Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78086

Hankkeen nimi: Uusilla digitaalisIlla alustoilla liiketoimintaa Kainuuseen (UUSIDIGI -hanke)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 28.2.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: OULUN YLIOPISTO

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: +358 405682669

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Käsmä Jouko

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouko.kasma(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 405682669

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke mahdollistaa kainuulaisten edellytyksiä perustaa uusia yrityksiä pienikokoisten langattomien mittausalustojen hyödyntämiseksi, hyödyntäen digitalisaation mahdollistamia työkaluja ja toimintamalleja sekä CSC;n digipalveluja. Digiosaamisen ja pilvipalvelujen hyödyntäminen tuo kilpailukykyä pk -yritysten toimintatapoihin tuotannosta liiketoimintaan. Hyödyntämissuunnitelmalla vaikutetaan yrityskenttään, jotta he alkavat pitämään digitaalista toimintaympäristöä oleellisena osana liiketoimintaansa. Toisaalta selvitetään mittalaiteratkaisujen tiedon varastointi, visualisointi ja sekä osaamisvajeet.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 99 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 99 792

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 124 755

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 124 740

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Teknologiapuisto PL 127

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke edistää varsinaisten ja välillisten kohderyhmien sukupuolten tasa-arvoa. Koulutus vahvistaa myös naisyrittäjien työuria ja osaamispohjaa. Selvitysten mukaan naisten yritystoiminta on ollut kasvamassa erityisesti ICT -aloilla ja digitaalisilla sovellusaloilla eri ammateissa ja terveyden sekä hyvinvointialoilla. Ko. alat ovat yksi hankkeen painopisteistä. Projekti edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvolaki ja OY:n henkilöstöpoliittinen ohjelma velvoittavat omia yksiköitään suunnittelemaan omaa toimintaansa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi. Projektissa toimitaan ohjeistuksen mukaan. Hankkeen koulutusten ja osaamisen vahvistamistoimenpiteet tulevat vaikuttamaan positiivisesti sekä naisiin että miehiin. Hankkeessa tehdyt osaamisen vahvistamistoimenpiteet estävät välitöntä ja välillistä sukupuolisyrjintää sekä edistävät aktiivisesti ja konkreettisesti sukupuolten tasa-arvoa. Hanke luo mahdollisuuksien tasa-arvon molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke parantaa sukupuolten tasa-arvoa ottamalla tasavertaisesti huomioon selvityksen tekemisessä niin nais kuin miesyrittäjät. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu. Hanke edistää sukupuolten tasa-arvoa erityisesti, kun kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja älyterveyden huoltoon ja ympäristömittauksiin, johon projektin fokus kohdistuu.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 9
Selvityshankkeella vaikutetetaan sekä välittömästi että välillisesti luonnovarojen kestävään käyttöön. Uudet digitaaliset älykkäät mittalaitesovellukset mahdollistavat vähähiilisen modernin kiertotalous osaamisen kehittämisen yrityksille ja tutkimus- ja oppilaitoksille. Toisaalta välillinen vaikutus on pitkäkestoinen, koska uuden osaaminen käyttöönottoon menee aikaa ja vaikutukset tulee eri prosessien kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Hankkeen sisällön suunnittelussa ja tavoitteissa on huomioitu ilmastonmuutoksen ja vähähiilisyyden tuomat uudet teknologiset haasteet. Lisäksi on huomioitu uudet direktiivit ja standardit, jotka ohjaavat ilmasronmuutoksen riskien hallintaa. Tulevaisuudessa MITY kykenee suunnittelemaan sekä toteuttamaan omia että tukemaan pk -yritysten TKI ja kaupallistamisprojekteja ko. sektorilla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 7
Kainuussa on arktisen alueen kasvillisuus (biomassat), eliöt ja ilmasto. Projekti edistää hyödyntämään biomassoja teollisuudessa kestävällä tavalla.Yrityksillä on selvityksen jälkeen mahdollisuus saada käyttöönsä uusia pilvipalveluihin perustuvia digitaalisia mittausalustoja, joita voi kaupallisesti hyödyntää ympäristön monitoroinnissa. Luonnon monimuotoisuus ja sen uusiutumisen tunnistaminen auttaa kehittämään teollisuudelle digitaalista älykästä teknologiaa ja analytiikkaa tuotantoprosesseihin, joka ei kuormita luontoa haitallisesti. Projektissa edistetään kiertotaloutta, joka osaltaa edistää luonnon uusiutumista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Cleantech sisällössä huomioitiin pinta ja pohjavesiin, maaperään ilmaan liittyvät uudet direktiivit, standardit ja luonnonsuojeluvaatimukset. Projektissa selvitetään uuden älykkään digitaalisen on -line mittaus- ja tutkimusalostojen sekä analytiikan soveltuvuutta vesien ja maaperän monitorointiin. Lisäksi mittalaiteiden validointiselvityksellä varmennetaan, että saadut mittaustulokset ovat relevantteja. Hankkeella varmennetaan MITY:n osaamistase ko. sektorilla. Uutta osaamista siirretään muiden toimijoiden, kuten yritysten käyttöön.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 3
Natura 2000 -verkosto tarjoaa tärkeitä ekosysteemipalveluja, ja se on näin ollen keskeinen osa Kainuunkin tulevaisuutta ja merkittävä yhteityökumppani, kun kehitetään uusia digitaalisia mittaus- ja monitorointialustoja kiertotalouden ja ympäristömonitoroinnin käyttöön.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 9
Hankkeen avulla lisätään osaamista hyödyntää liiketaloudelliesti bio- ja luonnontuotejätteitä . Biopolttoaine ja erilaisten biopohjaisten materiaalien tuotanto tähtää jätematriisien (sivuvirrat) hyödyntämiseen. Kaivosten osalta samoin, Hankkeessa selvityksen alla olevat digitaaliset älykkäät maittausratkaisualustat ja uudet teknologuat optimoivat tuotantoa ja tehostavat jätteen käyttöä. Projektin kautta saadaan välittömiä ja välillisiä vaikutuksia hyödyntää eri materiaaleja ja jätteitä. Saatua osaamista voidaan kanavoida yritysten omiin tuotekehitysprojekteihin. Tämä parantaa erityisesti pk -yritysten kilpailukykyä vientimarkkinoilla. Teollisessa symbioosissa on usean yrityksen muodostama kokonaisuus, jossa toisiaan täydentävät yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raakaaineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Tulevaisuudessa symbioosissa voi olla yhteisiä digitaalisia ja langattomia mittausalustoja, joita yritykset yhdessä hyödyntävät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 6
Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu langattomien mittausalustojen hyödynnettävyys niin että mittausallustoja voidaan myös hyödyntää uusiutuvan energian sektoreilla, erityisesti erityisesti biopolttoaineiden osalta. Kartoitettavat ilmaiset ja kaupalliset pilvipalvelut voivat myös palvella uusiutuvan energian käytön hyödyntämistä ja optimointia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Kehityksen alla olevat digitaaliset mittausalustaratkaisut on mahdollista myöhemmin kaupallistaa esimerkiksi alueelle perustettavien uusien yritysten (start up -yritykset) toimesta ja siten mahdollistaa mm. uusien cleantech ja teknologia-alan yritysten saamisen alueelle ja/tai niiden perustamisen. Välillisesti tuetaan myös yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja vientitoimintaa. Lisäksi vahvistetaan osaamisverkkoja, älykästä digitaalista erikoistumista sekä kumppanuuksia korkeakoululaitoksen, teknologiakeskusten sekä yritysten kanssa. Hyvinvointi, terveys ja lääketieteen kehittäminen on tärkeä osa paikallista elinkeinoraketeen kehittämistä. Terveys- ja hyvinvointiteknologian tuotteiden ja palvelujen kehittämistä, joiden kasvu- ja vientiennuste on suuri. Selvitys lääkinnällisten laitteiden validointiprosessista ja siihen liittyvistä EU-määräyksistä, sekä muiden globaalien markkina-alueiden vaatimuksista tukee yritysten kilpailukyä ja vientiä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 8
Varsinkin hankkeessa selvitettävät langattomiin mittalaitteisiin soveltuvista digitaalisista pilvipohjaisista tallennus- ja visualisointiratkaisuista sekä mittalaitealustakonsepteista mahdollistavat uuden tyyppisen palveluliiketoiminnan kehittämisen alueelle. Lääkinnällisten laitteisiin liittyvä osaamisen kasvattaminen parantaa pk -yritysten tuotekehitystä ja vientiä sekä asemia suurten yritysten alihankintaverkostoissa. Yritysten palveluliiketoiminta saa uusia"voimavaroja" ja osaamista sekä verkostoja käyttöönsä. Yritysten tuottavuus ja suorituskykyisyys paranee, joka vahvistaa kansainvälisillä markkinoilla. Tämä vaukuttaa positiivisesti uusien työpaikkojen syntymiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Välillisesti vaikuttaa ympäristöosaamisen ja e -terveyden ja terveysteknologian kautta. Digitalisaatio ja tekoälykonseptit nopeuttavat osaamisen yhdistämistä, jalostamista ja siirtämistä käytäjiltä toisille. Käyttöön otetaan virtuaalisia alustoja, jotka vähentävät ihmisten liikkumista. Tällä on välillisiä vaikutuksia logistiikan kehittämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Tavoitteena on syventää MITY:n osaamista etä- ja kotiterveydenhuollon tarvitsemilla uusilla teknologian ja tietämyksen aloilla. Tällöin MITY tekee näillä aloilla tulevaisuudessakin kansainvälisesti merkittävää kehitystyötä ja pystyy tukemaan yrityksiä uusien teknologioiden käyttöönotossa. Näin hanke tuottaa sekä välittömiä että valillisä vaikutuksia hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeessa myös arvioidaan digitaalisten terveys- ja hyvinvointiteknologioiden tuottavuushyötyjä ja liiketoimintamalleja. Lisäksi selvitetään lääkinnällisten laitteiden validointiprosesesseja ja siihen liittyvistä EU-määräyksiä, sekä muiden globaalien markkina-alueiden terveysteknologiaan liittyviä vaatimuksia
Tasa-arvon edistäminen 6 7
Hankkeen osaamisen vahvistamistoimenpiteet vaikuttavat positiivisesti sekä naisiin että miehiin. Hankkeessa tehdyt osaamisen vahvistamistoimenpiteet edistävät konkreettisesti sukupuolten tasa-arvoa. Hanke edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa molempien sukupuolten osalta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
MITY:ssä monimuotoisuus tai moninaisuus on määritelty niin, että asiakkaina tai työyhteisön jäseninä on eri-ikäisiä ihmisiä ja eri sukupuolia, kansallisuuksia sekä etnistä alkuperää suuntautumista edustavia työntekijöitä. Moninaisuus voi olla myös uskontojen, vakaumusten ja mielipiteiden kirjoa ja vamman tai sairauden aiheuttamaa tarvetta järjestää palveluita tai työolosuhteita uudelleen. Projektissa hyödyntämällä erilaisten työntekijöiden osaamisen mahdollisimman hyvin voimme tarjota hyvin kohdennettuja palveluita ja tuotteita asiakkaille. Ottamalla huomioon monimuotoisen työvoiman tarjoamat mahdollisuudet MITY voi valmistautua tulevaisuuteen. Projekti vaikuttaa välittömästi ja välillisesti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen yhdenvertaisuuden kehittymiseen
Kulttuuriympäristö 4 6
Vahvistaa tieteellistä kulttuuriympäristöä osana koko kulttuuriympäristöä. Tänä päivänä digitaalisuus on osa kulttuuriympäristöä muokaten sitä uudella tavalla. Tätä kautta tiedostetaan tieteellisen kulttuuriympäristön rooli koko kulttuurin kontekstissa ja sen kehittämisessä.Yritykset ovat mukana tieteellisen kulttuuriympäristön kehittämisessä.
Ympäristöosaaminen 7 9
Hankkeessa selvitetään uusia digitaalisia ratkaisuja ympäristömittauksiin. Näissä ratkaisuissa keskeisellä sijalla on älykkäät mittausratkaisualustat, joiden pohjalle voidaan perustaa uusia yrityksiä. Vaikutukset ympäristöosaamiseen syntyvät tämän hankkeen jälkeen käynnistettävien kehittämistoimien vaikutuksesta, jolloin yrittäjät voivat ottaa nopeutetusti käyttöön ja kaupallistaa ympäristön kannalta parhaita teknologioita ja digitaalisia mittausratkaisuja kustannustehokkaasti. Kiertotalous liittyy keskeisesti ympäristöosaamiseen. Projektissa edistetään teknologoita, jotka edistävät jätteiden hyötykäyttöä. Moderni osaaminen siirretään yrityksille, jotka hyödyntävät saadun uuden tietotaidon omissa kehitysprojekteissa. Ympäristöosaaminen muutetaan koko arvoketjun osalta kaupalliseksi yritystoiminnaksi. Siksi projektissa kartoitetaan myös alan markkinoita ja rahoitusmahdollisuuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-