Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78128

Hankkeen nimi: Liiketoimintakonseptin uudistaminen - kiertotalous

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 27.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HELLSTEN FLOORING LTD. OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2344847-3

Jakeluosoite: Lanssikuja 2

Puhelinnumero: +358503537640

Postinumero: 60800

Postitoimipaikka: ILMAJOKI

WWW-osoite: www.hellstenflooring.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hellsten Vesa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)hellstenflooring.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: + 358 0503537640

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hellsten Flooring Ltd. Oy valmistaa kudottua lattiapäällystettä käytettäväksi pääosin julkisiin tiloihin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yrityksen kansainvälistä kasvua vähentämällä tuotteiden ja toiminnan hiilijalanjälkeä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 110 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 110 340

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen

Kunnat: Ilmajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Lanssikuja 2

Postinumero: 60800

Postitoimipaikka: ILMAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toteuttaminen ja hankkeen suunnitellut hyödyt ovat sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
Tavoitteena materiaalien raaka-aineena käytettävän öljyn vähentäminen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 0
Tavoitteena hiilidioksidi- ym. ilmaston lämpenemistä aiheuttavien raaka-ainepäästöjen vähentäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 0
Lopputuotteen kierrätys ja uusiokäyttö vaikuttaa positiivisesti sekä maaperään sijoitettaviin jätteisiin että ilman päästöihin.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 3
Kierrätyksen ja uusiokäytön kautta sekä raaka-aineiden kulutus että jätteen määrä vähenevät.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 4
Hankkeen kehitystyöllä on suora vaikutus yrityksen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin ja sitä kautta alueen elinvoimaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Hankkeen yhtenä tuloksena on mahdollisesti uudenlainen liiketoimintakonsepti tai palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 0
Hankkeen myötä yrityksen osaaminen ympäristöasioissa lisääntyy merkittävästi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-