Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77910

Hankkeen nimi: Tuotannon käynnistysprojekti uudelle säteilypaneelin lämmönsiirtotekniikalle.

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.12.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ITULA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0831792-6

Jakeluosoite: Raudustie 3

Puhelinnumero: 0400551517

Postinumero: 56510

Postitoimipaikka: PUNTALA

WWW-osoite: www.itula.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyötylä Maarit

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.hyotyla(at)itula.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400551517

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa käynnistetään uuden tyyppisen kattosäteilypaneelin valmistus Itula Oy:n tehtaalla Ruokolahden Puntalassa. Tuotannon käynnistysvaiheeseen kuuluu uuden tuotantolinjan hankinta, rakentaminen ja käyttöönotto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 22 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 21 132

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 22 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 21 132

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran

Kunnat: Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raudustie 3

Postinumero: 56510

Postitoimipaikka: PUNTALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei kytköstä sukupuoleen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Pienemmillä lämpötiloilla energiansäästö. Tuote on suunniteltu raaka-aineista, joiden kierrätettävyysaste on yli 95%.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Pienemmillä lämpötiloilla energiansäästö. Tuote on suunniteltu raaka-aineista, joiden kierrätettävyysaste on yli 95%.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Tuote on suunniteltu raaka-aineista, joiden kierrätettävyysaste on yli 95%.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Matalalämpötilajärjestelmät mahdollistavat mm. maalämmön ja muiden ekologisten energiatuotantolähteiden käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Syrjäseutusijainti tuotannolle tuo mahdollisuuksia ja työpaikkoja paikalliselle nuorisolle (ja muulle työikäiselle väestölle).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Suunnittelutuen kehittäminen projektin myötä, digitaaliset laskenta-ohjelmat yms.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Järjestelmät itsessään parantavat hyviä sisäilmaolosuhteita
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa Puntalaan perustettiin uusi tuotantolinja uuden vientimarkkinoille suunnatun tuoteperheen valmistusta varten. Uudelle tuoteperheelle hankittiin CE-merkintä ja suoritettiin harmonisoitujen standardien mukaiset teho- ja akustiikkamittaukset akreditoidussa laboratoriossa.