Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78116

Hankkeen nimi: Polkuja tieteeseen ja tutkimusasemien T&K&I -palveluihin

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Helsingin Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0313471-7

Jakeluosoite: PL 65 (Viikinkaari 1, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta)

Puhelinnumero: 0504381808

Postinumero: 00014

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: https://www.helsinki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heiskanen Jouni Juhana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Biologisten tutkimusasemien johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jouni.heiskanen(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504381808

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tässä hankkeessa (A) luodaan Kilpisjärvelle digitaaliset tiedepolut tukemaan yksityisen sektorin palvelutuotekehitystä ja (b) kehitetään Kilpisjärven, Värriön ja Muddusjärven tutkimusasemien aineisto- ja t&k&i -palveluita. Tiedepolut vastaavat matkailijoiden tarpeeseen ymmärtää matkakohdetta, ne herättävät ja tyydyttävät matkailijoiden uteliaisuutta, sekä kehittävät varsinaista tiedematkailua alueella. Tiedepolut luovat uusia elämyksiä kokeneille kävijöille, houkuttelevat alueelle uusia matkailijoita, tekevät aluetta tunnetuksi, herättävät keskustelua ja parantavat sekä monipuolistavat kävijän ymmärrystä maailmasta. Tiedepolkujen digitaalinen infrastruktuuri mahdollistaa sekä tutkimustiedon jakamisen yleisölle että yksityisen sektorin palvelutuotekehityksen paikallista matkailusektoria tukevalla tavalla. Lisäksi hankkeessa kehitetään Lapin ympäristötieteellisten tutkimusasemien t&k&i-palveluita, jotta aineistot ja tutkimus saataisiin paremmin sidosryhmien hyötykäyttöön. Tutkimusympäristöä – ja erityisesti tiedon jakelukanavia – kehittämällä luodaan edellytyksiä lappilaiselle innovaatiotoiminnalle ja valmistaudutaan tukemaan Lapin osaamiskeskittymää bio-, ympäristö- ja ilmastotieteiden osalta.

Hankkeen tuloksena on digitaalisesti toteutetut Kilpisjärven tiedepolut jo olemassa oleville fyysisille reiteille. Tiedepolut suunnitellaan monitasoiseksi tuotteeksi siten, että yksityiset toimijat voivat innovoida palvelutuotteita tiedepolkujen sisältöihin. Hankkeessa toteutetaan jatkokehityksen mahdollistava digitaalinen alusta, suunnitellaan tiedepolkujen sisältö ja sitä tukeva materiaali, sekä koulutetaan yksityisen sektorin toimijoita ko. sisältöihin tukien palvelutuoteinnovointia. Lisäksi hankkeessa tuotetaan toimenpidesuunnitelma Kilpisjärven, Värriön ja Muddusjärven tutkimusasemien aineisto- ja t&k&i -palveluista. Suunnitelma sisältää kuvauksen tutkimusasemien käyttöönotettavista t&k&i-palveluista, aineistoalustan kuvauksen ja toimenpiteet jatkoa varten.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat paikalliset matkailupalveluyritykset (tiedepolun tuotteistus) ja Kilpisjärven, Muddusjärven ja Värriön tutkimusasemat (aineistot ja t&k&i-palvelut). Tiedepolkujen osalta kohderyhmänä ovat myös matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kilpisjärven tutkimusjohtaja –hankkeessa (2017-2018) tarkasteltiin Kilpisjärven biologisen aseman osalta yhteyksiä soveltavaan tutkimukseen ja sidosryhmätyöhön, jota voidaan soveltaa aineisto- ja t&k&i -palveluiden osalta välillisiin kohderyhmiin. Etenkin matkailulla, poronhoidolla ja kalastuksella on läheiset liittymiskohdat ympäristöntutkimukseen, sillä nämä kaikki riippuvat luonnon hyvinvoinnista. Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat puhtaaseen luontoon ja ilmaan sekä talveen ja ilmastoon pohjaavat elinkeinonharjoittajat.

Välillisiä kohderyhmiä ovat kansalaiset ja kuluttajat, jotka saavat uusia palveluita ja kokemuksia elinkeinonharjoittajien välityksellä. Lapin tasolla hankkeessa vahvistetaan lappilaista osaamiskeskittymää. Tätä kautta kohderyhmiksi muodostuu koko Lapin elinkeinoelämä. Eurooppalaisella ja globaalilla tasolla etsitään jatkuvasti parhaita ratkaisuja, miten luonnontieteelliset havainnot (Earth Observations) saadaan paremmin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyödyksi. Helsingin yliopiston yhteistyökuvioiden kautta välillisiksi kohderyhmiksi muodostuvat siis myös Euroopan komissio, sen Horisontti-rahoitusohjelma sekä siihen osallistuvat hakijakonsortiot, etenkin tutkimusinfrastruktuurit kuten eLTER (European long-term ecosystem research), sekä globaalit toimijat kuten Arktinen neuvosto ja GEO (Group on Earth Observations) ja niiden työryhmät. Kilpisjärven tutkimusjohtaja-hankkeessa myös tiedeviestinnässä nähtiin selkeitä mahdollisuuksia. Hankkeessa edistetään välillisesti myös Kilpisjärven biologisella asemalla toimivien biotaiteilijoiden toimintaa ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Biotaiteet (https://bioartsociety.fi/) ovat saaneet paljon kansainvälistä näkyvyyttä ja tämän toiminnan ja näkyvyyden lisääminen Lapissa tuo paljon uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämän lisäksi muissa yhteiskunnan sektoreissa. Tutkijat hyötyvät uusien, yhteiskunnalle relevanttien tutkimuskysymysten käsittelystä, palvelualustan rakentamisen myötä syntyneestä paremmasta aineiston saatavuudesta, sekä paremmasta ymmärryksestä mitä keskeisiä puutteita on aineistojen ja ymmärryksen suhteen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 478

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 181 760

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 847

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin

Kunnat: Enontekiö, Inari, Savukoski, Salla

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa Helsingin yliopiston toiminnassa. Hankkeen valmistelun aikana on tehty sukupuolinäkökulma-arviointi Suvaus-koneella ja tutustuttu Lapin Letka -sivustoon.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa Helsingin yliopiston toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinäkökulma huomioidaan kaikessa Helsingin yliopiston toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 8
Hanke tarjoaa mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävälle hyödynnettävyydelle. Välitön vaikutus tulee matkailuelinkeinon hyötymisellä ilman uusia fyysisiä reittejä. Tieteellisen aineiston käytettävyyden sekä t&k&i -palveluiden rakentamisella on erittäin merkittävä välillinen vaikutus luonnon käytön kestävyyteen tutkimusasemien tutkimusintressien kautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 8
Hanke tarjoaa mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen luontoon pohjaavan elinkeinoelämän toiminnassa. Hankkeen tuloksena ihmiset ymmärtävät paremmin ilmastonmuutokseen liittyviä syy-seuraussuhteita. Tieteellisen aineiston käytettävyyden ja t&k&i -palveluiden rakentamisella on erittäin merkittävä välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen tutkimusasemien tutkimusintressien kautta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 8
Hanke liittyy oleellisesti luonnon monimuotoisuuteen. Hankkeen tuloksena ihmiset ymmärtävät paremmin monimuotoisuuteen liittyviä syy-seuraussuhteita. Tieteellisen aineiston käytettävyyden ja t&k&i -palveluiden rakentamisella on erittäin merkittävä välillinen vaikutus monimuotoisuuteen tutkimusasemien tutkimusintressien kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 8
Hanke liittyy vesistöihin, maaperään ja ilmaan. Hankkeen tuloksena ihmiset ymmärtävät paremmin luontoon liittyviä syy-seuraussuhteita. Tieteellisen aineiston käytettävyyden ja t&k&i -palveluiden rakentamisella on erittäin merkittävä välillinen vaikutus vesistöihin, maaperään ja ilmanlaatuun tutkimusasemien tutkimusintressien kautta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 5
Hanke lisää Natura2000-ohjelman kohteiden tunnettuvuutta ja merkityksen ymmärtämistä. Tiedepolut sijaitsevat näiden kohteiden välittömässä läheisyydessä. Välillisesti hanke vaikuttaa Natura 2000 -kohteiden merkityksen ymmärtämiseen tieteellisen tiedon käytettävyyden ja t&k&i -palveluiden kehittämisen myötä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeessa ei välittömästi ole toimenpiteitä materiaaleihin ja jätteisiin liittyen. Hanke voi johtaa sovelluksiin aineistojen saatavuuden ja t&k&i-palveluiden kehittämisen myötä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankkeessa ei välittömästi ole toimenpiteitä uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyen. Hanke voi johtaa energialähteiden käyttöön liittyviin sovelluksiin aineistojen saatavuuden ja t&k&i-palveluiden kehittämisen myötä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Paikallista elinkeinoelämää tuetaan tiedepolkujen kautta tavalla, mikä on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä. Tieteeseen pohjautuvien aineistojen sekä t&k&i -palveluiden rakentamisen rooli muodostuu entistä tärkeämmäksi tietopohjaisen ja korkeaan osaamiseen perustuvan yhteiskunnan saadessa lisää painoarvoa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 10
Hankkeessa kehitetään suoraan aineettomia tuotteita ja palveluita (elämyspalveluita, tietopalveluita) ja mahdollistetaan yksintyisen sektorin innovointi niiden ympärillä ja avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa ei välittömästi ole toimenpiteitä liikkumiseen ja logistiikkaan liittyen. Hanke voi johtaa sovelluksiin aineistojen saatavuuden ja t&k&i-palveluiden kehittämisen myötä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 6
Hanke edistää suoraan paikallisten ja matkailijoiden henkistä hyvinvointia luomalla uusia elämyksiä ja parantamalla ihmisten ymmärrystä ympäristöstä. Hanke edistää myös suoraan paikallista taloudellista hyvinvointia lisäämällä alueen houkuttelevuutta ja mahdollistamalla palvelutuotteiden kehityksen. Hankkeessa tuotetuilla t&k&i -palveluilla ja aineiston saatavuuden parantamisella on välillisesti moninaisia vaikutuksia hyvinvointiin - erityisesti ympäristösektorin, vihreän siirtymän ja kestävyyden -teemojen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 1 3
Hankkeeseen osallistujat edistävät tasa-arvon toteutumista kaikessa toiminnassaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 4
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus mm. työryhmien ja ohjausryhmän kokoonpanossa. Välillisesti hanke edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ottamalla huomioon aineistojen saatavuuden parantamisessa yhteiskuntatieteellisen datan. Lisäksi kansalaistieteen roolia pyritään edistämään, jotta kansalaiset voisivat olla yhä aktiivisempi osa tieteen tekemistä.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hankkeessa edistetään tieteen ja taiteen rajapinnalle sijoittuvaa työtä ja sen näkyvyyttä. Hankkeessa luodaan tiedepohjaisia virkistyselämyksiä ja syvennetään ihmisten ymmärrystä kulttuuriympäristöstä ja maisemasta.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hanke liittyy keskeisesti ympäristöosaamisen saatavuuteen ja hyödynnettävyyteen. Hanke tähtää välillisesti ympäristöteknologian ja ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon tieteellisen aineiston saatavuuden ja t&k&i -palveluiden parantamisen kautta. Hanke parantaa suoraan ympäristöosaamista ja tietoisuuden vahvistumista luomalla demonstraatioalustan (tiedepolkujen digitaalinen infrastruktuuri), jonka kautta bio- ja ympäristötieteellinen osaaminen alueesta saadaan jakeluun.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Polkuja tieteeseen ja tutkimuasemien TKI-palveluihin -hankkeessa luotiin Kilpisjärvelle neljä monitieteistä digitaalista tiedepolkua sisältäen yhteensä 35 rastia. Nämä tiedepolut ovat Saanan tiedepolku, Saanajärven tiedepolku, Tsahkaljärven tiedepolku sekä Salmivaaran tiedepolku. Tiedepolut audionauhoitteineen toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hankkeessa tuotettiin koulutus- ja lisätietomateriaalia: neliosainen podcast-sarja sekä kahdeksanosainen webinaarisarja tiedepolkujen sisällöistä. Kilpisjärvellä myös toteutettiin tutustumistilaisuuksia tiedepolkuihin, mitkä mahdollistivat paikallisille matkailuyrityksille ja muille kiinnostuneille sisällön läpikäymisen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa tuotetut Kilpisjärven tiedepolut tuovat alueella tehtävää tutkimusta kansalaisten tietouteen tukien tiedematkailua ja mahdollistaen yksityisen sektorin palvelutuotekehityksen (esim. opasretket). Tiedepolut on ladattavissa ilmaiseksi Google Play- ja Apple Store -palveluista ja lisämateriaaliin (sekä latausohjeisiin) pääsee käsiksi avoimilla nettisivuilla kolmella kielellä: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusasemat/tiedepolut . Lisäksi hankkeessa kehitettiin Kilpisjärven ja Värriön tutkimusasemien TKI-tuotteita, jotka kuvattiin erillisessä toimintasuunnitelmassa.