Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78040

Hankkeen nimi: Globaali KYC

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.8.2021 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CLENTO OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2917738-7

Jakeluosoite: Kiilakiventie 1

Puhelinnumero: +358 400588033

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: clento.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leino Matti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mattianteroleino(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400588033

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Clento-palveluita kehitetään siten että ne soveltuvat käytettäväksi eri EU maissa huomioiden eri jäsenmaiden lain tulkinnat. Aluksi keskitytään Pohjoismaihin. Palveluun rakennetaan konfiguroitavat API-rajapinnat, minkä avulla voidaan liittyä eri EU-jäsenmaiden viranomaisrekistereihin ja hakea sieltä tietoja tunnistettavasta yrityksistä. Myös eri maiden vahvat sähköiset tunnistukset otetaan käyttöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 55 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 661

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 650

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 661

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kiilakiventie 1

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysi on tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
On huomioitu
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kasvattaa toimintaa ulkomailla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Hanke luo uusia pitkäaikaisia työpaikkoja paikallisesti Oulun alueelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Kehitetään palvelua niin että se soveltuu käytettäväksi globaalisti.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoitus oli kartoittaa EU-maiden rahanpesunlain tulkintaa ja sen käytäntöjä. Hakkeessa selvitettiin myös mistä eri lähteistä voidaan hakea tietoja eri maissa toimivista yrityksistä ja niiden omistajista. Hankkeen aikana selvisi, että eri maiden yritysrekisterit ja niiden luotettavuudet poikkeavat paljon toisistaan. Yritysten omistajatietojen käsittelyssä ja niiden saannissa on myös maakohtaisia eroja EU:n sisällä. Yksityishenkilöiden henkilöllisyyden todentamisessa on myös paljon haasteita, koska siihen ei ole vielä globaalia ratkaisua. Nämä tiedot auttavat meitä kehittämään KYC-tuotettamme siten että maakohtaiset eroavaisuudet otetaan paremmin huomioon. Hankkeen tuloksia: Pystymme tunnistamaan ruotsalaisia henkilöitä BankID kautta ja meillä on valmiudet laajentaa tunnistuspalveluita myös muihin pohjoismaihin, samalla tekniikalla. Yhteydet Bolagsverketin saatiin avattua jolloin saamme haettua tietoja ruotsin yrityksistä ja yritysten omistajista. Teimme myös ruotsiin laintulkintaa soveltuvat kyselylomakkeet. Tutkimme myös muita kansainvälisiä yritystietojen tuottajia ja teimme rajapinnat KYC Api-nimiseen palveluun mistä haimme asiakirjoja mm. USA:sta ja Saksasta. Palvelun tietoturvaa parannettiin ottamalla käyttöön Azuren palveluita lisää mm. Defender ja Sentinel paketit auttavat torjumaan ulkopuolisia. Palvelun tietoturva tarkistettiin eikä tietoturvahaavoittuvuuksia havaittu.