Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77892

Hankkeen nimi: Digikeskus

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Viitasaaren kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0208573-0

Jakeluosoite: Keskitie 10

Puhelinnumero: +358 44 459 7301

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Honkanen Tiina Anneli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: va kaupunginjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.honkanen(at)viitasaari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 459 7301

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid-19-pandemian vauhdittama digitalisoitunut eli teknologiavälitteinen vuorovaikutus on muuttanut huomattavasti niin yrityskenttiä, kuntien ja kuntayhtymien kohtaamia vaatimuksia kuin myös kolmannen sektorin toimintatapoja. Digitaalisen ajan hermolla pysyminen on eritoten toimintaympäristöiltään haasteellisten syrjäseutujen toimijoille elinehto, mutta se vaatii digitaalisten taitojen rivakkaa kehittymistä.

Tähän tarpeeseen tulee vastaamaan uusi Digikeskus-hanke. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla jalkautetaan digitaalinen osaamispääoma pohjoisen Keski-Suomen yrityksille ja muille toimijoille modernia teknologiaa hyödyntäen. Kehitettävä toimintamalli tukee eri sektoreiden siirtymistä digitalisoituneisiin toimintaympäristöihin mahdollistaen erityisesti uudenlaisen liiketoiminnan, työnteon käytänteet ja TKI-toiminnot. Toimintamalli luodaan jaettavaksi ja monistettavaksi muillekin digitalisaation osaamispääomaa kaipaaville alueille ja seutukunnille, koska digitalisaatio häivyttää etäisyyksiä ja tarjoaa siten mahdollisuuden yhdenvertaisen palvelun tarjoamiseen myös kasvukeskusten ulkopuolella.

Hankkeessa toimintamalli muodostetaan pilotoimalla Viitasaaren kaupungin ydinkeskustaan avattava Digikeskus, joka toimii pohjoisen Keski-Suomen digitaalisen osaamisen solmukohtana. Digikeskus tulee tarjoamaan lähialueen eri toimijoiden käyttöön veloituksetta kattavasti osaamispalveluita, asianmukaiset tilat ja mahdollisuuden hyödyntää keskuksen laitteistoja toimintojen digitalisoinnissa, viestinnän rakentamisessa, markkinointimateriaalien tuotannossa, tekoälyn (AI) hyödyntämisessä, innovaatiotoiminnassa sekä virtuaalisiin alustoihin ja yhteisöihin liittymisessä mahdollistaen näin digitaalisen murroksen aallonharjalla pysymisen. Eri alojen asiantuntijat, kehittäjät ja yritykset voivat Digikeskuksesta käsin myös demonstroida uusien teknologioiden ja virtuaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja niiden hyödyntämistä. Keskus toimii uusien palveluiden, tuotteiden ja innovaatioiden hautomona ja pilotointipisteenä erityisesti tarjoamansa digitaalisen suunnittelu- ja mallintamisteknologian ansiosta.

Ensimmäisenä toimenpiteenä hankkeessa on digitaalisten kehittämistarpeiden kartoittaminen alueen eri toimijoiden keskuudessa. Toisena toimenpiteenä Digikeskukselle luodaan toimintasuunnitelma ja alustava toimintamalli. Kolmas toimenpide on Digikeskuksen tilojen muodostaminen. Neljäntenä toimenpiteenä on yhteistyön rakentaminen eri yhteistyötahojen, muun muassa muiden hankkeiden, kanssa. Viides toimenpide on osaamispalveluiden tuottaminen valmennuksien ja työpajojen muodossa erityisesti alueen yrityksille ja kolmannelle sektorille. Toiminnan jatkuvuuden käytänteiden kehittäminen kuudentena toimenpiteenä varmistaa, että Digikeskuksen toiminta jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Hankkeesta vastaa Viitasaaren kaupunki, ja osatoteuttajana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, jonka kautta Digikeskus-hanke linkittyy osaksi ADDVA-kokonaisuutta, sen pohjoiseksi ulottuvuudeksi. JAMKilta saadaan osaamista ja laitteistoja käyttöön hankkeen aikana. Teknologiayksikön kone- ja rakennustekniikan asiantuntijoilla on liiketoimintaosaamista ja laajat yhteistyöverkostot, joiden kanssa on tunnistettu teknologiateollisuuden tarpeita lisäävälle valmistukselle (3D-tulostus). JAMKilla on valmius polymeeri-, metalli- ja betonitulostukseen sekä paljon kokemusta erilaisten tulostettavien rakenteiden suunnitteluun ja mallintamiseen liittyen.

Hankkeen yksi peruspilareista on yhteistyö muun muassa muiden hankkeiden, julkisen sektorin toimijoiden, pk-yritysten, suuryritysten, oppilaitosten, osuuskuntien, yrittäjäyhdistyksen ja eri alan asiantuntijoiden kanssa. Digikeskus-hankkeen useat aiesopimuksin vahvistetut yhteistyökumppanit tukevat osaamistarpeiden, tarvittavien laitteistojen ja ohjelmistojen tarpeiden kartoittamista sekä vahvistavat Digikeskuksen toimintaa. Digikeskus-hanke pystyy kokoamaan yhteistyöhön alueen digitaalisuuteen liittyviä, olemassa olevia tai tulevia, hankkeita yhteistyön tuoman hyödyn maksimoimiseksi.

Hanke kohdistuu osaamistalouden ja digitaalisuuden kärkiin ja yhdistää niitä. Digikeskuksen tuloksena alueelle tulee osaamista ja laitteistoa, jota yritykset ja muut toimijat muutoin joutuisivat hakemaan suuremmista kaupungeista. Keskuksen palvelut lisäävät mahdollistajana alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta yritysten ja uusien asukkaiden sijoittumisen näkökulmasta. Hanke hyödyttää alueen olemassa olevia yrityksiä, mutta lisäksi hankkeella tavoitellaan pohjoiseen Keski-Suomeen lisää työllistävää yritystoimintaa. Hankkeen tuloksena syntyy yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden välille yhteistyöverkosto. Kehitettävä toimintamalli palvelee aluetta myös hankkeen päätyttyä ja Digikeskuksen siirryttyä Viitasaaren kaupungin hallintaan, mahdollistaen digitaalisen kehitystoiminnan pysyvän jalkautumisen pohjoiseen Keski-Suomeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori ja kolmas sektori.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat varsinaisiin kohderyhmiin kuulumattomat alueen asukkaat, jotka hyötyvät Digikeskuksen tuomasta elinvoiman lisääntymisestä. Lisäksi opastusta voidaan Digikeskuksen tiloissa järjestää myös kaupungin ja lähialueiden asukkaille. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös ne alueen yritykset, jotka eivät suoranaisesti kaipaa apua digiosaamisensa kanssa, mutta jotka kuitenkin hyötyvät Digikeskuksen tuomasta alueen elinvoimaisuuden säilyttämisestä ja kasvattamisesta. Luovien alojen toimijat voivat tulla testaamaan ja demonstroimaan osaamistaan, osallistua ideariihiin ja start up -sparraukseen, ja kenties kehitellä myös uusia yritysideoita Digikeskuksessa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. Toimiminen edelläkävijänä pohjoisen Keski-Suomen paikkakuntien digitalisaatiossa lisää alueen houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkana, jonka seurauksena alueelle sijoittuu uusia yrityksiä ja muuttaa uusia asukkaita. Hankkeen tavoitteet ovat pitkälti myös yleishyödyllisiä, koska suunnitteilla oleva toimintamalli on valmistuessaan monistettavissa mille tahansa maaseutupaikkakunnalle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 336 123

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 319 949

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 420 153

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 399 936

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Viitasaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Keskitie 4

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.70, joihin työllistyvät naiset 1.60

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kohderyhmät eivät ole sukupuolinäkökulmasta jakautuneita tai eriytyneitä, vaan hanke palvelee tasapuolisesti kaikkia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan läpi koko hankkeen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää alueellista ja koulutuksellista tasa-arvoa maaseutumaisella alueella. Pääpaino ei ole sukupuolisen tasa-arvon edistämisessä, mutta digivalmennukset palvelevat erityisesti Viitasaaren alueen yrityksiä, joista moni on naisvaltaisen alan palveluyritys.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hyödyntämällä tyhjillään olevia liike- ja varastotiloja Digikeskus vähentää uudisrakentamista ja lisää kierrätystä. Keskuksen yhteiskäyttöön tarkoitettu laitteisto toteuttaa kiertotalouden ideaa. Maaseudun asuttuna pitäminen on luonnonvarojen kestävän käytön kannalta tärkeää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Käyttämällä Viitasaarella sijaitsevia Digikeskuksen palveluita vähennetään hankintaliikennettä mm. Jyväskylään ja siten vähennetään ympäristöön kohdistuvaa päästökuormaa. Välillisesti on mahdollista että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen liittyviä innovaatioita. VR-laitteiden ja -ympäristöjen käyttö esimerkiksi kokouksien järjestämisessä tuo uudenlaisia päästöttömiä vaihtoehtoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Välillisesti on mahdollista, että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy luonnon monimuotoisuutta tukevia innovaatioita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Käyttämällä Viitasaarella sijaitsevia Digikeskuksen palveluita vähennetään hankintaliikennettä mm. Jyväskylään ja siten vähennetään ympäristöön kohdistuvaa päästökuormaa. Välillisesti on mahdollista, että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman kannalta keskeisiä innovaatioita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Keskuksen yhteiskäyttöön tarkoitettu laitteisto toteuttaa kiertotalouden ideaa ja vähentää päällekkäisiä investointeja yrittäjäkentässä ja julkisella puolella, luoden samalla mahdollisuuksia myös kolmannen sektorille digitalisaation hyödyntämiseen. Hyödyntämällä tyhjillään olevia liike- ja varastotiloja Digikeskus vähentää uudisrakentamista ja lisää kierrätystä. Välillisesti keskus vähentää uudisrakentamisen tarvetta, kun tiloja voidaan käyttää joustavasti uusilla yhteistyömuodoilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Välillisesti on mahdollista, että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy uusiutuvien energialähteiden käyttöä tukevia innovaatioita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Paikallisia yrityksiä ja julkisen- ja kolmannen sektorin toimijoita opastetaan tuotteidensa ja palveluidensa digitalisointiin. Hankkeen aikana luotujen käytänteiden avulla digitalisaation jalkauttaminen alueella jatkuu. Valmennukset parantavat kohderyhmien operatiivista- ja kilpailukykyä, ja lisäävät alueen elinvoimaa. Tavoitteena on uusien liiketoimintojen syntyminen ja sitä kautta olemassa olevan elinkeinoelämän tukeminen ja vahvistaminen. Hankkeen seurauksena voi syntyä myös täysin uusia liiketoiminnan muotoja suoraan tai välillisesti. Toimintamallia on mahdollista kopioida myös muualle Suomeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Digikeskus tuottaa ja kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita ja ja luo mahdollisuuksia/valmentaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita tekemään samoin.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Digitaalisten palveluiden ja laitteistojen tarjoaminen parantaa yritysten mahdollisuutta hoitaa töitä pohjoisen Keski-Suomen kunnista käsin, mikä vähentää henkilöliikennettä vilkkaasti liikennöidyllä VT4:llä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Digikeskus lisää elinvoimaa ja siten hyvinvointia alueella. Tuen ja yhteisön tarjoamisella on positiivinen vaikutus yksin työskentelevien hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 6 2
Myös maaseutupaikkakunnilla voidaan kehittää digitaalista osaamista ja yritysten uusiutumiskykyä. Digikeskus edistää alueellista tasaarvoa koulutus- ja teknologiaosaamista lisäten. Keskus on avoin kaikille ikään, rotuun ja sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Digitaalisen osaamisen ja yritysten uusiutumiskyvyn kehittäminen maaseutupaikkakunnilla. Tilojen käytön maksuttomuus vähentää myös tuloerojen vaikutuksia. Keskus on myös kaikille avoin taustaan tai asemaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 3 1
Digikeskus edistää innovaatiokulttuuria ja yhteisöllisyyttä, ja tuo vireyttä kaupunkikeskustaan. Keskuksen opastus tukee myös lähialueen kulttuuritoimijoiden digitaalisten taitojen kehittymistä.
Ympäristöosaaminen 0 1
Ei suoraa vaikutusta, mutta valmennustoiminnan ja innovaatiokehittelyn tuloksena voi syntyä uutta, ympäristöosaamiseen liittyvää innovaatiotoimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Viitasaaren kaupungin 1.9.2021-31.8.2023 hallinnoimassa Digikeskus-hankkeessa on rakennettu Viitasaaren keskustaan pohjoisen Keski-Suomen digitaalisen osaamisen solmukohta – Digikeskus.

Hankkeessa oli seuraavat kolme päätehtävää:

1. Digikeskuksen toimintamallin kehittäminen: Hankkeessa on luotu toimintamalli maaseutualueen digitalisaation ja osaamisen kehittämiseen. Digikeskuksesta on muodostunut digitaalisen osaamisen keskus, joka tukee digitalisaation omaksumista alueella sekä uusien digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja yritysten syntymistä. Toimintamalli on dokumentoitu helposti jaettavaan ohjekirjaan (liitetiedosto 1 Digikeskuksen toimintamalli), joka mahdollistaa tulosten levittämisen myös muille alueille.

2. Digikeskuksen pilotoiminen: Digikeskuksessa on tarjolla monipuolinen valikoima välineitä, kuten VR-laseja, 3D-tulostimia, tietokoneita ja studiotiloja. Tilat ja teknologiat kannustavat käyttäjiä oppimaan uusia taitoja ja hyödyntämään digitalisaatiota omassa toiminnassaan. Tilat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Tilat on suunniteltu helposti lähestyttäviksi ja laitteiden ohjelmistot valittu käytettävyyden perusteella. Digikeskus on innostanut ja tukenut digitalisaation hyödyntämistä alueen eri toimijoiden keskuudessa, ja se on houkutellut toiminnallaan yhteistyökumppaneita ympäri Suomea.

3. Osaamispääoman jalkauttaminen: Hankkeen avulla alueen yrittäjät ja toimijat ovat kehittäneet digitaitojaan. Digikeskuksen tarjoamat tilat, laitteet, valmennukset ja tapahtumat ovat houkutelleet esiin myös piilevää digiosaamista, erityisesti nuorten keskuudessa. Digikeskuksen toiminnan avulla alueelle on syntynyt nuorten perustamia digitaalisuutta hyödyntäviä kevytyrittäjiä, jotka näyttävät suuntaa alueen elinkeinoelämän monipuolistamisessa ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Hanke on auttanut synnyttämään uusia digitaalisia tuotteita, palveluita ja yrityksiä. Lisäksi se on tuonut JAMK:in TKI-toimintaa alueelle.

Hankkeen onnistuminen perustuu aktiiviseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä, helppokäyttöisiin laitteisiin ja teknologioihin sekä innostavaan ilmapiiriin. Näiden tekijöiden ansiosta hankkeen vaikutus on ollut merkittävä digitalisaation hyödyntämisessä pohjoisessa Keski-Suomessa. Hankkeen myötä alueelle on syntynyt uusia digitaalisia yrittäjiä ja digitalisaation hyödyntäminen on tullut lähemmäs arkea. Hanke on vaikuttanut myönteisesti alueen elinvoimaan ja vetovoimaan.