Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78043

Hankkeen nimi: Poroteurastuksen sivutuotteiden laitteistot - PoSiLAITE

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 0207986000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Muuttoranta Kirsi Mariette

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.muuttoranta(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405025068

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Poronhoitoalueen teurastamoissa syntyy merkittävät määrät teurastuksen sivutuotteita, joista iso osa päätyy haudattavaksi. Sivutuotteet ovat erinomaista raaka-ainetta esim. rekikoirien rehuksi, lemmikkituotteisiin, käsitöihin tai vaikka biokaasun tuotantoon. Hautaaminen on kestämätöntä sekä ekologisesti että taloudellisesti.

Talteenottopaikkojen ja –laitteiden puute on suurin este sivutuotteiden käsittelylle teurastamoilla. Pienillä yrityksillä ei ole yksin riittäviä resursseja laitteistojen kehittämiseen.

Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa laitekehitys poroteurastamoille ja sivutuotteisiin liittyville yrityksille, että ne voivat kehittää kiertotalouteen pohjaavia tuotteita. Investointihankkeen rinnakkainen kehittämishanke PoSiHIILI rakentaa Sallan poroteurastamolle pilottilaitteista muodostuvan testiympäristön, jossa saadaan testattua sivutuotteiden keruuprosessia ja paikallista jalostamista. Rakenteet ovat siirrettäviä, mahdollisimman edullisia ja monistettavissa muille pienteurastamoille.

PoSiLAITE -investointihankkeessa kilpailutetaan ja toteutetaan investoinnit uusiin laitteistoihin ja talteenottopaikkaan liittyen. Hankkeen toimenpiteitä ovat tarvittavat investointiselvitykset ja investoinnit tarvittaviin materiaaleihin ja komponentteihin.

Hankkeen investointien tuloksena syntyy uusi vähähiilinen tutkimus-, kehittämis- ja oppimisympäristö Lapin AMKiin Sallan poroteurastamon yhteyteen. Kehittämisympäristö tulee palvelemaan kiertotalousteemaista tuotekehitystä ja vahvistaa alueellista verkostoitumista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat poroteurastamot ja porotalousyrittäjät sekä potentiaaliset kiertotalousajatteluun pohjautuvat yritykset. Hankkeessa toteutettavat investoinnit pilotoidaan PoSiHIILI -hankkeen toimesta Sallan poroteurastamolla, joka tarjoaa testaustoimintaan toimintaympäristön sekä tarvittavat poronsivutuotteiden testimateriaalit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Investointihankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat PoSiHIILI -kehittämishankkeessa mukana olevat toimijat: Sallan ja Kemijärven poroteurastamot, Paliskuntain yhdistys, lampaanlihaa tuottava lammastila, kalansivuvirtoja tuottava Karhutunturin lohi, nahanjalostus/käsityöyritys AAPoro/Raisan Urakka sekä biokaasun tuotantoa suunnitteleva Saija Energia Oy. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös kone- ja laitevalmistajat jotka hyötyvät hankkeessa tehtävistä investoinneista niiden testauksesta julkaistavien tulosten ja prototyyppien piirustusten muodossa.

Välillisenä kohderyhmänä ovat lisäksi kone- ja laitekehitykseen, tilasuunnitteluun ja poroelinkeinon kehittämiseen liittyvät opiskelijat ja oppilaitosten edustajat, jotka hankkeessa tehtävien investointien kautta saavat uusinta tietoa alansa kehityksestä ja ovat mukana kehittämässä ratkaisuja tulevaisuuden työelämän ja elinkeinojen tarpeisiin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 791

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 219

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 55 416

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 742

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion

Kunnat: Ylitornio, Pello, Posio, Tornio, Simo, Enontekiö, Salla, Muonio, Keminmaa, Kittilä, Rovaniemi, Kolari, Savukoski, Inari, Ranua, Sodankylä, Pelkosenniemi, Kemijärvi, Utsjoki, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty Suvaus-koneella. Hankkeen kaksi työntekijää ovat kumpikin eri sukupuolta, hankkeen investoinnit hyödyttävät miesvaltaista alaa, mutta molemmat sukupuolet hyötyvät tästä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naisten rooli hankkeen toteuttamisessa on yhtä suuri kuin miestenkin. Tekninen osaaminen ja poroteurastamoympäristö ovat kumpikin miesvaltaista toimintaa. Tässä hankkeessa sukupuolella ei ole merkitystä osaamista tai rooleja määriteltäessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa suunnitellaan tehdään investoinnit, ei edistetä sukupuolten tasa-arvoa muutoin kuin käytännön toiminnalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankitaan materiaalit huomioiden niiden kierrätettävyys ja hiilineutraalius.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hankinnoissa suositaan digitaalisia kanavia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Investoinneissa suositaan kestäviä materiaaleja, joista tulee mahdollisimman vähän hukkaa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
Investoinneissa suositaan sähkötoimisia moottoreita, jotta voidaan käyttää uusiutuvaa energiaa. Polttomoottorit olisivat paikasta riippumattomia, mutta sähkötoiminen on valintamme.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Tarjouksia pyydetään myös paikallisilta toimittajilta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Investoinnit ovat materiaali-investointeja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Hankkeessa toimii kaksi henkilöä, jotka edustavat kumpikin eri sukupuolta. Tämä näyttää mallia tasa-arvosta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta tähän.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-