Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78108

Hankkeen nimi: Go global – invest and export Oulu

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 22

Puhelinnumero: 0444973117

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.businessoulu.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Saine Ari Henrik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Rahoitusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ari.saine(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444973117

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteet
BusinessOulu on mukana muiden aluekehittäjien kanssa kehittämässä vahvaa ja kansainvälistä Oulua ja kasvavaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Vientitoimenpiteet sekä yritysten ja organisaatioiden kansainvälinen osaaminen ja kehitys ovat avainasemassa Oulun menestykseen ja yritysten vahvaan kasvuun globaaleilla markkinoilla. Oulu tarvitsee menestyäkseen aktiivista invest in -toimintaa, sillä kansainvälisten toimijoiden sijoittuminen alueelle luo työpaikkoja ja uusia vientimahdollisuuksia oululaisille yrityksille ja organisaatioille. Tämän hankkeen avulla edistetään Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yritysten vientitoimenpiteitä, lisätään ja kehitetään yritysten kansainvälistä kilpailukykyä sekä lisätään Oulun alueen houkuttavuutta kansainvälisille sijoittujille.

Jotta Oulu ja koko Pohjois-Pohjanmaa saadaan pidettyä elinvoimaisena, tulisi Covid-19:n seuraukset saada elinkeinoelämässä hallintaan ja työelämän osaajat pysymään pohjoisessa. Näissä tavoitteissa avaintekijöinä ovat työpaikkojen lisääminen sekä yksityisten investointien kasvattaminen alueella. Investoinnit laajentavat tuotantokapasiteettia ja mahdollistavat tuotannon kasvun pitkälle tulevaisuuteen. Investointien kehitys Pohjois-Pohjanmaalla on ollut viime vuosina muuta Suomea hitaampaa ja Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointinäkymät pitkällä aikavälillä ovat Suomessa yleisestikin heikot.
Hankkeen avulla pyritään vastaamaan eri syistä muuttuneisiin olosuhteisiin, etsimään yrityksille uusia toimintatapoja ja kutsumaan uusia ja vientiä aloittavia yrityksiä mukaan kehittämään vientiverkostoja ja Oulun businessekosysteemiä sekä edistämään kansainvälistymisen prosesseja eri toimijoiden kanssa niin, että kasvu Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on mahdollista.

Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten kansainvälistymistä ja lisätä alueen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta globaalisti markkinoimalla Oulun aluetta ja maakuntaa kansainvälisesti kiinnostavana sijoittumiskohteena sekä arktisen osaamisen ja korkean teknologian keskuksena.

Hanketavoitteina ovat:
1) aktivoida klusteriyhteistyötä ja klustereiden toimintaa oululaisten yritysten kesken: lisäämällä vientitoimenpiteitä olemassa oleviin klustereihin ja aktivoimalla uusia vientiklustereita toimintaan
2) lisätä yritysten ja asiantuntijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälistymiseen tähtääviin toimintoihin Suomessa ja ulkomailla.
3) vahvistaa yritysten vientitoimenpiteitä älykkään osaamisen ja uuden teknologian tuotteiden avulla sekä kehittää yritysten myyntiosaamista, kehittää yritysten vientinäkyvyyttä, lisätä kumppanuuksien, tarjouspyyntöjen tarjousten ja kauppojen määrää yrityksille.
4) vahvistaa koko Oulun aluetta kehittäviä vientitoimenpiteitä ja tuoda arktista älykästä osaamista näkyvämmin esille.
5) houkutella uusia yrityksiä sijoittumaan Oulun alueelle ja/tai sijoittamaan alueen yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitysvetoisiin osaamisklustereihin ja näitä tukevaan infrastruktuuriin.
6) toteuttaa kansainvälinen vientitapahtuma-kokeilu, jossa hyödynnetään uusia digitaalisia työkaluja ja – menetelmiä.
7) toteuttaa hankeaikana mikroyritysten kanssa kokeilu, jossa huomioidaan erityisesti naisyrittäjyys ja kansainvälistymis- ja vientiavaukset uusille markkinoille.

Toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet suoritetaan 1) klusteriyhteistyöllä (matkat, messut, markkinaselvitykset, B2B-tapaamiset ja yritysten kohtauttaminen) liittyen erityisesti biotalouteen, digitalisaatioon, terveysteknologiaan ja osaamiskeskittymäyhteistyöhön sekä 2) workshopeilla ja kansainvälisillä vientimatkoilla (yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa), joilla osallistutaan viennin edistämiseen ja invest in -toimenpiteisiin, tuodaan Ouluun erityisesti älykkäiden tuotteiden kehittämistä ja myyntiä tukevia ja tunnettuutta lisääviä kansainvälisiä delegaatioita ja asiantuntijoita sekä markkinoidaan Oulua ja Pohjois-Pohjanmaata potentiaalisena sijoittumiskohteena ja toteutetaan digital twin- ja mikroyrittäjyyskokeilut liittyen uusiin vientimarkkinoihin.

Tulokset
Hankkeen avulla yritykset kehittävät omia vientiprosessejaan ja kansainvälistymisen toimenpiteitään. Hankkeella vahvistetaan oululaisten ja pohjoispohjanmaalaisten yritysten verkostoitumista sekä yhteistyötä eri organisaatioiden ja BusinessOulun välillä. Covid-19:n vaikutusten tuomien haasteiden lisäksi pyritään vastaamaan alueen yritysten haasteisiin pitkien välimatkojen, arktisen ilmaston vaikutusten ja pienen kotimaisen markkinan osalta. Vientikaupan lisäämisellä luodaan alueelle lisää elinvoimaa ja yritykset vahvistavat myös omaa osaamistaan sekä mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Tuomalla alueelle uusia sijoittujia ja lisäämällä Oulun alueen näkyvyyttä kansallisesti ja globaalisti voidaan lisätä paikallisten yritysten kansainvälisten kontaktien ja uusien vientimahdollisuuksien määrää.

Tämä hanke toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman 2020 - 2021 mukaisia toimenpiteitä. Toimenpidesuunnitelman merkittävistä keinoista hanke toteuttaa vahvasti kansainvälisyyttä ja viennin edistämistä. Hankkeen toimet lisäävät vientiyritysten määrää ja kasvattavat niiden liikevaihtoa. Hankkeessa tutkitaan aktiivisesti uusia viennin tapojen kehittämistä. Kansainvälisten yritysten ja investointien houkutteleminen maakuntaan on tärkeässä roolissa hankkeessa. Hanke tukee REACT -EU-rahoituksen toimintalinjan 8 ja erityistavoitteen 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta mukaisia toimia. Hanke edistää merkittävästi pk-yritysten elpymistä koronakriisin aiheuttamasta liiketoiminnan lamaantumisesta ja edistää uusien kasvumahdollisuuksien luomista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat vientivalmiit ja vientihalukkaat pk-yritykset Oulusta ja Pohjois-Pohjanmaalta sekä yritysten muodostamat ryhmittymät ja klusterit. Kohderyhmänä on uusia investointimahdollisuuksia hakevat yritykset ja potentiaaliset sijoittujat kansallisesti ja globaalisti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat Oulun business ekosysteemin yhteistyökumppanit ja toimijat, joiden kanssa voidaan suorittaa kansainvälistymisen, viennin ja invest-in toimintojen kehittämistä yhteistyössä alueen menestys ja kilpailukyky tavoitteena. Tällaisia kumppaneita ovat eri organisaatiot esim. muut Pohjois-Pohjanmaan alueen kehitysyhtiöt, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, OAMK, OSAO, VTT ja Oulun Innovaatioalliassi. Julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä muut aluekehittäjät kuten Finnvera, Business Finland, Kauppakamari ja Suomen Yrittäjät.

Välillisenä kohderyhmänä ovat myös potentiaaliset työnhakijat, joiden mahdollisuudet työllistyä oululaisiin yrityksiin kasvavat alueen työpaikkojen lisääntyessä ja työmahdollisuuksien avautuessa uusille markkinoille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 636 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 635 684

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 795 726

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 794 606

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu, Lumijoki, Kempele, Tyrnävä, Hailuoto, Muhos, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallituskatu 36

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toimenpiteissä on huomioitu mikroyritysten kansainvälistyminen erityisesti naisyrittäjille, joiden kansainvälistymisen ja viennin osuus on pienempi kuin miesten omistamien mikroyritysten vastaavat toiminnot.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnot ovat avoimia ja tasapuolisesti saavutettavissa kaikille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toteutetaan tasa-arvoisia toimenpiteitä mutta päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen vaan pk-yritysten viennin kehittäminen ja kansainvälistymisen lisääminen sekä Oulun alueen houkuttelevuuden lisääminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa toteutetaan digital twin kokeilu, jolla lisätään vaihtoehtoisen osallistumisen kokemusta ja mahdollisuutta. Hankkeen toimenpiteisiin kytketään digitaalisen osallistumisen mahdollisuuksia sekä käytetään matkustamisen ohella myös digitaalisia palveluja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Digitaalisten palveluiden käyttäminen vähentää perinteisten osallistumisten määrää ja matkustamisen ympäristövaikutukset pienenvät.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Yritysten pääsy kansainvälisille markkinoille vahvistaa merkittävästi paikallista elinkeinorakennetta sekä välittömin että välillisin vaikutuksin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hanke edistää aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä kansainvälisille markkinoille (mm. digituotteet).
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
Matkustamisen kohteen ja perustelut valitaan huolellisesti ja suositaan julkisia liikennevälineitä. Lentomatkustamisessa suositaan useamman tapahtuman ja toiminnon suorittamista yhden tapahtumaosallistumisen sijaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteissä on huomioitu mikroyritysten kansainvälistyminen erityisesti naisyrittäjille, joiden kansainvälistymisen ja viennin osuus on pienempi kuin miesten omistamien mikroyritysten vastaavat toiminnot.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

BusinessOulu toteutti Euroopan Unionin EAKR-rahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan perustuvan Go Global – Invest and Export Oulu hankkeen 1.6.2021-31.5.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen tavoitteena oli lisätä yritysten kansainvälistymistä ja alueen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta globaalisti markkinoimalla Oulun aluetta ja maakuntaa kansainvälisesti kiinnostavana sijoittumiskohteena sekä arktisen osaamisen ja korkean teknologian keskuksena sekä toteuttaa naisomisteisille mikroyrittäjille suunnattu kokeilu, jossa yritysten kansainvälistymistä edistetään ja kehitetään.

Hanke toteutti Pohjois-Pohjanmaan korona-toimenpidesuunnitelman 2020 - 2021 mukaisia toimenpiteitä ja hankepäätöksen mukaisesti tuki REACT -EU-rahoituksen toimintalinjan 8 ja erityistavoitteen 12.1. pk-yritystoiminnan vahvistamista erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Edelleen hanke edisti merkittävästi pk-yritysten elpymistä koronakriisin aiheuttamasta liiketoiminnan lamaantumisesta ja edisti uusien kasvumahdollisuuksien luomista.

Hankkeen tuloksina tavoiteltiin, että yritykset kehittäisivät omia vientiprosessejaan ja kansainvälistymisen toimenpiteitään sekä vahvistettaisiin oululaisten ja pohjois-pohjanmaalaisten yritysten verkostoitumista sekä yhteistyötä eri organisaatioiden ja BusinessOulun välillä. Covid-19:n vaikutusten tuomien haasteiden lisäksi pyrittiin vastaamaan alueen yritysten haasteisiin pitkien välimatkojen, arktisen ilmaston vaikutusten ja pienen kotimaisen markkinan osalta. Vientikaupan lisäämisellä tavoitteena oli luoda alueelle lisää elinvoimaa ja yrityksiä vahvistamaan omaa osaamistaan sekä lisätä yritysten mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Tuomalla alueelle uusia sijoittujia ja lisäämällä Oulun alueen näkyvyyttä kansallisesti ja globaalisti tavoitteena oli lisätä paikallisten yritysten kansainvälisten kontaktien ja uusien vientimahdollisuuksien määrää.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä olivat oululaiset sekä Pohjois-Pohjanmaalaiset pienet ja keskisuuret ja vientihalukkaat sekä kansainvälisyyttä tavoittelevat yritykset, yritysryhmät ja -klusterit. Hankkeen toiminta-aikana tehtiin yhteensä 50 vientiaktiviteettia, jotka olivat yritysryhmä- tai asiantuntijavierailuja, kansainvälisiin tapahtumiin ja messuihin osallistumista ulkomailla sekä vientitapahtumiin osallistumista Suomessa. Hankkeen loppuvaiheessa toteutettiin hankesuunnitelman mukainen mikroyrittäjyyskokeilu naisomisteisille yrityksille. Mikroyrittäjyyskokeiluun valikoitui tekstiiliala toimialaksi ja kokeiluun saatiin mukaan 3 alueen vientiorientoitunutta mikroyritystä. Kokeilun yhteydessä toteutettiin 4 markkinaskannausta tekstiilialan uusille markkinoille. Hankkeessa toteutettiin yksi koko hanketta koskeva ulkopuolinen arviointi.

Ulkopuolisessa arvioinnissa nousi esille, että osallistuminen Go Global -hankkeeseen on 1) lisännyt yritysten verkostoitumista, 2) tarjonnut yrityksille uusia kansainvälisiä yhteyksiä ja 3) tukenut uusien markkinoiden löytämistä. Lisäksi arvioinnissa raportoitiin hankkeen apu uusien kauppamahdollisuuksien tuomiseen sekä vaikuttaminen yritysten palveluiden kehittämiseen. Hankkeen avulla voitu luoda uusia kontakteja kansainvälisissä yhteyksissä sekä uusia kauppoja. Uusia työpaikkoja kyselyyn vastanneissa yrityksissä raportoitiin 4 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista. Go Global -hankkeeseen osallistuneista yrityksistä 8 % sai synnytettyä uusia työpaikkoja hankkeen ansiosta.

Kuten aiemmissakin arvioinneissa (AIE, ISF) on noussut esille, niin yritysten raportointi uusista työpaikoista ja saaduista/toteutuneista kaupoista on haastavaa, sillä sekä työpaikkojen että loppuun saatettujen kauppojen aikaikkuna on aina pidempi ja hitaampi kuin kehittämishankkeen kesto, joten vain pieni osa toteutuneista kaupoista ja hankevaikutuksesta työpaikkoihin voidaan raportoida kehittämishankkeen aikana tai välittömästi sen jälkeen.

Hankkeella on ollut myönteinen vaikutus yritysten kansainvälistymiseen.