Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78109

Hankkeen nimi: Hautomotoiminnan alueellinen yhteistyö

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Yliopistokatu 9

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: https://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jylhälehto Terho Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: terho.jylhalehto(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505870814

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Covid 19 on tuonut äkillisen tarpeen kehittää ja tehostaa nykyistä startup- ja kasvuyritysekosysteemiä Oulussa uusien työpaikkojen luomiseksi. Osaan toimialoista se on vaikuttanut hyvin negatiivisesti luoden muutostarpeita - toisaalta se on luonut aivan uusia mahdollisuuksia, joissa tarvitaan nopeaa muutosta ja eri toimialojen välistä tehokasta yhteistyötä.

Alueelle tarvitaan lisää työpaikkoja ja ketteryyttä työmarkkinoihin. Markkinoilta poistuu pandemian seurauksena yrityksiä, joilla on osaavaa työvoimaa. Näiden joukossa on potentiaalisia yrittäjyyshenkisiä henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen menetettyjen tilalle.

Hankkeessa tarkastellaan tämän hetken muutostarpeet paikallisessa innovaatioekosysteemissä toimivien yrityshautomoiden osalta. Tämän lisäksi tehdään toimintasuunnitelma tarvittavasta uudesta kasvuun liittyvästä yritysten kehitysympäristöstä. Tämän pohjalta luodaan uusia yhteistoimintamalleja ja kehityspolkuja vastaamaan muutostarpeeseen.

Hankkeessa ovat mukana nykyiset hautomo- ja yrityskehitystoimijat, jotta tunnistetaan eri
toimijoiden vahvuudet Oulun alueen ekosysteemissä. Näitä vahvuuksia hyödyntämällä luodaan liikeidean haltijoita ja yrityksiä palveleva kokonaisuus, joka tuottaa alueelle resurssitehokkaasti uutta kasvuliiketoiminta. Yhteistoimintamallin luominen edellyttää tiivistä yhteistyötä toimijoiden välillä toimivan mallin rakentamiseksi.

Hankkeesta saatavia tuloksia on mahdollista käyttää jatkotoimenpideiden suuntana ja vahvistaa alueellista public-private-partnership mallia.

Hankkeessa luodaan työkaluja eri toimialojen erityispiirteiden tunnistamiseen hautomotoiminnassa.

Toimiala, jossa hankkeessa kohdistetaan erityishuomio on terveydenhuoltoala.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat paikalliset esihautomo- ja hautomotoimijat. Lisäksi terveys ja life science -toimialan osalta kohderyhmää ovat Kontinkankaan alueen toimijat laaja-alaisesti kattaen eri oppilaitosten/koulutusorganisaatioiden/organisaatioiden opiskelijat, jatko-opiskelijat ja tutkijat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat mm. elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, Oulun innovaatioallianssi, opiskelijat (esim. teknillisen tiedekunnan ja tietojenkäsittelyopin opiskelijat, jotka haluavat suuntautua terveysteknologian puolelle), tutkijat, yrittäjyysyhteisöt, startupit ja muut alueen yritykset, Oulun kaupunki ja yritystoimintaa harkitsevat henkilöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 374 934

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 374 934

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 468 668

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 468 668

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Muhos, Kempele, Lumijoki, Tyrnävä, Hailuoto, Oulu, Liminka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on erittäin tasa-arvoinen. Hanke pyrkii edistämään tasa-arvoisesti edellytyksiä luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeessa toimijoiden rakentaman hautomoiden yhteistoimintamalli tuo tasa-arvoisuutta uuden liiketoiminnan rakentamiseksi. Oulun ammattikorkeakoulu on pitkään koordinoinut sukupuolten tasa-arvoisuutta edistävää kehittämistoimintaan mm. naisyrittäjyyden ja -johtajuuden teemoissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on tasa-arvoinen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla luodaan konkreettisesti uutta liiketoimintaa täysin riippumatta sukupuolesta. Toimintamallin pilotoinnissa testattava toimintamalli ei ole sukupuolesta riippuvainen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on hautomotoimijoiden yhteistyön tiivistäminen sekä uuden kehitysympäristömallin rakentaminen Kontinkankaalle. Lisäksi hankkeessa tehdään kehittämissuunnitelma Oulun startup-ekosysteemille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 3
Hanke voi vähentää luonnonvarojen käyttöä mahdollistaessaan digitaalisten palveluiden kehityksen ja yhteistyön tiivistämisen uuden liiketoiminnan luomisessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Hanke luo toimintamalleja, joilla pystytään kehittämään tehokkaammin vähähiilisyyteen tähtääviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke vähentää luonnonvarojen käyttöä ja vähentää fyysistä liikennettä edistäessään mm. digitaalisten palveluiden kehitystä ja yhteistyön tiivistymistä hautomotoiminnassa sekä kokonaisresurssien tehokkaampaa käyttöä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 0
Hankkeen tuotoksella palvellaan myös luonnon monimuotoisuutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Mm. Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-ala on aktiivinen toimija yrittäjyydessä ja liiketoiminnan kehittämisessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Hanke ottaa huomioon toiminnassaan vähähiilisyyden edistämisen nojautuen alueellisiin strategioihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 0
Toimintamallien rakentamisessa otetaan huomioon alueellisten toimijoiden strategiat, jossa vihreän talouden edistäminen on mainittu.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeen toimenpiteillä ja luotavilla toimintamalleilla kehitetään,erityisesti toimijoiden vahvuuksia hyödyntämällä, kasvu- liiketoiminnan syntymistä. Palvelupolun rakentaminen nopeuttaa uuden liiketoiminnan kehittämistä ja parantaa merkittävästi alueen asiantuntijaresurssien käyttöä uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Hankkeen tuotosten hyödyntäminen kasvattaa alueelle syntyvää uuden liiketoiminnan määrää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Rakennettavien toimintamallien keskeinen ulottuvuus on digitaalisten alustojen /palvelujen tehokas käyttö ja ajasta sekä paikasta riippumaton toiminta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Hanke voi pidemmällä aikavälillä lisätä logististen palvelujen kysyntää perustuen lisääntyvään uuteen liiketoimintaa, joka perustuu digitaaliseen liiketoimintaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
Hanke lisää yksilöiden ja yhteisön hyvinvointia luomalla toimintamalleja, joilla voidaan luoda tehokkaammin uutta liiketoimintaa ja alueelle uusia työpaikkoja.
Tasa-arvon edistäminen 6 8
Hankkeen tuotokset parantavat yksilöiden ja tiimien mahdollisuuksia toteuttaa liiketoimintaideoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke tukee ihmisten tasa-arvoisia edellytyksiä rakentaa elämäänsä uuden yrittäjyyden kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen tuotoksena syntyvät toimintamallit tukevat ihmisten tasa-arvoisia edellytyksia rakentaa uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen tukeminen hankkeessa luotavilla toimintamalleilla lisää merkittävästi yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 5
Uuden liiketoiminnan syntyminen alueelle kehitettyjen toimintamallien avulla vaikuttaa välillisesti kulttuuriympäristöön. Yrittäjyys- ja startup-kulttuurin kehittyminen on osa laajempaa kulttuuriympäristön kehittymistä, jossa kannustetaan ja tuetaan erilaisia ideoita sekä luodaan puitteita erilaisten alojen törmäämiselle (esim. health-kulttuuri-liiketalous).
Ympäristöosaaminen 4 7
Hankkeessa otetaan huomioon alueellisten toimijoiden strategiat, joissa elinvoiman lisääminen vihreän talouden avulla on keskeistä. Nämä tekijät otetaan huomioon yhteistoimintamallin ja palvelupolkujen rakentamisessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin uusi yhteistoimintamalli Oulun alueen yrityshautomotoimijoille. Yhteistoimintamalli sisältää seuraavat toimet:
- ns. Round Table -toiminnan käynnistäminen yrityskehitystoimijoiden kesken
- yhteiset yrityskehityscaset
- yhteinen yrityskehitysmateriaali
- yhteiset työpajat
- yhteiset tapahtumat

Hankkeessa luotiin myös hautomokonsepti uudelle perustettavalle terveys- ja hyvinvointialan hautomolle sekä luotiin uusi yhteiskehittämismalli, joka integroidaan osaksi Health-alan hautomoa.

Lisäksi hankkeessa luotiin roadmap Oulun alueen startup-ekosysteemin kehittämisestä tuleville vuosille sisältäen toimijat, niiden roolit, resurssit jne.