Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77942

Hankkeen nimi: Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Muonion kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0191824-3

Jakeluosoite: Puthaanrannantie 15

Puhelinnumero: 0400686211

Postinumero: 99300

Postitoimipaikka: Muonio

WWW-osoite: http://www.muonio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kylä-Kaila Kaisa Eveliina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinokoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa.kyla-kaila(at)muonio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404895153

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailu- ja palveluala on yksi eniten koronapandemiasta kärsinyt toimiala. Koronapandemia on vaikuttanut matkailuun jo monella tapaa ja tulee vaikuttamaan myös jatkossa. Luontomatkailun, johon alueemme matkailu perustuu, odotetaan kasvavan entisestään. Lisäksi kasvavat mm. vaade vastuullisuudelle ja matkojen merkityksellisyydelle sekä matkailu hiljaisissa/vähäruuhkaisissa kohteissa. Virtuaalimatkailu ja erilaiset muut digitaaliset ratkaisut kehittyvät entisestään. Lisäksi matkailu tulee perustumaan jatkossakin terveysturvallisiin toimintamalleihin.

Hanke vastaa matkailun koronapandemian mukanaan tuomiin vaateisiin liiketoiminnan digitalisoimisen välttämättömyydestä ja uudistamisesta vastuullisempaan suuntaan suhteellisen nopeilla toimenpiteillä. Se myös vahvistaa alueen vahvuutta eli puhdasta ilmaa ja sen hyödyntämistä lisäarvon tuojana yritystoiminnan vahvistamisessa.

Tavoitteet
- Hyödyntää ja tuoda näkyväksi uudella tavalla olemassa olevaa puhtaaseen ilmaan liittyvää tietoa ja osaamista.
- Edistää ja kehittää vastuullisen ja tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa niin pk-yrityksissä kuin muidenkin toimijoiden keskuudessa ja sitä kautta yritysten kilpailukykyä sekä koronasta elpymistä. Mm. analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen.
- Hyödyntää tietoa liiketoiminnan kehittämisessä, uusien mielenkiintoisten matkailuelämysten tuotteistamisessa ja olemassa olevien uudistamisessa, uusien yritysten synnyttämisen tukena sekä ennakoinnissa ja tulevaisuuden strategisissa linjauksissa.
- Kasvattaa yritysten digi- ja vastuullisuusosaamista sekä erityisesti ymmärrystä
- Selvittää ja tukea pk-yritysten digipalveluekosysteemin muodostumista ja edistää yritysten välistä yhteistyötä sekä osaamisen jakamista ja kasvattamista.
- Synnyttää erityisesti vastuullisuuteen ja digitaalisuuteen pohjautuvaa uutta osaamista ja liiketoimintaa. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen digitalisaatiosta.
- Vahvistaa alueen elinvoimaa.
- Tehdä toimenpiteitä ja saada aikaan tuloksia, jotka ovat nopeasti vaikuttavia, elvyttäviä, konkreettisia, laajasti levitettäviä ja yritysten valmiuksia vahvistavia.
- Kehittää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.
- Mahdollisestaan matkailu- ja palvelutoimialojen uudistuminen entistä kestävämpään suuntaan ja älykkään matkailun edistäminen digitaalisin keinoin.
- Saada yritykset tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin, työkaluihin, kokeiluihin, tietoon ja tiedolla johtamiseen.
- Hyödyntää alueen erityispiirteitä, puhdasta ilmaa, yritysten digitaalisessa liiketoiminnassa osana asiakkaan palvelupolkua.
- Yhdistää tutkittua ilmastotietoa, teknologiaa ja yritysten digitaalista liiketoimintaa uudella tavalla

Toimenpiteet
Tuodaan ilmanlaatua ja ilmaston tilaa kuvaavaa dataa sekä datalla tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia eri käyttäjäryhmien saataville ymmärrettävästi, kiinnostavasti, ajantasaisesti ja helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa. Yrityksien, matkailun alueorganisaatioiden, matkanjärjestäjien, kuntien ja kansallispuiston luontokeskuksien käyttöön tuotetaan digitaalista materiaalia verkossa tapahtuvaa Sammaltunturin tutkimusasemalle suuntautuvaa matkaa varten (digital travel experience tai online travel). Puhdasta ilmaa visualisoidaan toteuttamalla kaksi VR -toteutusta. Asiantuntija-alustusten ja työpajatyöskentelyn kautta kasvatetaan pk-yritysten tiedolla kehittämisen ja johtamisen tietotaitoa hyödyntäen digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Case-esimerkkinä hyödynnetään hankkeessa tuotettua puhtaan ilman tietoa.

Alueen yritysten tahtotila ja tarpeet olla mukana digitaalisessa pohjautuvassa ekosysteemissä kartoitetaan. Sen pohjalta selvitetään lisäksi laaja-alainen osaamisverkosto, jolla on tahtotila toimia yhdessä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, tavoitteena synnyttää yrityslähtöinen palveluekosysteemi digipalvelutoimintaan pk-yrityksille. Digitaalisen palveluekosysteemin rakentumista tuetaan mm. järjestämällä työpajoja yllä mainituista osa-alueista.

Tulokset
Hankkeella pyritään saamaan aikaan liiketoiminnan kehittymistä, kasvua ja kestävyyttä. Yritysten palvelut ja tietotaidot kehittyvät ja digitaalisuus liiketoiminnassa nähdään mahdollisuutena uhan sijaan. Yritykset ovat ottaneet käyttöön digiratkaisuja omissa palveluissaan, palveluista on tullut kestävämpiä ja niillä on tavoitettu mahdollisesti uusia kohderyhmiä sekä saatu lisää asiakkaita.

Yritysten ymmärrys tutkitun tiedon merkityksestä oman liiketoiminnan kehittämisen tärkeänä lisäarvon tuojana on kasvanut. Palveluekosysteemi on tuonut esille digin monet mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä ja uusia yhteistyökumppanuuksia on syntynyt. Digiyritysten ja digitaalista markkinointia tuottavien yritysten kauppa on piristynyt, että palvelualojen yritysten liiketoiminta on lähtenyt elpymään. Toimijoiden ja toteuttajien välinen yhteistyö on myös tiivistynyt.

Lyhyellä aikavälillä hankkeella voidaan odottaa olevan imagollisia vaikutuksia alueen ja yritysten näkökulmasta; alue näyttäytyy uudistumiskykyisenä ja vetovoimaisen paikkana tehdä liiketoimintaa, vierailla ja asua ja yritykset taas näyttäytyvät houkuttelevina työnantajina ja palveluntuottajina. Lyhyellä aikavälillä yritykset ja toimijat oppivat paljon digitaitoja, joita voivat hyödyntää omissa toiminnoissaan. Tietoisuus alueesta kasvaa myös matkailijoiden keskuudessa, kun pystytään tekemään mielikuva- ja etävierailuja yritysten kohteisiin ja palveluihin entistä paremmin. Tieto ja osaaminen ovat kasvaneet ja tietoa hyödynnetään eri kohderyhmien toimesta, kuten paikallisten, yritysten, asiakkaiden, tutkijoiden ja kehittäjien.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisina kohderyhminä toimivat erityisesti koronasta kärsineiden toimialojen, matkailu- ja palvelualojen, pk-yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat yritysten ja alueen palveluita käyttävät asiakkaat, matkailijat, asukkaat myös lähikuntien, potentiaaliset yritykset, Muonion kunta, vapaa-ajanasukkaat, Metsähallitus, Lapin AMK, Ilmatieteenlaitos ja Muonion Matkailu ry. Hankkeen tuloksia pystyvät hyödyntämään toimijat laajasti ympäri seutukuntaa, maakuntaa ja maata niiden ollessa digitaaliset ja toiminnan ollessa verkostoyhteistyömäistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 038

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 167 647

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 282 266

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 186 276

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Muonio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toiminnan ensisijaisena kohderyhmänä ovat eniten koronasta kärsineet alueen toimialat ja niiden pk-yritykset: matkailu- ja palvelualat. Tyypillisesti matkailu- ja palvelualat ovat ns. naisvaltaisia aloja. Ekosysteemiin liittyvät muut toimialat hankkeessa ovat puolestaan tyypillisesti miesvaltainen: teknologia- ja digialat. Toimintaympäristö on sukupuolinäkökulmasta sekä nais- että miessukupuolen tyypillisiä toimialoja sisältävä. Molemmat toimialat työllistävät sekä naisia että miehiä. Hankkeen kohderyhmänä eivät niinkään ole yksittäiset henkilöt vaan yritykset ja heidän työntekijät ja asiakkaat. Hanketta valmisteltaessa on tehty toimintaympäristön analyysi suvauskoneella (ZEF). Analyysin mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Alustavan suunnitelman mukaan hankkeen ohjausryhmässä on saman verran sekä naisia että miehiä. Hankkeen suunnittelutyöryhmässä oli mukana sekä naisia että miehiä ja tavoitteena on, että myös hankkeen työryhmässä on sekä naisia että miehiä. Hankkeen toiminnot ovat kaikille avoimia ja niissä on hyvä pitää mielessä myös sukupuolten tasa-arvo (mm. työpajat). Tiedolla johtamisen työpaketissa ostopalveluin hankituissa asiantuntijapalveluissa huomioidaan sukupuolinäkökulma ja mm. kohderyhmätiedon hyödyntämisessä yhtenä esimerkiksi markkinoinnissa hyödynnettävistä tietona voidaan pitää sukupuolta (esim. kuluttajakäyttäytyminen, tuotteistaminen, ostopäätös).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hakija on tietoinen sukupuolten välisen tasa-arvon merkityksestä ja naisen ja miehen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa työn ja talouden näkökulmasta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Hankkeen yhtenä tavoitteena on älykkään matkailun kehittäminen myös luonnon kestävän käytön näkökulmasta. Hankkeen demototeutuksilla pyritään mm. osoittamaan ja havainnollistamaan visuaalisesti luontoympäristön muutoksia sekä turvaamaan luontoympäristön kantokyky. Yhtenä demona hankkeessa toteutetaan virtuaalimatka Sammaltunturin tutkimusasemalle, jonka toivotaan korvaavan pitkällä aikavälilä fyysisen matkailun kohteeseen. Puhdas ilma on yksi alueemme arvokkaimmista luonnonvaroista ja sen suojeleminen sekä ns. käytön ohjaaminen tulee tapahtua sieltä käsin, missä siihen liittyvä paras asiantuntijuus asuu: Lappi. Hankkeella pyritään vaikuttamaan yritysten liiketoimintojen digitalisoimiseen, joka osaltaan kannustaa siirtymään esim. markkinoinnissa painetun materiaalin sijasta digitaaliseen aineettomaan materiaaliin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Alue, Lappi, on sijaintinsa puolesta herkkä nopealle ilmastonmuutokselle. Hankkeen toimilla pyritään olemaan lisäämättä ilmastonmuutoksen riskejä ja maailman puhtaimman ilman saastumista. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla ja hyvällä suunnittelulla pystytään ennakoimaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittoja. Ilmastonmuutoksella on alueemme elinkeinoihin liittyviä vakavia seurauksia niiden pohjautuessa nimenomaan luonnon olosuhteisiin, ilmiöihin ja vuodenaikoihin. Hankkeessa viedään ilmastotutkimukseen liittyvä tieto yritysten hyödynnettäväksi ja sitä kautta suuremman yleisön tietoisuuteen demototeutusten avulla. Tällä systemaattisella tiedolla johtamisella halutaan myös opastaa ja opettajaa kestävämpiin valintoihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Hankkeen toimenpiteillä pyritään olemaan lisäämättä haittavaikutuksia kasvillisuudelle, eliöille ja luonnon monimuotoisuudelle. Hankkeen avulla tietoisuus luonnon monimuotoisuudesta lisääntyy. Luonnon kestävän käytön edistäminen pitkällä tähtäimellä vaikuttaa myös biodiversiteettiin ja alueen kasvillisuuteen. Tämä näkökulma tulee pitää mielessä myös hankkeen toiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Lapissa hengitetään tutkitusti maailman puhtainta ilmaa. Hankkeen teemassa korostuu puhtaaseen ilmaan liittyvä mittaustieto, tiedon hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen. Tuomalla puhtaaseen ilmaan liittyvä tieto ymmärrettävässä, visuaalisessa ja havainnollistavassa muodossa sekä alueen toimijoiden että kuluttajien tietoisuuteen, pyritään edistämään ymmärrystä puhtaan ilman ainutlaatuisuudesta sekä sen suojelemisen hyödyistä ja tarpeesta mm. hyvinvointiin ja terveyteen. Hanke osaltaan ohjaa sitä, miten puhdasta ilmaa ja siihen liittyvää tietoa tulisi vastuullisella tavalla käyttää liiketoiminnassa ja matkailussa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 3
Muonion kunnan alueen Natura 2000 -ohjelman kohteet pidetään mielessä ja otetaan huomioon, mikäli kohteiden alueiden läheisyyteen suunnitellaan hankkeen toimintoja.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Hankkeen toiminnassa tulee ottaa huomioon materiaalien määrä ja laatu. Ostopalveluhankinnoissa palveluntarjoajailta toivotaan vastuullista toimintaa. Hankkeessa tehdään ns. ainettoomia digitaalisia demototeutuksia. Hankkeessa pyritään edistämään yritysten siirtymistä digitaalisiin materiaaleihin ja taloudellisestikin kestävään päätöksentekoon, joka pohjautuu tietoon. Nämä osaltaan vaikuttavat pitkällä tähtäimellä myös materiaalin älykkääseen käyttöön.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Uusiutuvien energialähteiden käytön periaatteet tulee pitää mielessä hankkeen toimenpiteissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Muonion kunnan yhtenä strategisena painopisteenä on elinkeinojen kehittäminen kestävästi. Erityisesti kansainväliseen matkailuun perustuva elinkeinorakenteemme on tuonut mukanaan koronapandemian aikana vakavia negatiivia työllisyys- ja talousvaikutuksia. Yhtenä hankkeen ajatuksena on digipalveluekosysteemin avulla edistää myös digi- ja teknologia-alan yritysten toimintaedellytykisä alueella ja näin edesauttaa myös elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeen toiminnan tulokset perustuvat nimenomaan aineettomien eli tässä yhteydessä digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeessa tehdään digitaalisia demoja ja edistetään yritysten liiketoimintojen digitalisoimista.
Liikkuminen ja logistiikka 3 7
Hankkeen tavoitteena on edistää älykästä matkailua. Älykkäällä matkailulla voidaan korvata osa fyysistä liikkumista paikasta toiseen ja tiedolla johtamisella taas tehostaa yritysten omaa palvelumuotoilua sekä siihen liittyviä mahdollisia liikkumisia paikasta toiseen. Hankkeessa työskennellään pääsääntöisesti etäyhteyksin, joka osaltaan vähentää fyysistä liikkumista paikasta toiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Saasteeton ja puhdas hengitysilma lisää hyvinvointikokemusta. Hyvinvointi, luonnon läheisyys ja puhtaus näkyvät myös koronanjälkeisen matkailun trendeissä. Hankkeen toiminnoilla pyritään viemään tätä viestiä myös laajemman yleisön tietoisuuteen mm. visuaalisin demototeutuksin.
Tasa-arvon edistäminen 4 5
Hankkeessa tuotetuissa aineistoissa otetaan huomioon selkokielisyys, saavutettavuus, löydettävyys sekä mm. monikielisyys, mikä edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Hankkeessa tuodaan monimutkaiseksi koettu tiede kaiken kansan saataville ymmärrettävässä muodossa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Alueen matkailu nojautuu vahvasti kansainvälisiin matkailijoihin. Hankkeessa tuotetuissa visualisoinneissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon monikielisyys ja -kulttuurisuus. Tämä edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuutta edistetään myös mahdollistamalla älykäs matkailu paikkoihin, kuten digimatka Sammaltunturin tutkimusasemalle, mihin voi olla hankala päästä johtuen esimerkiksi fyysisistä tai taloudellisista rajoitteista.
Kulttuuriympäristö 3 3
Puhdas ja monimuotoinen luonto on vahva osa lappilaista paikallisuutta sekä yritystemme toimintaympäristöä. Luonto ja puhdas ilma ovat vahva osa muoniolaista kulttuuri-identiteettiä. Hankkeen toimilla pyritään ohjaamaan kulttuuriympäristön kestävää käyttöä.
Ympäristöosaaminen 7 8
Hankkeen toiminta tuo monimutkaisen tutkimustiedon laajasti eri toimijoiden ulottuville ja sillä pyritään kasvattamaan mm. kansainvälisten kohdemarkkinamme matkailijoiden osaamista liittyen luontoon, ympäristöön ja ilmaan. Matkailijoiden ja alueemme yritysten lisäksi yhteistyöstä tutkimusorganisaation ja Metsähallituksen kanssa oppivat myös muut hankkeen toimijat sekä paikallisväestö ml. koululaiset. Toimijoita, vierailijoita ja asukkaita ohjataan kohti vastuullista ja kestävää toimintaa tukemalla ympäristöosaamisen kehittymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-