Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78129

Hankkeen nimi: Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma - master plan Kemi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kemin kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0210427-6

Jakeluosoite: Valtakatu 26

Puhelinnumero: 016259111

Postinumero: 94100

Postitoimipaikka: Kemi

WWW-osoite: http://www.kemi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Alila

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Elinkeinopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.alila(at)kemi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0405376261

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun ja kaupan ja palvelualojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla (master plan), laajentamalla yhteistyöverkostoja sekä mahdollistamalla laadukkaammat ja kilpailukykyiset palvelut matkailijoille. Master planissa keskiössä on, että Kemi profiloituu kestäväksi, ympärivuotiseksi matkailukohteeksi, jossa huomioidaan merellisyys, arktisuus ja ympärivuotinen toiminta. Tässä hankkeessa luotava kehittämissuunnitelma mahdollistaa paikallisten pk-yritysten koronasta toipumisen ja luo edellytyksiä uuteen kasvuun koronan jälkeiseen aikaan.

Suunnitelman myötä pystytään hyödyntämään kotimainen matkailu ja mahdollistamaan kansainvälisen matkailun elpyminen ja monipuolistamaan tarvittaessa kansainvälistä matkailua (esim. uudet kohderyhmät ja -maat). Lyhyen aikavälin tavoitteena on hyödyntää biotuotetehtaan rakentamisvaiheen tuoma työntekijöiden matkailu ja kiinnostus Kemiä kohtaan.

Tavoitteena on, että hankkeen toimenpiteisiin osallistuu 10-15 pk-yritystä, hanketoimenpiteet hyödyttävät 10 yritystä tai kohderyhmänä olevien alojen toimijaa. Hankkeella vaikutetaan korona-ajasta elpymiseen, alueen pito- ja vetovoimatekijöihin sekä siihen, että kohderyhmänä oleville pk-yrityksille tuodaan tietoa matkailualan trendeistä, luodaan vuorovaikutteinen verkosto ja vahvistetaan yritysten toimimista vihreillä ja kestävän kehityksen periaattein.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat

- pk-yritykset: matkailu, palvelut, kaupanala, muut yritystoimijat (teollisuus jne)
- muut sidosryhmät: oppilaitokset, kuntatoimijat, julkisen sektorin toimijat, yrittäjäyhdistykset jne

Välillisinä kohderyhminä ovat kuntalaiset ja matkailijat.

Kehittämissuunnitelman (master plan) suunnittelussa huomioidaan matkailu- ja palvelualojen toimintojen ja palveluiden yhteensovittaminen ja synergiaedut pk-sektorilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kemissä talvimatkailulla on ollut vahva asema ennen koronapandemiaa, mutta kokonaisvaltaisempi, ympärivuotinen matkailun ja palvelualojen resurssien, meren ja saariston, biotuotetehtaan rakennusvaiheen tuoman työvoiman tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Kemissä on panostettu matkailun ympärivuotisuuteen, mutta talven lisäksi muut vuodenajat ovat vielä kehitysvaiheessa.

Tämän hankkeen kautta matkailuun liittyvää elinkeino- ja palvelurakennetta kehitetään hallitusti huomioiden liiketoiminnan koronasta elpymisen, paikallisuuden, matkailun trendit, master planin tuomat strategiset painopisteet. Alueella on vaarana Koronan vuoksi menettää useitakin matkailu- ja palvelualan yrityksiä, joka vaikuttaa matkailun kehittymiseen. Lisäksi käynnissä oleva biotuotetehtaan rakentamisvaihe myös voi hidastaa tai jopa estää matkailun ja palvelusektorin kehittämistä sillä esimerkiksi biotuotetehtaan rakentamisvaiheessa majoituspalvelut ovat kysyttyjä ja kehitykselle vaarana voi olla, että ei nähdä tarvetta kehittämistyölle. Samoin Stora Enson Veitsiluodon tehtaan sulkemisen tuomat kerrannaisvaikutukset luovat epävarmuutta matkailun, kaupan ja palvelun aloille.

Hankkeen tuloksena syntyvä kehittämissuunnitelma (master plan v. 2030) sisältää konkreettisia tavoitteita ja kehittämistoimenpiteitä, sitouttaa keskeiset toimijat niiden toteuttamiseen, ohjaa kehittämistyötä, tuote- ja palvelukehitystä, uuden pk-yritystoiminnan ja pk-yritysverkostojen syntymistä sekä investointeja tulevaisuudessa ja tukee päätöksentekoa. Kehittämissuunnitelmalla luodaan linjauksia myös maankäytön kehittämiselle sekä uuden liiketoiminnan sijoittumisedellytyksille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhminä ovat:

- pk-yritykset: matkailu, palvelut, kaupanala, muut yritystoimijat (teollisuus jne)
- muut sidosryhmät: oppilaitokset, kuntatoimijat, julkisen sektorin toimijat, yrittäjäyhdistykset jne

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat:

- matkailijat
- kuntalaiset: nykyiset ja tulevat asukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 230 855

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 164

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 256 506

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 161 294

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion

Kunnat: Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, mutta liiketoimintaympäristöä kehittämällä pystytään osaltaan vaikuttamaan toimialojen sukupuoliseen segregaatioon ja kannustamaan naisyrittäjyyttä. Hanketoiminnassa pyritään myös sukupuolten osalta sensitiivisyyteen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 3
Hankkeessa hyödynnetään sekä analyysien että tuotekehityksen/pilotin merellistä toimintaympäristöä ja toimintaympäristön luonnonvaroja. Tavoitteena on kehittää tuotteita/palveluita kestävällä tavalla huomioiden ISO 14001 -ympäristösertifikaatti ja Hinku-kuntien toiminta, joihin Kemin kaupunki on sitoutunut. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
Hankkeessa huomioidaan matkailu- palvelualojen tuomat vaikutukset ilmastonmuutokseen. Hanketoiminnalla pyritään vähentämään tai olemaan lisäämättä ympäristölle haitallista toimintaa huomioiden Hinku-kuntien vaatimukset ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 2
Hankkeessa huomioidaan matkailu- palvelualojen tuomat vaikutukset ilmastonmuutokseen. Hanketoiminnalla pyritään vähentämään tai olemaan lisäämättä ympäristölle haitallista toimintaa huomioiden Hinku-kuntien vaatimukset ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 2
Hankkeessa huomioidaan matkailu- palvelualojen tuomat vaikutukset ilmastonmuutokseen. Hanketoiminnalla pyritään vähentämään tai olemaan lisäämättä ympäristölle haitallista toimintaa huomioiden Hinku-kuntien vaatimukset ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanketoiminta ei liity Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 3
Hankkeen toiminnoissa pyritään vähäiseen jätteiden määrään ja kierrätykseen. Kestävä kehitys huomioidaan hankinnoissa. Tavoitteena on kehittää tuotteita/palveluita kestävällä tavalla Hinku-kuntien vaatimukset ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joihin Kemin kaupunki on sitoutunut.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 2
Vaikutukset ovat vähäiset hanketoiminnan osalta, mutta tuotteistamisessa huomioidaan uusiutuvien energialähteinen käyttö. Hankkeessa noudatetaan kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa. Kemin kaupunki on hyväksynyt v. 2017 ympäristölinjauksen perustuen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan eli Agenda 2030:een. Vuonna 2016 voimaan tullut sopimus tähtää kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan huomioon tasavertaisesti. Linjaukset ovat osa kaupungin strategiaa. Kaupunki on ISO14001 - sertifioitu ja kuuluu Hinku-kuntiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 5
Matkailun ympärivuotisuduen kehittäminen lisää matkailuyritysten mahdollisuutta kannattavaan liiketoimintaan ja sitä kautta edistää paikallisten työllistymistä matkailualalle tai siihen liittyviin aloille ympärivuotisesti. Kestävä kehittäminen on Kemin kaupungin linjaus, johon kuuluu myös kestävän elinkeinorakenteen ja työllisyyden kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeessa kehitetään kansainvälistä ja kotimaista matkailua ja yritysten välistä yhteistyötä. Matkailun markkinointi ja myynti perustuu mielikuviin. Tavoitteena on kehittää tuotteita/palveluita kestävällä tavalla Hinku-kuntien vaatimukset ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, joihin Kemin kaupunki on sitoutunut.
Liikkuminen ja logistiikka 6 4
Liikkuminen ja logistiikka ovat osa kehittämistyötä. Pyritään kestävän kehityksen ratkaisuihin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 4
Matkailun kehittyessä matkailu- ja palvelualojen yritykset ja muut matkailun tukipalvelut tuottavat yritykset hyötyvät kasvavana matkailutulona ja liikevaihtona. Kunta hyötyy lisääntyneenä verotulona ja työllisyyden parantumisena. Palveluiden säilyttäminen alueella mahdollistuu lisäten kuntalaisten hyvinvointia ja alueen veto- ja pitovoimatekijöitä. Huomioidaan kaupungin kestävän kehityksen linjaukset.
Tasa-arvon edistäminen 5 3
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hanketoiminnassa. Hankkeessa noudatetaan Kemin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa (2016).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Huomioidaan yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus hanketoiminnassa ja yritysyhteistyössä. Huomioidaan kaupungin kestävän kehityksen linjaukset, mm. sosiaalisesti kestävästä kehityksestä.
Kulttuuriympäristö 6 3
Hanketoiminnassa hyödynnetään paikallista kulttuuriympäristöä analyyseissa ja tuotteiden/palveluiden kehittämisessä. Kulttuuriympäristö on olennainen osa hanketoimintaa.
Ympäristöosaaminen 4 3
Huomioidaan ympäristöosaaminen hanketoiminnassa ja ja kannustetaan yrityksiä huomioimaan kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen tuotteistamisessa. Tätä tukevat myös kaupungin muut hankkeet ja kaupungin oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö.

9 Loppuraportin tiivistelmä

MATKAILUN JA PALVELUIDEN ELPYMISSUUNNITELMA - MASTER PLAN KEMI PÄHKINÄN KUORESSA
Syksyllä 2021 Kemin kaupungilla polkaistiin käyntiin Matkailun ja palveluiden elpymissuunnitelma -Master plan Kemi 2030 hanke. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja vahvistaa Kemin alueen matkailun, kaupan ja palvelualojen liiketoimintaa ja toimintaedellytyksiä yhteisellä kehittämissuunnitelmalla. Hankkeen alussa tehtiin laaja nykytila-analyysi, joka on luettavissa Kemin kaupungin verkkosivuilta https://www.kemi.fi/tiedotteet/masterplan-hankkeen-nykytila-analyysi-nyt-tutustuttavissa/. Hankkeessa laajennettiin yhteistyöverkostoja, tehtiin työpajoja, pilotteja, työryhmätyöskentelyä ja benchmarkkausmatkoja. Yhdessä matkailu- ja palvelutoimijoiden kanssa syntyi kehittämissuunnitelma eli Master plan 2030.
Mikä sitten on Master Plan?
Master Plan on kehittämissuunnitelma, joka luo tulevaisuuden suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet kehittämiselle lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Suunnitelma tukee jatkossa päätöksentekoa ja ohjaa kehittämistyötä johdonmukaisesti. Tämä taas helpottaa kehittämishankkeiden läpivientiä ja rahoitusmahdollisuuksia. Tuloksena syntyy matkailun ja palvelujen kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen Master Plan, joka suuntaa määrätietoista kehittämistyötä vuoteen 2030 saakka.
Suunnitelman keskiössä on kestävä ja ympärivuotinen matkailu. Suunnitelmallisella kehittämistyöllä mahdollistetaan laadukkaammat ja kilpailukykyisemmät palvelut matkailijoille. Master planissa huomioitiin erityisesti merellisyys, arktisuus, saavutettavuus ja digitaalisuus. Suunnitelman myötä pystytään hyödyntämään kotimainen matkailu ja mahdollistamaan kansainvälisen matkailun elpyminen. Suunnitelma tekee näkyväksi yhteisen tahtotilan ja tavoitteet vuoteen 2030, mihin toimijat ovat yhdessä sitoutuneet.
Työn tavoitteet
Kehittämissuunnitelma ja tiekartta luovat edellytykset ja antavat suuntaviivat matkailun, kaupan ja palvelujen kehittämiseen sekä toipumiseen koronasta ja sen jälkeiseen kasvuun. Master Planissa asetetaan askelmerkit kotimaisen matkailun hyödyntämiseksi ja kansainvälisen matkailun elvyttämiseksi. Suunnitelma sisältää jalkauttamisen viestintäsuunnitelman sekä rahoitusanalyysin.
Työpajoja järjestettiin kevään 2023 aikana kolme, tähän työhön kutsuttiin matkailu ja palvelualojen yrittäjiä. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Kemin Lumilinnalla 16.1.2023 aiheella ”tilannekuvat & skenaariot”, toinen oli Merihovissa 13.2.2023 aiheella ”yhteinen visio & valinnat” ja kolmas Digipoliksella 3.4.2023 otsikolla ”mahdollisuuksista konkretiaan”. Työpajoihin osallistui yhteensä 46 toimijaa. Työpajojen kehittämistyöhön oli mahdollista osallistua myös muinakin aikoina virtuaalisesti howspace sovelluksen kautta. Master plan prosessi esiteltiin yrittäjäyleisölle 9.6.2023 hankkeen päätöstilaisuuden yhteydessä. FCG on toiminut prosessin asiantuntijana Kemin kaupungin toimeksiannosta ajalla 12/2022 – 6/2023.