Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78046

Hankkeen nimi: Käytetyn kuormalavan kierrättämisen tehostaminen.

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.7.2021 ja päättyy 30.3.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: LAPPEENRANNAN KUORMALAVA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2194998-7

Jakeluosoite: Pikkalanlähteenkatu 15

Puhelinnumero: +35840 587 3462

Postinumero: 53500

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: www.lappeenrannankuormalava.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lehtinen Kirsi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Omistaja, tj

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kirsi.lehtinen(at)lappeenrannankuormalava.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35840 587 3462

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investointi kuormalavojen lajittelulinjaan joka mahdollistaa lavojen kierrättämisen kannattavasti. Linja sisältää sahan, joka voi sahata vain osan lavasta tai lavan kokonaan osiksi, jotka voidaan käyttää lavojen valmistukseen uudelleen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pikkalanlähteenkatu 15

Postinumero: 53500

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toteutumisen jälkeen myös naiset pystyvät tekemään yrityksen kaikkia töitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke mahdollistaa naistyövoiman käytön.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on muualla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 10
Käytetyn puutavaran kierrossa oleva elinkaari pitenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Puuta voidaan uudelleenkäytön vuoksi hakata vähemmän
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hakkuita voidaan vähentää
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Käytetyn tavaran sahaaminen kuluttaa vähemmän energiaa, kuin uuden. Lavoja ei tuoda erikseen pihallemme, vaan ne tulevat käyttökelpoisten joukossa joka tapauksessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Poltettavaa jätettä syntyy vähemmän
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Tuotannollisten pienyritystyöpaikkojen lisääntyminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Lavoja ei tuoda erikseen pihallemme, vaan ne tulevat käyttökelpoisten joukossa joka tapauksessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Työn rasittavuus vähenee.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Töihin on mahdollista palkata myös naisia, koska työn tekeminen keventyy huomattavasti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-