Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78016

Hankkeen nimi: Evälahti Kasvu ja BrändiKehitys (EKBK)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: RAKENNUSLIIKE EVÄLAHTI OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0158992-9

Jakeluosoite: Tainionkoskentie 22

Puhelinnumero: 056353700

Postinumero: 55100

Postitoimipaikka: IMATRA

WWW-osoite: www.evalahti.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Evälahti Laura

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: laura.evalahti(at)evalahti.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407418601

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kehittää kaupallista osaamista ja innovaatioita sekä hyödyntää kasvuun uusia digitaalisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Kehityshankkeella kehitetään myös henkilöstön osaamista, johtamisjärjestelmää ja tuetaan Etelä-Karjalan työllisyyttä. Tuloksena kilpailukyky on vahvistanut ja varauduttu johtamisjärjestelmämuutokseen ja yritysrakenteen selkiyttämiseen. Tuloksena on yrityksen yhtenäinen toimintatapa, onnistuneet rekrytoinnit, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö ja modernit digitaaliset ratkaisut liiketoiminnan tukena ja mahdollistajana. Paikallistuntemus eri markkinoilla on parantunut ja yrityksellä on tehokkaat liiketoiminnan ohjaus- ja seurantajärjestelmät. Markkinointi-myynti prosessit tukevat toisiaan ja yrityksellä on kokonaiskuva asiakkuuksiin ja markkinoihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 52 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran

Kunnat: Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tainionkoskentie 22

Postinumero: 55100

Postitoimipaikka: IMATRA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Hanke on sukupuolten tasa-arvon kannalta neutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projekti ei syrji välittömästi tai välillisesti kumpaakaan sukupuolta. Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on liiketoiminnan kehittäminen, ei sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Vahvasti positiivinen. Hanke liittyy luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseen ja vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali. Hanke ei ole Natura alueella.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Vahvasti positiivinen. Toimintaympäristön suunnittelussa korostuvat materiaalien ja jätteiden kierrätys osana yrityksen toimintaa ja kestävää kehitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Positiivinen. Yrityksen toimintaympäristössä edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä valitsemalla uusiutuvia energialähteitä mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Merkittävästi positiivinen. Hanke edistää merkittävästi yrityksien ja verkostojen toimintamallien kehittymistä Etelä-Karjalassa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Lievästi positiivinen. kehitetään uusia kestävän kehityksen mukaisia palveluja asiakasrajapinnassa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Vahvasti positiivinen. Kehitetään etänä toteutettavien liiketoimintaprosesseja, esimerkiksi digitaalisia etämyyntiä ja asiakaspalvelujamalleja, joilla vähennetään liikkumista ja ylimääräistä logistiikkavirtoja. Tiedon hallintaa kehittämällä ja aineistoja sähköistämällä vähennetään myös konsernin sisäistä liikkumista ja logistisia kustannuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Lievästi positiivinen. Henkilöstön osaamista kehittämällä parannetaan työssäviihtymistä ja -jaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Lievästi positiivinen. Kehittämishanke on tasa-arvon kannalta katsottuna neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Neutraali.
Kulttuuriympäristö 1 1
Neutraali
Ympäristöosaaminen 7 8
Erittäin voimakkaasti positiivinen Hankkeessa hyödynnetään kestävän kehityksen mukaisesti yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstön osaamista jossa ympäristöosaaminen on yksi keskeinen teema.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-