät enemmän äideille. Projektin yksi vaikutuksista on vähentää äitien kokemaa stressiä ja huolta ja erityisesti tuoda lisää työkaluja isän tai muiden perheenjäsenien käyttöön lapsen kuntouttamisessa ja tukemisessa. Digitaalisuus ja lapsen kehityksen mitattavuus voivat olla tekijöitä, jotka erityisesti kiinnostavat myös miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehitetty peli ei kehitä sukupuolistereotypioita lapsilla. Pelin värisuunnittelun ja teeman tulee olla sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Kyllä
Our main goal is to help children with special needs and families in an inclusive way while reducing gender inequality in apps and parenting.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 8
Yhdysvalloissa tehtyjen taloudellisten tutkimusten mukaan maan talouden menetys kielellisistä vaikeuksista johtuen on noin 2,5% suhteessa BKT:n. Tappiot liittyvät tuen aiheuttamiin kustannuksiin sekä tappioihin, joita aiheutuu ihmisten vaikeuksista päästä työmarkkinoille. (Heillä, joilla on todettu kielellisiä vaikeuksia, on muuta väestöä suurempi työttömyysaste) Yksi projektin pitkäkestoisista tavoitteista on parantaa kielellisten vaikeuksien taloudellisia vaikutuksia yksilölle itselleen ja maan taloudelle.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Kommunikoinnin työkalujen kehittämisen lisäksi pyrimme rakentamaan monipuolisen ja osallistavan yhteisön kielellisten vaikeuksien ympärille. Esimerkiksi tämä peli sopii myös normaalisti kehittyville lapsille ja heidän perheilleen. Suunnittelemme positiivisen tietoisuuden levittämistä ja tiedotusmateriaaleja, jotka myötävaikuttavat myönteisesti yksilön monimuotoisuuden tunnistamiseen sekä kehittyvän ja osallistavan kulttuurin syntymiseen. Aikuiset puhevammaiset kokevat ongelmia ja eriarvoisuutta useilla elämänalueilla. Projektin tarkoituksena on muun muassa ymmärtää aikuistenkin kielellisiä vaikeuksia, ja tukea heitä. Tämän projektin toteuttamisen seurauksena valtaväestökin oppii tuntemaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien periaatteen ja normalisoi kielelliset vaikeudet osaksi tavallista elämää ja yhteiskuntaa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Erityislasten perheiden tuki ja uudet menetelmät edistävät hyväksyvää sosiaalista ilmapiiriä ja auttavat vammaisten henkilöiden tasa-arvon kehittymistä.
Kulttuuriympäristö 0 4
Hankkeella voidaan vaikuttaa myös varhaiskasvatuksessa tapahtuvaan kommunikointitaitojen ja inkluusion kehittymiseen. Tällä on myönteinen vaikutus kielellisten vaikeuksien normalisointiin ja positiivinen vaikutus lasten kasvatusympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää peli, jonka perusteella voidaan analysoida lapsen leikkikäyttäytymistä. Tavoitteena on auttaa lapsen kehityksen poikkeamien (puheongelmat, autismi, ADHD jne.) varhaisessa havaitsemisessa. Leikkikäyttäytymisen analysoinnin avulla voidaan myös parantaa lapsen normaalia kehitystä. Laaja-alaisen tutkimuksen jälkeen alkuperäistä ideaa mukautettiin. Päätettiin kehittää analyysiin kykenevä komponentti, jonka voi liittää sellaisenaan moniin erilaisiin peleihin, myös muihin kuin opetuspeleihin. Näin analysoiva komponentti saadaan laajempaan käyttöön kuin vain yhteen peliin. Peliskenaariosta riippuen komponentti havainnoi ja analysoi pelaajan suoriutumista verrattuna normaaliin. Tätä hanketta varten komponentista on kehitetty yksinkertainen toiminnallinen peli, joka toimii tämän periaatteen mukaisesti.