Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77880

Hankkeen nimi: Thainuu Hills – A Heart of the frozen land

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VUOKATIN KATINKULMA OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1543495-2

Jakeluosoite: Jäätiöntie 28

Puhelinnumero: +358405550917

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.vuokatinaateli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laanti Markku

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markku.laanti(at)vuokatinaateli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405550917

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

”Thainuu Hills” Vuokatin Aatelin uusi kulttuurialoja palveleva konsepti ja luovuutta tukeva ympäristö. Vuokatin Aatelin tarjonnassa huomioidaan jatkossa Kajawoodin elokuvatuotantojen tuomat mahdollisuudet sekä kotimaiset ja kansainväliset musiikkituotannot, joiden avulla visio Suomen merkittävimmästä matkailu- ja viihdekeskittymästä toteutuu. Hotel Aatelista muotoillaan taiteilijahotelli ja moniaistinen elämysympäristö, jossa on oma kuvitettu äänimaisema. Ravintola Ainoaan luodaan muuntautumiskykyinen ruokamaailma, joka yhdistää kansainvälisen keittiön, kainuulaiset perinteet ja lähituottajien raaka-aineet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 120

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 986

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 986

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jäätiöntie 28

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty erillistä toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolta tärkeämpää on ammattitaito ja osaaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvo on lähtökohtaisesti yrityksen toimintaperiaatteisin kuuluva asia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Yrityksen toimii luonnonvarojen kannalta kestävällä tavalla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Thainuu Hills - tähtää asiakaskohderyhmiin, jotka ovat pitkän viipymän asiakkaita ja käyttävät paikallisia palveluita. Yritys on pitkään panostanut kotimaan matkailijoihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kainuulainen luonto on keskeisessä roolissa Thainuu -tuotteissa ja palveluissa. Luonnon ja maiseman säilyminen rikkaana ja monimuotoisena on keskeinen asia ja vahvuus yrityksen liiketoiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Toimintamme ei aiheuta vaaraa vesistölle, maaperälle tai ilmalle.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Kestävyys on lähtökohtana kaikessa toiminnassamme.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Käytössä uusiutuva energia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Thainuu Hills synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueella. Yritys käyttää alihankintaa. Thainuu Hills - hankkeen toteutus edellyttää yritysten välistä yhteistyötä ja vahvaa verkostoitumista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Thainuu Hills -tuotteet ovat ennen kaikkea elämyksellisiä tapahtumatuotteita ja luovasti toteutettuja ohjelmapaveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Saavtettavuus on keskeinen asia ja olemme riippuvaisia sujuvasta lento- sekä julkisesta liikenteestä. Haluamme suosia julkisia kulkuvälineitä ja käyttää kuljetuspalveluita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hanke tähtää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin Thainuu Hills-kulttuurituotteillaan ja luovuutta tukevalla ympäristöllään.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvo on itseisarvo. Palkkauksessa osaaminen on keskiössä sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Thainuu Hills on kansainvälinen ja kaikille avoin kulttuurialoja palveleva konsepti ja luovuutta tukeva ympäristö.
Kulttuuriympäristö 8 8
Thainuu Hills on elokuva-, tv-, musiikki- ja videotuotantojen sykettä keskellä kainuulaista vaaramaisemaa. Kainuun vahvuudet on istutettu Thainuu-tarinaan ja tuotteisiin. Kainuulaiset kansallismaisemat ovat tärkeä osa Thainuu -ilmettä.
Ympäristöosaaminen 5 5
Luonto- ja maisema-arvot sekä luontoa säästävä toimintatapa on kaikessa toiminnassamme keskeistä. Matkailualalla vastuullisuutta korostetaan. Asiakkaamme näkevät käytännössä, miten toimimme ja miten velvoitamme asiakkaitamme toimimaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Thainuu Hills” Vuokatin Aatelin uusi kulttuurialoja palveleva konsepti ja luovuutta tukeva ympäristö. Vuokatin Aatelin tarjonnassa huomioidaan jatkossa Kajawoodin elokuvatuotantojen tuomat mahdollisuudet sekä kotimaiset ja kansainväliset musiikkituotannot, joiden avulla visio Suomen merkittävimmästä matkailu- ja viihdekeskittymästä toteutuu. Hotel Aatelista muotoillaan taiteilijahotelli ja moniaistinen elämysympäristö, jossa on oma kuvitettu äänimaisema. Ravintola Ainoaan luodaan muuntautumiskykyinen ruokamaailma, joka yhdistää kansainvälisen keittiön, kainuulaiset perinteet ja lähituottajien raaka-aineet. Koronan ja Venäjän sota Ukrainaa kohtaan on vaikeuttanut jopa tehnyt mahdottomaksi saada vertailukelpoisia tuloksia hankkeesta.