Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77902

Hankkeen nimi: Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi (HIB)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1940705-4

Jakeluosoite: Nuottatie 6 A

Puhelinnumero: 0408608844

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

WWW-osoite: http://www.naturpolis.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Kämäräinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.kamarainen(at)naturpolis.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406727468

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi on Kuusamoon suunniteltu biotalouden tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristö. Innovaatioekosysteemi tulee palvelemaan sekä Koillismaan alueen yrityksiä että eri alueiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioita, ja toimimaan innovaatioalustana mm. uusille biopohjaisille tuotteille sekä rakentamisen, digitalisaation ja kiertotalouden ratkaisuille. Hanke liittyy tiiviisti useisiin maakunnallisiin ja alueellisiin ilmaston, vähähiilisyyden, biotalouden ja kiertotalouden kärkiteemoihin. Tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka pystyy vastaamaan eritasoisiin haasteisiin yhdistämällä eri toimijoiden osaamiset ja resurssit.

Toteutus on jaettu neljään työpakettiin, (Työpaketti 1 Innovaatioekosysteemin fyysinen muoto, Työpaketti 2 TKI-toiminnan käynnistäminen, Työpaketti 3 Koulutukseen liittyvän toiminnan käynnistäminen sekä Työpaketti 4 Innovaatioekosysteemin toimintamalli), jotka keskittyvät innovaatioekosysteemin eri osa-alueisiin ja luovat edellytykset sekä fyysisten fasiliteettien että eri organisaatioiden ja osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hankkeen toteuttaa Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ajalla 1.6.2021 - 30.6.2023 ja sen budjetti on 582 280 euroa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Innovaatioekosysteemin yhteistyö perustuu perinteisesti maantieteelliseen klusteriin, jossa toimijoiden välillä on eritasoista ja avoimuusasteeltaan vaihtelevaa yhteistyötä. Tämän hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja julkiset organisaatiot. Innovaatioekosysteemeissä nämä kolme ryhmää toimivat aktiivisesti tuoden ekosysteemiin mm. tietoa liike-elämän tarpeista, rahoitusta, avointa dataa ja osaamista.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Edellisten kolmen toimijaryhmän lisäksi innovaatioekosysteemin kohderyhmiin luetaan perinteisesti myös kansalaiset eli kuluttajat. Ne voivat osallistua innovaatioekosysteemin toimintaan mm. avoimen ideoinnin, kuluttajatutkimusten ja järjestötoiminnan kautta, ja saada mm. uusia toimivampia tuotteita ja palveluita. Innovaatioekosysteemien viidenneksi ulottuvuudeksi on ehdotettu luonnonympäristöä, joka näkyy mm. vähähiilisyyden teeman kautta. Sen merkitys on korostumassa etenkin ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvien teknologioiden kehitystarpeen myötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 468 853

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 269 648

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 586 066

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 337 060

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Koillismaan

Kunnat: Taivalkoski, Kuusamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Yrityksissä ainoastaan yksi tutkija viidestä on nainen, julkisella sektorilla naisten osuus oli 48 prosenttia ja korkeakouluissa 51 prosenttia (Tilastokeskus). Hankkeella on siten mahdollisuus yritysten tki-toiminnan ja verkostojen kehittämisen kautta tukea myös yrityksissä työskentelevien naisten osuuden kasvattamista. Pohjois-Karjalassa toteutetussa Karelia-ammattikorkeakoulun selvityksessä ” Biotaloudesta työtä tasa-arvoisesti” (https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/103761/C28.pdf?sequence=1&isAllowed=y) todetaan, että moni perinteisesti miehinen toimiala kaipaisi lisävirtaa liiketoimintaan naisvaltaisten alojen osaamisesta, kuten kansainvälisyys- ja -hankeosaaminen. Metsäala, joka on Koillismaan biotalouden perustana, on erittäin miesvaltaista: ”Metsäsektorin työllisten sukupuolijakauma”-tilaston mukaan (Luke) metsätalouden työllisistä 9,5 % ja puutuoteteollisuuden työllisistä 14,3 % oli naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Hankkeella voidaan kuitenkin pyrkiä pitkällä tähtäimellä tukemaan naisten osuuden kehitystä Koillismaan biotalousalalla kehittämällä alan yritysten liiketoimintaympäristöä ja yritysten t&k-toimintaa sekä verkostoyhteistyötä pyrkimällä tasapuoliseen sukupuolijakaumaan hankkeen toimenpiteissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, vaan sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu hankkeen toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Hankkeella edistetään biotalouden tki-toimintaa, jonka tavoitteena on vihreän talouden ja kestävän kehityksen mukaisen liiketoiminnan edistäminen ja biopohjaisten tuotteiden kehittäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta riskien vähentämiseen, mutta välillisesti biotalouden tki-toiminnan kehittäminen lisää toimialan kyvykkyyttä huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 4
Hiiliviisaan biotalouden innovaatioekosysteemi rakennetaan erityisesti huomioimaan ekologisen kestävän kehityksen mukainen toiminta, joka edistää samalla luonnon monimuotoisuuden säilymistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Biotalouteen liittyvän yritystoiminnan kehittäminen tähtää hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sen mukaiseksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Materiaalien kierrätys ja jätteiden vähentäminen ovat olennainen osa kierto- ja biotalouden kehittämistä. Hankkeessa luodaan perustaa näille asioille.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Uusiutuvien energianlähteiden käytön edistäminen ei ole suoraan hankkeen toimenpiteenä, mutta bio- ja kiertotalouden edistämisen myötä ne tulevat jatkossa lisääntymään.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 6
Hanke edistää kestävää elinkeinorakennetta, koska verkostomaisen innovaatioekosysteemin luominen biotalouden ympärille tukee monipuolisen yritystoiminnan kehittymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Verkostomaisen innovaatioekosysteemin toimintamallin kehittäminen tki-toiminnan lisäämiseksi edistää aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hanke ei suoraan vaikuta liikkumiseen ja logistiikkaan, mutta verkostomaisena toteutusmallina tarjoaa mahdollisuuden vähentää jatkossa fyysisen liikkumisen tarvetta logistiikan yhteistoimintamallien kehittymisen myötä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
Toimialan kehittämisellä on merkitystä hyvinvointiin erityisesti biotalouteen liittyvän työllisyyden, tki-toiminnan lisääntymisen ja koulutusmahdollisuuksien kehittymisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Biotalousalan kasvun edellytysten tukemisen, kansainvälistymis- ja koulutusmahdollisuuksien lisääntymisen kautta perinteisten sukupuolikäsitysten purkamiseen voidaan välillisesti vaikuttaa. Tki-työpaikat ja biotalouden koulutustarjonta tulevat Koillismaalla näkyvämmäksi uravaihtoehdoksi ja lisäävät alan houkuttelevuutta myös naisten keskuudessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Välillisesti tulevaisuudessa voidaan hankkeen toiminnan tuloksena huomioida esim. työvoiman saatavuuteen liittyvissä asioissa maahanmuuttajien mahdollinen kouluttaminen biotalouden työtehtäviin, tai työvoiman kansainvälinen rekrytointi.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta kulttuuriympäristöön, mutta imagollista merkitystä voi olla, koska alue on tunnettu luonnostaan.
Ympäristöosaaminen 8 8
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta kulttuuriympäristöön, mutta imagollista merkitystä voi olla, koska alue on tunnettu luonnostaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-