Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78075

Hankkeen nimi: Pienyrityksen Digipalvelupaketti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 24.7.2021 ja päättyy 25.11.2021

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PARVUS VULPES OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2915566-3

Jakeluosoite: Viertokatu 2

Puhelinnumero: 0405667054

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

WWW-osoite: parvus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kousa Olli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli(at)parvus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405667054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digipalvelupaketti jota voidaan tarjota edullisesti erityisesti aloittaville ja muille pienille yrittäjille. Paketti vastaa erilaisiin tarpeisiin digitaalisten palveluiden saralla, kuten kotisivut, hakukonenäkyvyys, graafiset palvelut, ohjelmistojen käyttöönotto jne. Paketin taustalle toteutetaan mahdollisimman skaalautuva prosessi, jolloin kustannustaso pysyy alhaisena ja laatu kohderyhmälle riittävänä. Pieniin asiakaskohtaisiin eroihin vastataan massaoptimoinnilla, eli perusprosessin ympärille rakennetaan pieniä kustomointimahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 13 560

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 13 560

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Viertokatu 2

Postinumero: 53850

Postitoimipaikka: LAPPEENRANTA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tekniikan alalla (ml. tietotekniikka) naiset ovat selkeä vähemmistö. Verkkosivujen toteutuksessa (web design) & markkinoinnissa naisia on huomattavasti tasapuolisemmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yhtenä potentiaalisena vaikutuksena on hieman matalamman teknisen osaamistason työntekijöiden palkkaaminen ja kaikkien sukupuolten edustajat ovat tässä tasavertaisessa asemassa, kun koulutustausta ei ole välttämättä edellytys. Palkattujen henkilöiden perehdytyksessä ja urakehityksessä huomioidaan kuitenkin myös teknisten taitojen kehittyminen ja sitä kautta IT-alan sukupuolijakauman tasoittuminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyse ei ole päätavoitteesta vaan enemmänkin positiivisesta sivutuotteesta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Digitaalisten palvelujen käyttöönotto saattaa lisätä etäpalvelujen määrää.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Alanvaihtajien työllistäminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Kehitetään sekä omia että asiakkaiden aineettomia tuotteita ja palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Liikkumisen tarve saattaa marginaalisesti vähentyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Aktiivisesti sukupuolineutraali rekrytointi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-