Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78034

Hankkeen nimi: Datalähtöisen ohjelmisto-osaamisen vahvistaminen työelämän ja yliopiston välisellä vuorovaikutuksella Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa – teknologiafoorumit ja -pilotit

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2844561-8

Jakeluosoite: PL 300

Puhelinnumero: 02945211

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tuni.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haapakoski Minna-Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.haapakoski(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408262944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
Tämän hankkeen tavoitteena on ratkaista se, miten Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa voidaan yrityksiä ja muita organisaatioita aktivoida digitaalisten ja vihreän kasvun ratkaisujen käyttöönoton edistämisessä ja kasvattaa tietotekniikan alan korkea tason osaamista. Lisäksi tällä hankkeella haetaan ratkaisua koronapandemian yrityksille aiheuttamiin ongelmiin ja etsitään keinoja tukea yritysten toipumista esimeriksi ohjelmisto-osaamiseen, massadataan, pilvipalveluihin ja tekoälyyn liittyvän osaamisen edistämisellä.

Hankkeen päätavoitteet ovat muodostaa verkostot yliopiston, yritysten, julkisten palveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, rakentaa laaja yhteistyöpohja yliopiston ja yritysten kanssa sekä tiivistää yhteistyötä Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan välillä digitalisaation edistämiseksi. Erityisesti pk-yritykset pyritään saamaan mukaan yhteistyöverkostoihin hyödyntämään uutta osaamista.

Toimenpiteet
Hankkeessa toteuttavia toimenpiteitä ovat mm. yritysyhteistyön kehittäminen, käytännön vuorovaikutus yritysten kanssa, teknologiafoorumien järjestäminen, teknologiapilottien koordinointi sekä koulutustarpeiden ennakointi.Lisäksi kiinnostuksen selvittäminen uusien oppimisteknologioiden pilotointiin yritysten osaamisen vahvistamiseksi kuuluvat hankkeeseen.

Osaamisen siirtoon halutaan työelämäläheisyyttä, joka lisää myös erilaisten koulutusten kiinnostavuutta. Hankkeen puitteissa käynnistettävä sidosryhmä- ja yritysyhteistyöfoorumi luo tarvittavat edellytykset monipaikkaisen koulutuksen ja kehittämistyön vakiintumiselle.

Tulokset
Hankkeen olennaisimmat tulokset ovat uudenlainen toimintamalli yliopiston, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, koulutustarpeiden analyysi ja ennakointi yhteistyössä yritysten kanssa sekä teknologiafoorumit ja teknologiapilottien edistäminen.

Koska hankkeen keskiössä on nimenomaan tietotekniikan ala, tarjoaa se laajat mahdollisuudet eri alojen, palveluiden ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen, sillä ohjelmisto-osaamisen kehittäminen läpileikkaa yhteiskunnan tarpeita laajasti. Lisäksi digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä tuetaan vihreän talouden kasvua.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Massadatan ja tekoälyn hyödyntäminen on toimialariippumatonta. Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat yritykset, jotka haluavat kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti hyödyntäen digitalisaatiota, data-analytiikkaa ja vihreätä kasvua. Kohderyhmään kuuluvat myös yritykset, jotka ovat pitkällä tietotekniikan käytössä ja joille se on kilpailuetu. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat yritykset, jotka haluavat tutustua ja ottaa käyttöön uusia tietotekniikan teknologioita, sekä palvelualan yritykset, jotka ovat kärsineet koronasta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat hankkeen toiminnassa mukana olevien yritysten ja muiden organisaatioiden työntekijät, jotka hyötyvät hankkeen toiminnasta. Heillä on mahdollisuus päästä mukaan yliopistokeskusten ja yritysten välisiin yhteistyöverkostoihin ja saada sitä kautta uutta tietoa ja osaamista oman osaamispääomansa kasvattamiseksi erityisesti osaamisalueilla, joilla Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa on muuten koulutustarjonta vähäistä.Tämä lisää huomattavasti koulutusmahdollisuuksia ja vaikuttaa myös alueen kehittymiseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 065

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 137 071

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 396 330

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 171 338

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta, Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Kuusiokuntien, Porin, Suupohjan, Rauman, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Siikainen, Kurikka, Kankaanpää, Alajärvi, Huittinen, Pomarkku, Karijoki, Teuva, Seinäjoki, Ähtäri, Lapua, Kauhava, Kokemäki, Vimpeli, Ulvila, Rauma, Säkylä, Lappajärvi, Kauhajoki, Eura, Soini, Pori, Merikarvia, Harjavalta, Nakkila, Alavus, Jämijärvi, Isokyrö, Ilmajoki, Eurajoki, Karvia, Evijärvi, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia tasa-arvovaikutuksia, joten siitä ei tehdä toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kaiken kattava syrjimättömyys.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia sukupuolten tasa-arvovaikutuksia tai tasa-arvotavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
Dataa pystytään hyödyntämään jo tuotteiden valmistusvaiheessa osana laadunvarmistusprosessia, ja näin myös raaka-aineiden käyttöaste paranee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Dataa pystytään hyödyntämään jo tuotteiden valmistusvaiheessa osana laadunvarmistusprosessia, ja näin myös raaka-aineiden käyttöaste paranee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä tuetaan vihreän talouden kasvua.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä tuetaan vihreän talouden kasvua. Paikallisen elinkeinotoiminnan kyky toimia markkinoilla vahvistuu.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä yritykset voivat kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita uudella tavalla.
Liikkuminen ja logistiikka 6 8
Esimerkiksi erilaisten dataa hyödyntävien pilvipohjaisten etäohjaus- ja seurantajärjestelmien lisääntyminen mahdollistaa laitteiden korjaus- ja ylläpitopalveluiden tuottamisen etäpalveluna, mikä vähentää yritysten tarvetta matkustaa ja tukee vihreämpää taloutta. Virtuaalinen vuorovaikutus vähentää välittömästi matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Julkisten palvelujen saavutettavuutta ja vaikuttavuutta voidaan kasvattaa lisäämällä verkkopalveluja. Esimerkiksi terveydenhuollon tietomassojen hyödyntäminen tukee ainutlaatuisella tavalla palvelujen laadun parantamista. Lisäksi järjestötyötä ja kansalaisten vuorovaikutusta voidaan edistää uusilla, omilla, digitaalisilla palveluilla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 5 7
Digitaalisten ratkaisuiden käyttöönoton tukemisen myötä tuetaan vihreän talouden kasvua.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-