Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78138

Hankkeen nimi: HIPPA-Remote. Asiakaslähtöiset digitaaliset sote-alan tuote- ja palvelukehitysympäristöt

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 0401856259

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heidi Hintsala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heidi.hintsala(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401856259

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HIPPA-Remote-hanke toteutetaan kolmena itsenäisenä, mutta samannimisenä ja toisiinsa kytkeytyvänä kolmen maakunnan, Keski-Pohjanmaan (Centria), Pirkanmaan (TAMK) ja Uudenmaan (Metropolia), suurrajat ylittävänä yhteishankkeena.

HIPPA-Remote -hankkeella vastataan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaation kehittämistarpeeseen erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Koronapandemia on johtanut poikkeukselliseen mahdollisuuteen monien muuttumattomiksi luultujen käytänteiden uudelleenarviointiin ja kriisin aikana pakosta omaksuttujen uusien toimintatapojen jatkojalostamiseen ja pysyvämpään käyttöönottoon. Sote-alalla erityisesti koti- ja palveluasumisen alueella on tunnistettu akuutteja tarpeita uusille teknologialähtöisille tuote- ja palveluratkaisuille.

Hankkeessa kehitetään ja testataan käyttäjälähtöisiä etä- ja hybridikehitys sovelluksia ja palveluita sosiaalialan sekä terveydenhoidon koti- ja palveluasumisen uusien ja innovatiivisten digitaalisten tuotteiden sekä palvelujen kehityksessä. Etätoteutukset parantavat yritysten ja asiantuntijoiden tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua tukipalveluihin maantieteellisestä sijainnista riippumatta, mikä edistää tuotekehityksen kustannustehokkuutta, laatua ja saatavuutta. Hanke myös parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen, markkinoinnin, säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta sekä luo täten uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaalialan ja terveydenhoidon digitalisaatioon liittyen.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Tukea sosiaali- ja terveysalan yritysten ja palveluntuottajien käyttäjälähtöistä, terveysturvallista ja resurssiviisasta tuotekehitystä etä- ja hybridikehityspalvelujen avulla.

2. Luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri alojen yrityksille sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyen

3. Kehittää korkeakoulujen digitaalisia kehitysympäristöjä, kuten simulaatio- ja virtuaaliympäristöjä sekä virtuaaliteknologioita siten, että ne tukevat yritysten ja palveluntuottajien digitalisaatiota ja tuotekehitystä, sekä mahdollistavat yritysten kehittämien tuotteiden ja palveluiden nopeat kokeilut, sekä testaamisen.

4. Tukea yrityksiä ja sote-palveluntuottajia yhdessä kehittämään digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla parannetaan palvelu- ja kotona-asumisen turvallisuutta, esteettömyyttä, sosiaalista yhteydenpito, asukkaan toimintakyvyn ylläpitoa, sekä palvelujen saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta.

5. Parantaa yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sote-alalla kaupallistamisen ja markkinoinnin, kestävän kehityksen ja vihreän kasvun, uusien liiketoimintamallien sekä säännösten ja hankintaprosesseihin vaikuttavien tekijöiden osalta.


Hankkeen tuloksena digitaalisia sote-alan tuotteita ja palveluja tuottavat sekä kehittävät yksityiset ja julkiset toimijat verkostoituvat ja saavat käyttöönsä regulaatio- ja digiosaamisen etä- ja hybridituotekehityspalvelut, jotka käsittävät:

Tietokannan geneerisistä koti- ja palveluasumisen kehittämistarpeita kuvaavista asiakastarinoista innovatiivisten ja käyttäjälähtöisten uusien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi, testaamiseksi, sekä validoimiseksi.
Käyttäjä- ja tarvelähtöisen kehityspalvelukonseptin ja malli älykkään koti- ja palveluasumisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Korkeakoulujen virtuaaliset ympäristöt koti- ja palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen etäyhteiskehittelyyn ja -testaukseen. Uutta osaamista etä- ja hybridisparrauksena liittyen kehitettävien sosiaali- ja terveysalan tuotteiden sekä palvelujen regulaatioihin ja digi-HTA -arviointiin tuotteiden kaupallistamiseksi ja markkinoille saattamiseksi. Mahdollisuus tutustua tuotteiden ja palvelujen käyttäjiin ja käyttöympäristöihin, osallistua monialaiseen yhteiskehittelyyn, testata tuotteita ja palveluja erilaisissa ympäristöissä sekä saada etäsparrausta tuotteen ja palvelun kaupallistamiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Sote-alan teknologialähtöisiä tuotteita ja palveluja tuottavat mikro- ja pk-yritykset, kaupungit, kunnat, kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat asumispalvelujen tuottajina, digitaalisten tuotteiden ja palvelujen ostajina ja kehittäjinä sekä yrityspalvelujen tuottajina, tutkimus-, kehittäjä- ja koulutusorganisaatiot, palveluasumisen ratkaisuja käyttävät julkiset ja kolmannen sektorin toimijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Digitaalisia tuotteita ja palveluja käyttävät sekä kehittämiseen osallistuvat kansalaiset, asumispalvelujen tulevat ja nykyiset asukkaat, työntekijät, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 291 480

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 257 656

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 364 353

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 322 073

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kannus, Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja palvelut koskettavat kaikkia sukupuolia. Hankkeen tulokset palvelevat tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kaikkia sukupuolia, sillä yritysten tuotekehityksen tukeminen ei ole millään tavalla sukupuolisidonnaista toimintaa. Hankkeen toteutus yhdistää erityisesti yhteiskehittelyissä naisvaltaisen palvelualan osaamisen ja miesvaltaisen insinöörialan osaamisen, mikä tuottaa uusia, käyttäjälähtöisiä digitaalisia ratkaisuja ja kehittää uudenlaista tasa-arvoa, keskinäistä kunnioitusta ja avoimuutta arvostavaa keskustelukulttuuria.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien eri sukupuolten tarpeet huomioidaan esimerkiksi hakupalvelualustan ja virtuaaliympäristöjen suunnittelussa, joita hyödynnetään pk-yritysten liikepalvelutoiminnan kehittämisessä. Eri sukupuolet tullaan huomioimaan myös hankkeen viestinnässä ja toteutuksessa ja ohjausryhmän kokoonpanossa. Mahdollisten tekoälyn ja data-aineistojen käytössä huomioidaan sukupuolten tasa-arvo ja kaikkien sukupuolten riittävä edustaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan tasa-arvon edistäminen, mutta se ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Koko hankeidea palvelee kestävää kehitystä, jossa pitkäjänteisesti ensinnäkin hyödynnetään 6Aika:Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeen verkkoalustalla avoimesti kaikkien saatavilla olevia tuloksia ja kehitetään niitä edelleen etä- ja hybridipalveluiksi. Tulosten avoin saatavuus TUTTUnet.fi verkkoalustalla helpottaa tulosten jakamista ja hyödyntämistä yritysten lisäksi myös esimerkiksi opetuksessa, minkä avulla tuotekehitys osaamista voidaan kehittää edelleen uusien osaajien kanssa. Etä- ja hybridituotekehityksellä pystytään vähentämään lähikontaktien määrää ja siirtymistä kulkuvälineillä paikasta toiseen, mikä pienentää toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen avulla pystytään pitkällä aikavälillä vähentämään palveluntarjoajien kontrollityyppisiä käyntejä sekä henkilötyöpanos niihin asioihin, joissa siitä on palvelujen käyttäjille paras hyöty.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Välillinen vaikutus. Hankkeen resurssiviisaus ja hiilineutraalisuuden tavoitteleminen vaikuttaa kestävästi ilmastokysymyksiin. Ilmastonmuutoksella on myös terveyteen kohdistuvia riskejä. Yleistyvät äärimmäiset sääolosuhteet asettavat asumiseen tulevaisuudessa monia haasteita. Hankkeessa tarkastellaan erityistä tukea tarvitsevien asumisen tarpeita, joista ikäihmiset ovat tunnistetuin riskiryhmä sääolosuhteiden terveysvaikutuksille. Älykäs asuminen ja digitaaliset ratkaisut, kuten asunnon olosuhteiden etämonitorointi terveydenhuollon toimesta, voi tarjota ratkaisuja sääolosuhteiden terveysvaikutusten kannalta keskeisimmän ihmistä ympäröivän mikroilmaston (tässä asunto) hallintaan ja esimerkiksi vähentää hellekuolemien riskiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Etä- ja hybridituotekehityspalveluun osallistuminen tuottaa yritykselle hyötyä pienemmillä kustannuksilla kuin lähikontaktina toteutettu palvelu, sillä matkustusajat voidaan käyttää tulosta tuottavaan työhön. Käyttäjälähtöisyyden sisällyttäminen yrityksen tuotekehitysprosessin varhaiseen vaiheeseen säästää yritykseltä kehittämisen harhapolut ja - kustannuksia sekä parantaa kaupallistamisen ja markkinoinnin mahdollisuuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeessa vahvistetaan digitaalisia tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia tukemalla niiden käyttäjälähtöistä tuotekehitystä ja kaupallistamista ja markkinointia koti- ja palvelusasumisen alueella, jossa vallitsee yhä kasvava miljardibusiness.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
HIPPA-Remote -hanke kehittää ja tuottaa pääasiassa aineettomia tuotekehityspalveluita, jotka on hyödynnettävissä ja helposti muokattavissa myös muihin tarkoituksiin.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Etä- ja hybridipalvelut vähentävät erityisesti henkilöautolla liikkumisen tarvetta. Etä- ja hybridipalvelujen avulla kehittämistoiminta: yhteiskehittely, testaus ja sparraus on saavutettavissa nopeammin, energiatehokkaamin ja vähähiilisesti, kun liikkumisen tarve vähenee. Ko. palvelujen toimitus on myös nopeaa, kun kouluttajien/koulutettavien sekä fasilitaatoreiden ja osallistujien kuljetuksia ja siirtymisiä ei tarvita.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen terveysturvallisen kehittämisen tarve erityisesti ikäihmisten asumiseen tulee vahvasti lisääntymään tulevaisuudessa, jolloin sillä tulee olemaan työllistävä vaikutus. HIPPA-Remote-hankkeella kehitetään käyttäjälähtöistä tuotekehitystä sellaisten digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osalta, joilla vaikutetaan ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien terveyteen ja hyvinvointiin sekä esteettömään asumiseen ja arkeen, liikkumiseen omassa elinympäristössä, osallisuuden kokemukseen asuinpaikasta riippumatta sekä osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksiin. Digitaalisuuden avulla voidaan parantaa laajan arjen tukea kaipaavan väestön (ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien) asumista sekä palvelujen tuotantoa sekä avustavan henkilökunnan työn mielekkyyttä sekä vähentää työn kuormittavuutta. Siten digitalisaatiolla on vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin. Digitaalisten palvelujen kehittämisellä edistetään reaaliaikaista tiedon saatavuutta asukkaan, läheisten ja palvelujen tarjoajien välillä. HIPPA- Remote -hankkeen tulosten avoin saatavuus TUTTUnet alustalla mahdollistaa niiden hyödyntämisen yritysyhteistyön lisäksi myös koulutuksessa, jolla on pitkällä aikavälillä vaikutus työ- ja johtamiskulttuurin muutokseen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen käyttäjälähtöinen yhteiskehitys mahdollistaa siihen osallistuvien asumiseen tukea tarvitsevien, läheisten, palveluasumisen henkilökunnan, yritysten sekä korkeakoulujen osaajien keskinäisen kunnioittavan kohtaamisen, jonka periaatteina ovat kohtuunmukaisuus, oikeudenmukaisuus ja hyvän tahtominen toiselle. Näiden periaatteiden avulla huolehditaan siitä, että yhteiskehittelyn osallistujien ja muiden hanketoimijoiden keskuudessa vallitsee tasa-arvo. Myös hankkeessa kehitettävät tuotekehityspalvelut edistävät samojen periaatteiden mukaisesti tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
HIPPA-Remotessa mahdollistetaan erityisesti tuotteiden käyttäjien: ikäihmisten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien, heidän läheistensä ja palveluasumisen henkilöstön osallistuminen tuotekehitykseen heidän asiantuntemustaan arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla kulttuuritaustasta riippumatta. Ilman käyttäjiä ja kansalaisten asiantuntemusta on mahdotonta kehittää käyttäjälähtöisiä tuotteita ja palveluja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

HIPPA-Remote -hankkeessa luotiin uusia teknologiaratkaisuja asumispalveluiden kehittämiseen

HIPPA-Remote -hanke oli Keski-Pohjanmaan alueen yrityksille suunnattu teknologiakehityshanke, joka vastasi koronapandemiasta toipumisen haasteisiin. Hankkeessa kehitettiin uusia teknologialähtöisiä tuote- ja palveluratkaisuja, joilla parannetaan asumispalveluiden laatua ja kilpailukykyä sekä loivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia terveysalan ekosysteemissä.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alueen yritysten tuotekehitysosaamista ja innovaatiokyvykkyyttä sekä tukea niitä tarttumaan kiihtyvän digitalisaation tarjoamaan markkinamahdollisuuteen. Hankkeessa hyödynnettiin käyttäjälähtöisiä virtuaaliympäristöjä, jotka mahdollistivat asumispalveluiden tuotteiden ja palveluiden testaamisen ja validoinnin erilaisissa käyttötilanteissa ja -ympäristöissä ilman fyysisiä rajoitteita. Hankkeessa myös luotiin ainutlaatuinen asumispalveluiden asiakastarinapankki, joka tukee teknologiakehittäjien loppukäyttäjäymmärrystä ja inspiroi uusien innovaatioiden syntymistä.

Hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä sekä alueellisesti että kansallisesti sekä jatkokehityksen pohjana että käytännön työkaluina. Hankkeessa luotiin seuraavat tulokset:

- Asumispalveluiden asiakastarinapankki: Avoimen tarinapankin avulla uutta teknologiaa kehittävät toimijat voivat jakaa ja hyödyntää asumispalveluiden asiakkaiden kokemuksia, tarpeita ja odotuksia tuotekehityksen lähtökohtana ja inspiraationa.
- Virtuaaliset asumispalveluiden tuotekehitysympäristöt: Virtuaaliset kehitysympäristöt mahdollistavat asumispalveluiden tuotteiden ja palveluiden resurssiviisaan testaamisen ja validoinnin erilaisissa käyttötilanteissa ja -ympäristöissä ilman fyysisiä rajoitteita.
- Terveysalan tuotekehitysosaaminen ja verkostoituminen: Webinaarien ja sparrauksen kautta vahvistunut terveysalan tuotekehitysosaaminen sekä alueen yrityksille ja yhteiselle TKI-toiminnalle näkyvyyttä tapahtumien kautta.

Hankkeen vaikutuksesta Keski-Pohjanmaan alueen yritysten asumispalveluiden teknologiaratkaisujen TKI-osaaminen, innovaatiokyvykkyys ja edellytykset kehittää uusia terveysalan tuotteita ovat vahvistuneet. Yritykset ovat luoneet uusia asumispalveluiden teknologiainnovaatioita ja laajentaneet alueen sisäisiä sekä kansallisia verkostojaan. Hanke monipuolistaa alueen elinkeinotoimintaa tukemalla alueen toimijoita mukaan kasvavan terveysteknologia-alan tuotekehitykseen ja verkostoitumiseen.