Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78042

Hankkeen nimi: Lapin 5G-kiihdyttämö

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 020 7986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arja Kotkansalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, Uudistuva teollisuus

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arja.kotkansalo(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406529389

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Ilmatieteen laitos, 0244664-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin 5G-kiihdyttämö -hankkeella tuodaan 5G-teknologian hyödyntäminen lappilaisten yritysten ulottuville. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen kanssa vuosina 2021-2023 osana Lapin maakunnan reagointia koronapandemiasta toipumiseen ja yritysten digitalisaatioasteen nostamiseen.

5G-teknologiaa voidaan Lapissa soveltaa laajasti kaikilla tärkeillä toimialoilla kuten matkailussa, teollisuudessa, kylmä- ja talviteknologiassa, biotaloudessa ja palveluissa, ml. terveyspalvelut. Tällä hetkellä on jo kansallinen yhteistyö 5G:n koulutus- ja kehittämisverkoston kautta, missä on mukana kaikki teollisuuden kärkiyritykset sekä yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Kansallinen tahtotila on nostaa 5G-teknologian hyödyntämistä alueilla laajemmin ja jakaa kansallisesti tietoa siten että koulutus- ja TKI-toiminta olisi laadukkaampaa ja ajanmukaisempaa. Suomella on 5G-teknologialla tällä hetkellä loistava tilaisuus mikä tulisi hyödyntää täysimääräisesti myös Lapissa. 5G-teknologia edistää myös vihreää siirtymää mahdollistaen kestävällä tavalla tuotetun tehokkuuden ja uudet innovatiiviset palvelut.

Hankkeen toimenpiteet tähtäävät yritysten aktivointiin laajasti erilaisilla yleisillä ja kohdennetuilla tilaisuuksilla sekä sparrauksella. Lappiin tuotetaan konkreettisia esimerkkejä 5G:n hyödyntämisestä pilottien avulla. Pilotit toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyönä eri aloille ja niissä hyödynnetään molempien osapuolten 5G-ympäristöjä. Lisäksi hankkeella luodaan verkostoja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä tuodaan tulokset kohderyhmän saataville virtuaalisesti ja fyysisesti. Hankkeen tuloksena saadaan TKI-investointeja kasvuun pitkällä aikavälillä ja nostetaan alueen digitalisaatioastetta sekä yritysten toimintaympäristön kyvykkyyttä reagoida innovointihaasteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on kohdennettu laajasti Lapin alueen yrityksille, mutta erityisesti vahvoille aloille kuten matkailuun, terveyspalveluihin, teollisuuteen ja biotalouteen sekä liikenteeseen ja ajoneuvotestaukseen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta tulevat välillisesti hyötymään myös kunnat ja kaupungit sekä korkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat, joille voi avautua uusia TKI-hankkeita tai oppimismahdollisuuksia liittyen 5G-teknologiaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 081

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 388 979

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Tornio, Pello, Rovaniemi, Muonio, Enontekiö, Kolari, Sodankylä, Kittilä, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on arvioitu sukupuolivaikutuksia Suvauskone-työkalun avulla. Hanke kohdentuu usealle eri toimialalle, esim. teollisuus, kylmä- ja talviteknologia, matkailu ja terveys. Tyypillisesti teollisuus ja tekniikka ovat sukupuolijakaumaltaan miesvaltaisia aloja kun taas matkailussa ja terveyspalveluissa jakauma on toisinpäin. Hankkeen toimintaympäristö sukupuolinäkökulmasta jakautuu siis aloille, jotka ovat joko mies- tai naisvaltaisia, vaikka yrityskohtaisia eroavaisuuksia löytynee näiden alojen sisällä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on tehty sukupuolinäkökulman arviointi Suvauskoneella. Arvioinnin mukaan hanke edistää tasapuolisesti miesten ja naisten asioista. Hanke on kohdistettu sekä mies- että naisvaltaisille aloille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella pyritään edistämään Lapin digitalisaatiota ja vihreää siirtymää sekä edistämään TKI-investointeja, millä pyritään pois COVID-19 -pandemian tuottamista vahingoista. Näin ollen hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 4
Ilmastonmuutos voi näyttäytyä Lapissa tulevaisuudessa mm. vaihtelevina sääolosuhteina ja leutoina talvina. Tämä haastaa Lapin imagon ja talouden kannalta tärkeitä elinkeinoja kuten matkailua ja ajoneuvotestausta, mikä tuo riskitekijöitä Lapin kunnile, kaupungeille, yrityksille ja yhteisöille. Ilmastonmuutoksen riskeihin voidaan sopeutua Lapissa ottamalla käyttöön uusia virtuaalisia palveluita kuten simulaatiotestausta (ajoneuvotestaus) ja virtuaalimatkailupalveluita tai täysin uudenlaisia matkailupalveluita, jotka hyödyntävät digitalisaatiota. 5G väistämättömänä osana digitalisaatiota teknologiana tulee vaikuttamaan merkittävästi näihin palveluihin, joten sillä voidaan nähdä olevan kohtalaista välillistä vaikutusta Lapin kyvykkyydessä vähentää ilmastonmuutoksen riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Lievä epäsuora vaikutus kestävyyttä edistävien sovellusten käyttöönoton myötä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) -1 5
Uuden teknologian valmistus ja käyttöönotto investointina tuottaa aina päästöjä ja vaatii raaka-aineita. Välittömästi 5G-teknologia tulee siis aiheuttamaan päästöjä, mutta toisaalta se tulee olemaan irrottamaton ja välttämätön osa tulevaisuuden automaatiota, etätyöskentelyä ja innovatiivisia palveluita. Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan maassa voitaisiin vähentää 269 megatonnia CO2-päästöjä vuoteen 2035 mennessä 5G-teknologian mahdollistamilla uusilla palveluilla liikenteessä, terveyspalveluissa ja valmistavassa teollisuudessa. Lapissa on paljon valmistavaa teollisuutta, joka tähtää vientiin ja lisäksi muillakin toimialoilla kuten matkailussa ja terveyspalveluissa on painetta hyödyntää digitalisaatiota. Tehokkaampi automaatio ja virtuaaliset palvelut tulevat Lapissa vähentämään kasvihuonepäästöjä tulevaisuudessa 5G-teknologian käyttöönoton myötä välillisesti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Lapissa on paljon erityisten suojelutoimien alueita ja erityisiä suojelualueita. Kunnat, joissa Natura-kohteita sijaitsee, on myös vahvaa matkailua. Matkailun uusilla digitaalisilla konsepteilla voidaan nähdä olevan lieviä vaikutuksia myös Natura-alueiden kehittymiseen pitkällä aikavälillä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Materiaalit ja jätteet liitetään usein suuressa mittakaavassa rakennus- ja energiateollisuuteen sekä valmistavaan teollisuuteen. 5G-teknologialla on vaikutusta erityisesti valmistavaan teollisuuteen ja energiaan. Langattomuus yleistyy tuotantolaitoksissa ja monet teolliset toimijat ovat alkaneet rakentamaan yksityisiä 5G-verkkoja, jotka ovat pelkästään tuotantolaitoksen käytössä. IoT, automaatio, tekoäly, robotiikka ja 5G ovat kaikki osa Industry 4.0 ja Industry 5.0 kehityssuuntaa, missä digitalisaatio iskee suurella voimalla tuotantolaitoksiin ja valmistavaan teollisuuteen. 5G toimii Industry 4.0:n ytimessä mahdollistamalla kriittisen datan siirtämisen ja prosessien tehostamisen dataan perustuen siten että sillä voidaan vaikuttaa materiaalien ja jätteiden kertymiseen ja käyttämiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 20 % energiankulutuksesta tulee ICT-alan kulutuksesta. Matkaviestinverkoilla noin 2/3 osuus tiedonsiirtoverkkojen energiankulutuksesta. 5G kuluttaa edeltäjiään enemmän energiaa, mutta tarjoaa tehokkaan alustan uusille ja tehokkaille ratkaisuille sekä toimintamalleille. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja uudet ratkaisut voivat tukea tässä tavoitteessa. Välittömästi uuden teknologian käyttö voi siis johtaa suurempaan luonnonvarojen käyttöön, mutta uusilla palveluilla voidaan luonnonvaroja säästää pitkällä aikavälillä mm. Esineiden Internetiä, virtuaalitodellisuutta ja tehokasta automaatiota hyödyntämällä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Uusi teknologia on aina mahdollisuus kehittää elinkeinojen sisäistä tehokkuutta tai jopa hakea sillä strategista etua. Paikallisen elinkeinorakenteen kestävän kehityksen tulee pohjautua ratkaisuihin, jotka ottavat huomioon myös tulevat sukupolvet. Uusi teknologia on aina investointi tulevaisuuteen - ratkaisut mitä Lapissa tehdään nyt, ovat tai jäävät olematta, tulevien sukupolvien käytössä. Tämän vuoksi 5G-teknologialla tulee oleman kestävyyttä edistävä vaikutus välillisesti sillä se hyödyttää tulevia sukupolvia ja mahdollistaa sovellukset, joilla voidaan edistää kestävää kehitystä. Hanke myös välittömästi edistää elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä käytännön pilottitoiminnalla ja tapahtumilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 6
Tällä osa-alueella 5G mahdollistaa merkittävimpiä tuloksia tulevaisuudessa. Teknologiaa hyödyntävät aineettomat tuotteet ja palvelut näkyvät välittömästi yritysten kanssa yhteistyössä tehtyjen pilotointien myötä. Samalla 5G mahdollistaa pitkällä aikavälillä erilaiset digitaaliset palvelut laajasti eri toimialoilla kuten sosiaali- ja terveysalalla, matkailussa, teollisuudessa ja talviteknologiassa.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
5G:n etuja ovat mm. laajempi kaista, pienempi latenssi, suurempi yhdistettyjen laitteiden määrä sekä datan jakamisen helppous. Liikkumisen ja logistiikan saralla tämä mahdollistaa datan siirtämisen liikennejärjestelmän osasten välillä sekä reaaliaikaisen seurannan, millä on vaikutuksia autonomisiin ajoneuvoihin, älykkääseen logistiikkaan sekä liikkumisen palveluihin. Hanke kohdentaa osan toimistaan nimenomaan lappilaisen liikenteen ja ajoneuvotestauksen kentälle mikä tuo lieviä välittömiä vaikutuksia ja kohtalaisia välillisiä vaikutuksia liikkumiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 3
Kaupungistuminen ja etäterveyspalvelut yleistyvät Lapissakin. Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja palveluiden saatavuus tarvitsevat taustalleen toimivaa teknologiaa, joka palvelee ihmistä. 5G mahdollistaa esimerkiksi hyvinvointia tukevat palvelut kotihoidossa kun videokuvaa ja muutakin dataan voidaan siirtää pienellä latenssilla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
5G-teknologia voi edistää sosiaalista tasa-arvoa pitkällä aikavälillä. COVID-19 pandemia osoitti kuinka riippuvaisia olemme digitalisaation vaatimasta infrastruktuurista. Toisaalta tämä näytti kuinka erilaisissa lähtökohdissa eri puolella Suomea tai Lappia olevat ihmiset voivat olla hyvän nettiyhteyden saatavuuden suhteen. Kun siirrytään pandemian jälkeiseen aikaan, monella alueella varmasti lähdetään panostamaan hyvään Internet-infrastruktuuriin entistä enemmän, jotta tulevaisuuden työskentelyolosuhteet voidaan turvata. 5G on teknologiana varteenotettava kun haetaan nopeita yhteyksiä, jotka mahdollistavat sellaiset digitaaliset palvelut (mm. VR, striimaus) mitä enenevissä määrin tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa.
Kulttuuriympäristö 0 2
5G voi tarjota uusia kulttuuriympäristöjä esimerkiksi sellaisten palveluiden myötä joissa kulttuuriympäristö tuodaan digitaalisesti ihmisten ulottuville.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-