Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78031

Hankkeen nimi: Kasvu ja kansainvälistyminen lisätyn todellisuuden (¿AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) ratkaisuilla

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.6.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: AR-GO LAB OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3096104-8

Jakeluosoite: Kukkolinnankatu 5

Puhelinnumero: +358452606474

Postinumero: 55120

Postitoimipaikka: IMATRA

WWW-osoite: www.ar-go.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Shmelev Mikhail

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tekninen johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikhail.shmelev(at)ar-go.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358452606474

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ar-Go Lab Oy -yhtiö on perustettu 31.10.2019 Business Finlandin StartUp Visa -ohjelman kautta. Pääosaamisalueita ovat omien AR- ja VR- teknologiaan perustuvien sovellusten ja palveluiden kehittäminen sekä ulkoistamispalvelut. Koronavirusepidemia on tehnyt virtuaaliratkaisuista entistä kysyttävimpiä. Yhtiön omistajat osallistuvat liiketoimintaan, mutta he tarvitsevat tukea ja osaamisten kehitystä liikestrategian valinnassa, myynnissä, tuotemarkkinoinnissa, kumppaniverkoston kehittämisessä, rekrytoinneissa ja tuoteportfolion hallinnassa. Yrityksen toiminta on saatava korkeammalle suunnittelun ja myynninhallinnan tasolle. Projekti tukee Ar-Go Lab Oy kokonaisvaltaista kehitystä Suomen ja kansainvälisillä markkinoilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 810

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 810

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran

Kunnat: Imatra

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kukkolinnankatu 5

Postinumero: 55120

Postitoimipaikka: IMATRA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole relevanttia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
sekä naiset että miehet osallistuvat tasapuollisesti hankkeen toimenpiteisiin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole relevanttia

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
VR ja AR ratkaisut vähentävät liikennettä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
VR ja AR ratkaisut vähentävät liikennettä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
AR ja VR ratkaisut tukevat matkailun edistämistä ja kehittämistä sekä auttavat PK yrityksiä saamaan lisää asiakkaita
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
hankkeen aikana kehittävät AR ja VR ratkaisut
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 0
Kultuurikohteiden edistämiseen tarkoitetut VR ja AR ratkaisut
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-