Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78110

Hankkeen nimi: Liikkuvat sote - palvelut

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.3.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1015428-1

Jakeluosoite: Kuntokatu 3

Puhelinnumero: 0294 5222

Postinumero: 33520

Postitoimipaikka: Tampere

WWW-osoite: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/tamk

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Puutio Päivi Marjatta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paivi.puutio(at)tuni.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406216206

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sote-ratkaisu ja pandemian kokemukset haastavat sote-palveluiden tuottajat etsimään uusia, kestäviä ja joustavia palvelumuotoja. Sote-uudistus tavoittelee yhä asiakaslähtöisempiä, yhdenvertaisia palveluita, parempaa palvelujen saatavuutta ja digitaalisten palvelujen hyödyntämistä, mikä vaatii tulevilta hyvinvointialueilta toimenpiteitä. Palveluiden kestävän järjestämisen mahdollistamiseksi tarvitsemme myös lisää tietoa palvelutarpeesta, tulevien hyvinvointialueiden välisistä palvelutarve-eroista sekä siitä, millaiset palvelut ovat järkeviä tuottaa keskitetysti, mitkä lähi- ja mitkä digi/etä-palveluina, ja millaisia mahdollisuuksia ja lisäarvoa liikkuvat sote-palvelut voisivat tarjota.

Liikkuvilla sote-palveluilla tässä hakemuksessa tarkoitetaan pyörillä liikkuvia palveluyksiköitä. Palveluyksikkö voi olla kevyt yhden hengen mobiilisairaanhoitaja ensihoitoa kevyempään hoidon tarpeen arviointiin tai suunnitteluun tai koulun pihalle pysäköity suuterveydenhoidon yksikkö, jossa tehdään oppilaiden hammastarkastuksia tai kaikkea siltä väliltä. Liikkuvien terveyspalvelujen toiminnan edellytys on digitaalisten palvelujen, teknologian ja etädiagnostiikan välineiden hyödyntäminen. Teknologia tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin palveluideoihin sekä tuotteiden, palvelujen ja työprosessien kehittämiseen. Tässä selvityksessä yhdistetään teknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet liikkuvien palvelujen palvelumalleihin.

Suomessa on kokemuksia liikkuvista sote-palveluista. Usein liikkuva yksikkö on räätälöity paikalliseen tarpeeseen, eikä siitä ole kehittynyt laajempaa toimintatapaa. Sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä on oikea aika selvittää laajemmin liikkuvien palvelujen mahdollisuudet eri näkökulmista. Tämän hankkeen päätavoitteena on tuottaa yhdessä palveluntuottajien, hyvinvointi- ja terveysteknologia yritysten sekä loppukäyttäjäasiakkaiden kanssa tietoa ja kokonaisvaltainen selvitys liikkuvien sote-palvelujen toiminnallisista, teknologisesta, taloudellisesta, teknisestä, ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä ja mahdollisuuksista. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa liikkuvista palveluista palveluntarjoajille ja Pirkanmaan maakunta-alueelle palveluverkkoa koskevien päätösten tueksi sekä avata kansainvälistä keskustelua asiasta. Lisäksi liikkuvien palvelujen tuottamiseen kytkeytyvät yritykset saavat lisätietoa ja ymmärrystä palvelumallien haasteista ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista niihin liittyen.

Selvityshankkeessa on 6 työpakettia:
Työpaketti 1. Palvelutarpeet ja niihin vastaaminen
Työpaketti 2. Uusien liikkuvien palvelumallien logistiikka ja älykkyys
Työpaketti 3. Liikkuvan alustan ja palveluiden tekniset ratkaisut
Työpaketti 4. Taloudellinen kestävyys
Työpaketti 5. Liikkuvan alustan/alustojen omistajuus ja ylläpito.
Työpaketti 6. Kehitettyjen mallien monistettavuus ja kaupallistaminen

Näiden työpakettien tuloksena syntyy merkittävä määrä tietoa, jonka avulla voidaan kuvata vaihtoehtoinen/sia konsepteja liikkuvien sote-palveluiden toteuttamiseksi. Tiedon avulla pystytään arvioimaan liikkuvien palvelujen tuottama mahdollinen lisäarvo palvelujen tuottajille ja loppukäyttäjille ja luomaan uusia erikoistumis- ja liiketoimintamahdollisuuksia mm. Terveysteknologia- ja autoalan yrityksille toistensa ja sote-alan toimijoiden kesken. Yritysten kehittämistoimintaa tuetaan Tamkin monialaisten asiantuntijoiden ja olemassa olevien TKI- ympäristöjen kuten Sote Virtual Labin toimesta. Hankkeen kehittäjäverkostoon osallistumiseen ovat kiinnostuksensa osoittaneet hankekumppaneiksi aiesopimuksella sitoutuneet tai muuten kiinnostuksensa ilmaisseet seuraavat tahot. Palvelutuottajista mukana ovat Pirte , Tampereen ja Ylöjärven suuterveydenhuolto, Keiturin Sote, Virtain kaupunki ja Ruoveden kunta. Terveysteknologia yritysten puolella mukana ovat LOI2NFinland Oy, Videovisit ja 2NHealth. Auton korirakentamisen ja teknologian puolelta mukana ovat PRV-Energia Oy, Tamlans oy, Carrus-Delta oy ja Fokor. Lisäksi mukana on Kreapal design. Lisäksi hankkeen tuloksista ja niiden jakamisesta ovat kiinnostuneet Tampereen kaupungin ystävyyskaupunkien Lodzin (Puola) lääketieteellinen yliopisto ja Tansanian Mwanzan kaupunki. Myös Antsiraben kaupunki Madagasgarilta on ilmaissut kiinnostuksensa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat sote-palveluja tarjoavat yksityiset ja julkiset palveluntuottajat sekä auto- ja terveysteknologia-alan yritykset.
Kunnista mukana aiesopimuksin ovat Tampereen kaupunki (Suun terveydenhuolto), Ruoveden kunta, Virtain kaupunki (sosiaali- ja terveysala) sekä Ylöjärven kaupunki (Suun terveyden huolto). Nämä kaupungit/kunnat ovat jo sitoutuneet yhteiskehittämiseen, mutta tarpeen mukaan kehittämistyöhön voidaan toki ottaa myös muita kuntia. Kaikki tulokset ovat joka tapauksessa avoimia ja kaikkien kaupunkien/kuntien sekä palvelutarjoajien hyödynnettävissä.
Kansainväliset kumppanit eivät ole hankkeen kohderyhmää. Nämä kumppanit ovat osoittaneet samankaltaista kehittämistarvetta omilla alueillaan, ja sitä kautta kiinnostuksensa osallistua omakustanteisesti hankkeessa käytyihin keskusteluihin ja tehtävään kehittämistyöhön. He ovat hankkeen keskustelukumppaneita ja toimivat laajempana kansainvälisenä peilinä hankkeelle. KV-partnerit ovat jo lähtökohtaisesti myös Tampereen kaupungin pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita, ja hanke omalta osaltaan vahvistaa tätä yhteistyötä. Hakuilmoituksen erityistavoitteissa mainittiin kv-yhteistyön tuoma lisäarvo, ja tähän vastaamme ottamalla nämä kv-kumppanit mukaan toimiin. Heille ei kohdenneta erityisiä toimenpiteitä hankkeen resurssein.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat sote uudeistuksen myötä syntyvä uusi maakuntahallinto, alueen kuntayhtymät sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen julkista ja yksityistä sote-palvelua suunnittelevat sekä hankintoja toteuttavat palvelutuottajat. Laajemmin terveysteknologia-alan yritykset, jotka voivat jatkossa tuottaa ratkaisuja liikkuva alustan palveluihin ja käytettävyyteen sekä alustan käyttöä tukeviin ja lisääviin digitaalisiin ratkaisuihin.
Laajempaan kohderyhmään on siis pyritty ottamaan kattavasti mukaan kaikki selvityksen teemaan liittyvät toimijat, sekä suunnitelmassa varmistamaan tulosten avoimuus ja laaja käytettävyys.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 699

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 33 352

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 624

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 690

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan, Tampereen, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan

Kunnat: Kuhmoinen, Hämeenkyrö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Kangasala, Punkalaidun, Pirkkala, Ruovesi, Lempäälä, Virrat, Valkeakoski, Tampere, Vesilahti, Urjala, Parkano, Ikaalinen, Pälkäne, Akaa, Juupajoki, Ylöjärvi, Sastamala, Kihniö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sote- palvelut ovat naisvaltainen ala. Naisia työntekijöistä 86%. Hankkeen valmistelussa sukupuolittuneisuus on tiedostettu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Liikkuvissa sote-palveluissa käytetään viimeisintä terveysteknologiaa ja etäpalveluita. Hankkeessa kehitetty palvelumalli tarjoaa naisvaltaisen alan työntekijöille uusia erikoistumismahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Ekologiseen kestävyyteen kiinnitetään eritystä huomiota alusta ja teknologia ratkaisuissa. Selvtetään myös esim. liikkumisen muutoksia ja terveydenhuollon kiinteistöjen korjausvelkaa ja huoltoa suhteessa liikkuviin ratkaisuihin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Teknologisissa ratkaisuissa haetaan uusituvia enerigoita hyödyntäviä ratkaisuja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Liikkuvilla sote-palveluilla pyritään säilyttämään alueiden elinvoimaisuus ja sote- palvelut. Lisäksi hanke mahdollistaa palvelujen ympärille rakentuvaa liiketoimintaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 10
Sote-palvelut ovat aineetonta palvelutuotantoa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 10
Hanke hyödyntää älyliikenteen ja -logistiikan osaamista ja tuo palveluja lähelle oikea- aikaisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 10
Sote-palvelut ovat välitöntä hyvinvoinnin edistämistä. Hanke tuottaa tietoa ja ratkaisuvaihtoehtoja sote-uudistuksen tueksi.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Palvelujen saavutettavuus lisää kuntalaisten tasa-arvoa asuinpaikasta riippumatta. Parhaimillaan sote-alalle syntyy uutta erikoistunutta osaamista ja työpaikkoja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 4
Sote-palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei merkitystä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-