Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78053

Hankkeen nimi: Uuden alustaratkaisun kehittäminen toimialalle

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.8.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: VPS TEOLLISUUSPALVELUT OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2193173-6

Jakeluosoite: PL 743

Puhelinnumero: +358505112760

Postinumero: 00101

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Suomalainen Veli-Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-pekka.suomalainen(at)vps.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505112760

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään toimialalle uudenlainen digitaalinen alustaratkaisu työsuhteen elinkaaren hallintaan ja luodaan alalle uusia digitaalisesti tuettuja toimintamalleja. Hankkeeseen palkataan yksi uusi osaaja, jolla on osaamista sekä IT-alalta että rakennusalan työnjohtotehtävistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 27 030

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 27 030

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Mikonkatu 17 C 5. krs

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tasa-arvo on meille tärkeää ja maksamme samasta työstä samaa palkkaa kaikille työntekijöille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvo on meille tärkeää ja maksamme samasta työstä samaa palkkaa kaikille työntekijöille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on uusien toimintamallien kehittäminen toimialalle ja digitaalisuuden kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 5
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 4
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kierrätämme jätteet. Vähennämme jätteen määrää kehittämällä digitaalisuutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Alan digitaaliset toimintamallit vähentävät matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Merkitykset työntekijöiden työhyvinvoinnille ovat merkittävät.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvo on meille tärkeää ja maksamme samasta työstä samaa palkkaa kaikille työntekijöille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Tasa-arvo on meille tärkeää ja maksamme samasta työstä samaa palkkaa kaikille työntekijöille. Työllistämme vähemmistöryhmiä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 4 8
Kehitämme koko toimialaa luomalla alalle digitaalisia toimintamalleja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-