Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77894

Hankkeen nimi: Digikeskus investoinnit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Viitasaaren kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0208573-0

Jakeluosoite: Keskitie 10

Puhelinnumero: +358 44 459 7300

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janne Kinnunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kaupunginjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.kinnunen(at)viitasaari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44 459 7300

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digikeskus: investoinnit -hanke on osa Viitasaaren Kaupungin hallinnoimaa Digikeskus-kehityshanketta (hakemusnumero 310068). Digikeskuksesta rakentuu Pohjoisen Keski-Suomen alueen digitalisaation ja modernien teknologioiden ja osaamisen solmukohta, jossa osaamistarjonta ja kysyntä kohtaavat. Fyysisesti Digikeskus rakentuu aivan Viitasaaren ydinkeskustassa sijaitseviin tyhjillään oleviin tiloihin. Digikeskus ja Digikeskus investoinnit -hankkeilla on Viitasaaren kaupunginvaltuuston tuki ja kaupungin talousarvioon 2021 on varattu hankkeiden omarahoitusosuus.

Hankkeita on valmisteltu kesästä 2020 alkaen, covid-19-pandemian tuomien muutosten myötä. Hankkeessa luodaan toimintaympäristö, jossa lähialueiden yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voivat kehittää digitaalista osaamistaan ja hyödyntää modernia teknologiaa toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Digitalisaation jalkauttamiseksi investoinneilla hankitaan tarvittavaa teknologiaa, ohjelmistoja, kalusteita ja asiantuntijapalveluita.


Investoinnit jakautuvat kolmeen pääryhmään:
1. osaamisen ostopalveluihin / asiantuntijapalveluihin
2. tilojen muokkaamiseen ja kalustamiseen
3. tarvittavan teknologian ja ohjelmistojen hankkimiseen


Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tilojen kalusteiden ja laitteistojen tarve yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa. Hankintojen laatuvaatimusten suhteen konsultoidaan jo toimivia digicentereitä sekä alan asiantuntijoita. Näiden kartoitusten perusteella tehdään spesifiset hankintasuunnitelmat siitä:

A) Miten tilat muokataan parhaiten tarvetta vastaamaan
B) Mitä laitehankintoja tarvitaan
C) Mitä kalusteita tarvitaan

Digikeskus koostuu fyysisesti neljästä eri osiosta. Tila on tällä hetkellä avointa tilaa, joten sitä voidaan muokata havaittujen tarpeiden mukaisesti. Investointeja syntyy tilojen valmistelusta (esimerkiksi äänieristetyt seinät, akustiikkaratkaisut, siirrettävät sermit, ja erityissähköistykset), tilojen kalustamisesta (esimerkiksi pöydät, tuolit ja valaistus) sekä tilojen varustelusta (esimerkiksi VR-laitteet, mallintamis- ja 3D-laitteistot, audiolaitteistot, tarkkaamolaitteistot, tietokoneet ja niiden tarvitsemat lisälaitteet).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori ja kolmas sektori.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat varsinaisiin kohderyhmiin kuulumattomat alueen asukkaat, jotka hyötyvät Digikeskuksen tuomasta elinvoiman lisääntymisestä. Lisäksi opastusta voidaan Digikeskuksen tiloissa järjestää myös kaupungin ja lähialueiden asukkaille. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös ne alueen yritykset, jotka eivät suoranaisesti kaipaa apua digiosaamisensa kanssa, mutta jotka kuitenkin hyötyvät Digikeskuksen tuomasta alueen elinvoimaisuuden säilyttämisestä ja kasvattamisesta. Luovien alojen toimijat voivat tulla testaamaan ja demonstroimaan osaamistaan, osallistua ideariihiin ja startup-sparraukseen, ja kenties kehitellä myös uusia yritysideoita Digikeskuksessa esiin tulleiden tarpeiden pohjalta. Toimiminen edelläkävijänä pohjoisen Keski-Suomen paikkakuntien digitalisaatiossa lisää alueen houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkana, jonka seurauksena alueelle sijoittuu uusia yrityksiä ja muuttaa uusia asukkaita. Hankkeen tavoitteet ovat pitkälti myös yleishyödyllisiä, koska suunnitteilla oleva toimintamalli on valmistuessaan monistettavissa mille tahansa maaseutupaikkakunnalle.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 345

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 75 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 6 207

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Viitasaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Keskitie 4

Postinumero: 44500

Postitoimipaikka: Viitasaari

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toiminta on sukupuolineutraalia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan läpi hankkeen toiminnan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikkei sukupuolten tasa-arvon edistäminen olekaan hankkeen päätavoite, on se luonnollinen osa hankkeen toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hyödyntämällä tyhjillään olevia liike- ja varastotiloja Digikeskus vähentää uudisrakentamista ja lisää kierrätystä. Keskuksen yhteiskäyttöön tarkoitettu laitteisto toteuttaa kiertotalouden ideaa. Maaseudun asuttuna pitäminen on luonnonvarojen kestävän käytön kannalta tärkeää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Käyttämällä Viitasaarella sijaitsevia Digikeskuksen tiloja vähennetään hankintaliikennettä mm. Jyväskylään ja siten vähennetään ympäristöön kohdistuvaa päästökuormaa. Välillisesti on mahdollista että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen liittyviä innovaatioita. VR-laitteiden ja -ympäristöjen käyttö esimerkiksi kokouksien järjestämisessä tuo uudenlaisia päästöttömiä vaihtoehtoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Välillisesti on mahdollista, että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy luonnon monimuotoisuutta tukevia innovaatioita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Käyttämällä Viitasaarella sijaitsevia Digikeskuksen palveluita vähennetään hankintaliikennettä mm. Jyväskylään ja siten vähennetään ympäristöön kohdistuvaa päästökuormaa. Välillisesti on mahdollista, että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilman kannalta keskeisiä innovaatioita.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 6
Keskuksen yhteiskäyttöön tarkoitettu laitteisto toteuttaa kiertotalouden ideaa ja vähentää päällekkäisiä investointeja yrittäjäkentässä ja julkisella puolella, luoden samalla mahdollisuuksia myös kolmannen sektorille digitalisaation hyödyntämiseen. Hyödyntämällä tyhjillään olevia liike- ja varastotiloja Digikeskus vähentää uudisrakentamista ja lisää kierrätystä. Välillisesti keskus vähentää uudisrakentamisen tarvetta, kun tiloja voidaan käyttää joustavasti uusilla yhteistyömuodoilla.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Välillisesti on mahdollista, että Digikeskuksessa tapahtuvan innovaatiokehittelyn tuloksena syntyy uusiutuvien energialähteiden käyttöä tukevia innovaatioita.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Lähialueen yrityksiä, julkisen- ja kolmannen sektorin toimijoita opastetaan tuotteidensa ja palveluidensa digitalisointiin. Hankkeen aikana luotujen käytänteiden avulla digitalisaation jalkauttaminen alueella jatkuu. Keskuksessa järjestettävä valmennustoiminta parantaa toimijoiden operatiivista- ja kilpailukykyä, ja lisäävää alueen elinvoimaa. Hankkeen myötä syntyy uusia liiketoimintoja ja tämä tukee ja vahvistaa olemassa olevaa elinkeinoelämää. Hankkeen seurauksena voi syntyä myös täysin uusia liiketoiminnan muotoja suoraan tai välillisesti. Toimintamallia on mahdollista kopioida myös muualle Suomeen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 3
Digikeskus tuottaa ja kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita ja luo mahdollisuuksia/valmentaa yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita tekemään samoin.
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
Digitaalisten palveluiden ja laitteistojen tarjoaminen parantaa yritysten mahdollisuutta hoitaa töitä pohjoisesta Keski-Suomesta käsin, mikä vähentää henkilöliikennettä vilkkaasti liikennöidyllä VT4:llä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 2
Digikeskus lisää elinvoimaa ja siten hyvinvointia alueella. Tuen ja yhteisön tarjoamisella on positiivinen vaikutus yksin työskentelevien hyvinvointiin.
Tasa-arvon edistäminen 6 2
Myös maaseutupaikkakunnilla voidaan kehittää digitaalista osaamista ja yritysten uusiutumiskykyä. Digikeskus edistää alueellista tasaarvoa koulutus- ja teknologiaosaamista lisäten. Keskus on avoin kaikille ikään, rotuun ja sukupuoleen katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 0
Digitaalisen osaamisen ja yritysten uusiutumiskyvyn kehittäminen maaseutupaikkakunnilla. Tilojen käytön maksuttomuus vähentää myös tuloerojen vaikutuksia. Keskus on myös kaikille avoin taustaan tai asemaan katsomatta.
Kulttuuriympäristö 3 1
Digikeskus edistää innovaatiokulttuuria ja yhteisöllisyyttä, ja tuo vireyttä kaupunkikeskustaan. Keskuksen opastus tukee myös lähialueen kulttuuritoimijoiden digitaalisten taitojen kehittymistä.
Ympäristöosaaminen 0 1
Ei suoraa vaikutusta, mutta valmennustoiminnan ja innovaatiokehittelyn tuloksena voi syntyä uutta, ympäristöosaamiseen liittyvää innovaatiotoimintaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-