Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78069

Hankkeen nimi: Siikalatvan ja sen ympäryskuntien muodostaman talousalueen kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 28.5.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SIIKALATVAN KUNTA

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0189019-9

Jakeluosoite: Pulkkilantie 4

Puhelinnumero: +358445118400

Postinumero: 92600

Postitoimipaikka: PULKKILA

WWW-osoite: www.siikalatva.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Seppänen Pirre

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kunnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pirre.seppanen(at)siikalatva.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445118400

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa selvitetään talousalueen yritystoiminnassa, teollisuudessa, kaupassa sekä maataloudessa syntyvien jätteiden ja sivuvirtojen paikallisen kierrättämisen ja hyödyntämisen liiketoimintamahdollisuuksia. Tähän päästään kartoittamalla eri jätejakeiden volyymit (jätevirrat) ja laskemalla niiden liikevaihtopotentiaali. Vertailun vuoksi pyritään selvittämään nykyisen järjestelmän palvelutaso ja sen aiheuttamat kustannukset alueen teollisuudelle, yrityksille ja maataloudelle. Vertailussa huomioidaan logistisen tehokkuuden kasvattaminen paikallisella toiminnalla. Lisäksi hankkeessa pyritään kartoittamaan paikallisten kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten tarve kunnan perustamaan, kaavoittamaan ja luvittamaan kiertotalouspuistoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 85 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 82 677

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 107 376

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 103 347

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Siikalatva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pulkkilantie 4

Postinumero: 92600

Postitoimipaikka: PULKKILA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke keskittyy kiertotalouden uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa ei ole sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohdeyrityksissä on mukana naisia ja miehiä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kiertotalous ei liity lähtökohtaisesti sukupuoleen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Kiertotalousliiketoiminnan edistäminen vähentää neitseellisten luonnonvarojen käytön tarvetta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Kierrätys tukee luonnon monimuotoisuuden säilymistä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Vähemmän haitallisia aineita pääsee vesistöihin. Energiajakeen hyödyntäminen (esim. purkujäte) vähentää turpeen käytön tarvetta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeen päätavoite on maksimoida talousalueen kiertotalousliiketoimintaa ja minimoida hyödyntämättömän jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen päätavoite on maksimoida talousalueen kiertotalousliiketoimintaa ja minimoida hyödyntämättömän jätteen määrää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeessa suunnitellaan uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja
Liikkuminen ja logistiikka 7 7
Kiertotalouden liiketoimintamalleissa mahdollisimman tehokas logistiikka on avainasemassa. Vähentää kuljetuksesta aiheutuvia haittoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeessa luodaa kiertotalouden liiketoimintamalleja, joiden hyödyntäminen luo uusia työpaikkoja. Tässä voisi olla uusien liiketoimintojen avaamisen mahdollisuus esimerkiksi turvetuotannon alan yrityksille, joilla logistiikkaliiketoiminta on entuudestaan tuttua ja kalusto olemassa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 5
Maaseudun maisemien suojelu.
Ympäristöosaaminen 5 6
Hanke parantaa yritysten ympäristötietoutta sekä mahdollisuuksia ympäristöystävällisempään toimintaan

9 Loppuraportin tiivistelmä

Siikalatvan kunnan toteuttaman Siikalatvan ja sen ympäryskuntien muodostaman talousalueen kiertotalousliiketoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen -hankkeen tarkoituksena oli lähteä selvittämään, mitä ja minkälaisia määriä jäte- ja sivuvirtamateriaaleja hankealueella yritystoiminnassa syntyy. Lisäksi selvitettiin, minne nämä yritystoiminnan jätteet alueelta nykyisellään kulkeutuvat ja millaisia kokemuksia yrittäjillä on jätehuollon palvelutasosta alueella. Lopulliseksi hankealueeksi muodostui neljän kunnan (Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä ja Kärsämäki) muodostama alue. Alueelta laadittiin vajaan sadan yrityksen lista, josta vastauksia yrityksen jätetiedoista saatiin reilulta seitsemältäkymmeneltä yritykseltä. Tarkkoja jätemäärätietoja ei kuitenkaan joka yritykseltä saatu. Selvitys toteutettiin pääosin yrityskäynnein tai puhelimitse. Maatalousyrittäjien osalta hankkeessa selvitettiin puhelinhaastattelulla reilulta sadalta nautaeläintilalta paalien kiristekalvojätteen ja hukkapaalien vuotuista syntymäärää sekä kierrätyskäytäntöjä kolmen kunnan (Siikalatva, Haapavesi ja Pyhäntä) alueella. Yritystoiminnan jäte- ja sivuvirtojen selvityksen jälkeen hankkeessa suunniteltiin alueelle soveltuvia kiertotalouden mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat alueen yritystoiminnan jäte- ja sivuvirtamateriaaleihin. Liiketoimintamallien suunnittelussa hyödynnettiin hankkeen aikana kertynyttä tietoa sekä selvitysmateriaaleja. Lisäksi hankkeessa laadittiin ostopalveluna yleissuunnitelma kuntaan perustettavalle kiertotalouspuistolle. Osana suunnitelmaa laadittiin kustannusarvio kiertotalouspuiston rakentamiskustannuksille ja perustamiseen liittyville hankinnoille. Suunnitelman laati konsulttifirma Ramboll Finland Oy. Hanke toteutettiin 07.12.2021–30.04.2023. Hanke eteni aikataulun mukaisesti ja hankeviestintää on toteutettu läpi hankkeen muun muassa hanketilaisuuksien muodossa sekä viestimällä hankkeen ajankohtaisista asioista kunnan nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa sekä paikallislehdessä. Hankejuliste on ollut esillä hankkeen ajan Pulkkilan kunnantalon sisäänkäynnillä. Hankkeen tulokset tarjoavat selvitystietoa alueen yritystoiminnan jätemääristä ja yritysten jätehuollon tilasta. Hankkeen tulokset ovat kaikkien yritysten hyödynnettävissä. Yksityiskohtaisia yritystietoja ei julkaista. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa jätehuollon palveluita alueen yrityksille. Hankkeen tulokset tarjoavat kiertotalouden liiketoiminnasta kiinnostuneille yrityksille tietoa alueen toimintaympäristöstä liiketoiminnan suunnittelun tueksi. Lisäksi kiertotalouspuiston yleissuunnitelma tarjoaa kunnalle suunnitelman kiertotalouspuiston perustamista varten. Tässä selvityshankkeessa saatuja tietoja voidaan myös hyödyntää tulevissa hankkeissa.