Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A77958

Hankkeen nimi: Teollisuuden alihankintamaalaus

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RT-VÄRI OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0721055-3

Jakeluosoite: Tanskasentie 1

Puhelinnumero: +358 401560602

Postinumero: 87250

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.rtvari.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leinonen Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.leinonen(at)rtvari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 401560602

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys laajentaa toimintaa teollisuuden alihankintamaalauspalveluihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 67 160

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 64 319

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 67 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 64 319

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kettukalliontie 5

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Investointihanke, työntekijät valitaan osaamisen perusteella
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Investointihanke, työntekijät valitaan osaamisen perusteella
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Investointihanke, työntekijät valitaan osaamisen perusteella

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Palvelutarjonta paranee
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 6 0
Tuotteiden kuljetukset vähenee
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 0
Työpaikkojen määrä kasvaa
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

LAADUKKAALLE KAPPALETAVARAN JA KISKOKALUSTON TEOLLISUUSMAALAUKSELLE OLI ALUEELLAMME KYSYNTÄÄ JONKA VUOKSI INVESTOINTIMME TULI AJANKOHTAISEKSI. JOTTA PYSTYIMME VASTAAMAAN TÄHÄN TARVITSIMME TILAT JA LAITTEET SEKÄ LAATUJÄRJESTELMÄN JOHON ELY:N INVESTOINTITUKI ANTOI MAHDOLLISUUDEN.