Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78049

Hankkeen nimi: Kaivosteollisuudessa syntyvien jätesakkojen hyödyntäminen maanrakennuksessa

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2021 ja päättyy 30.8.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: GEOSYNT OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 0739977-1

Jakeluosoite: Linnoitustie 6 B

Puhelinnumero: 0407283802

Postinumero: 02600

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karekivi Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.karekivi(at)geosynt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407283802

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kaivosteollisuuden jätejakeiden soveltuvuutta rakennemateriaaleiksi. Paikallisen kiertotalouden mahdollistaminen säästää primäärisiä raaka-aineita ja parantaa kustannustehokkuutta. Kannattavuutta parannetaan käyttämällä paikallisia raaka-aineita mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa pyritään parantamaan ympäristöturvallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 47 250

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 47 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Malmitie 66

Postinumero: 88120

Postitoimipaikka: TUHKAKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeeseen ei liity sukupuolinäkökulmia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeeseen ei liity sukupuolinäkökulmia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeeseen ei liity sukupuolinäkökulmia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke onnistuessaan säästää luonnonvaroja ja vähentää tarvetta rakentaa uusia jätealueita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen ei odoteta vaikuttavan ilmastonmuutokseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Onnistuessaan hanke vähentää tarvetta uusien jätealtaiden rakentamiselle ja parantaa ympäristöturvallisuutta alueella.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 7
Hanke onnistuessaan vähentää läjitysalueelta kulkeutuvien haitta-aineiden määrää ja kuormitusta luontoon. Suojaava vaikutus alkaa jo kasojen läjittämisvaiheessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Nykyisen jätteen hyödyntäminen ympäristön suojaamiseksi toisella jätealueella synnyttää säästöjä uusien jätealtaiden rakentamistarpeiden osalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
kaivosyhtiön kannattavuuden paraneminen luo jatkuvuutta ja työpaikkoja paikallisille?
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Pitkäaikaisen asiakkaan palvelu ja toimintamallien yhdessä kehittäminen
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeella pyritään parantamaan ympäristöturvallisuutta, lisäämään kiertotaloutta, sekä pienentämään jätealueiden kokonaispinta-alaa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-