Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78139

Hankkeen nimi: VENEPRINT Ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 0447250264

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Egidija Rainosalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: egidija.rainosalo(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250264

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeen päätavoitteena on luoda veneteollisuuden yrityksille edellytykset siirtyä lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen käyttämällä kierrätettäviä materiaaleja, biopohjaisia lujitteitta ja niille sopivaa digitaalista 3D-tulostustuotantoteknologiaa. Hankeen toimenpiteiden myötä vähennetään veneteollisuuden yritysten hiilijalanjälkeä huomioiden koko tuotteiden elinkaari raaka-aineista veneiden kierrätykseen ja materiaalien uudelleen käyttöön. Lisäksi vahvistetaan yritysten kilpailukykyä tarjoamalla kustannustehokkaita yksilöllisiä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja asiakkaille, vauhditetaan yritysten elpymistä edistämällä investoinnit, ja pohjustetaan uudenlaisten toimitusketjujen luomista, joissa fyysisen tavaran sijaan liikkuu data, jota voidaan hyödyntää paikallisesti ja olla riippumaton koronakaltaisista kriiseistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Keski-Pohjanmaan alueen veneteollisuuden pk-yritykset.
Hankkeenvalmisteluvaiheessa on kontaktoitu 6 yritystä ja kaikki osoittivat kiinnostusta osallistua hankkeen toimintoihin.
MMI Company Oy, Sarins Båtar Oy Ab, Linex Boat Oy, KPAH Group Oy, JR-Boats Oy, Kewatec Aluboat Oy Ab

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat yritykset, jotka voivat hyödyntää 3D-tulostusta tai uusia vähähiilisempiä materiaaleja, esim. muovi- ja komposiittiosien valmistajat, autokorjaamot, kuljetuskaluston veneosien valmistajat, tuotesuunnittelijat, 3D tulostajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 224 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 224 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 269 184

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 280 400

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Centria-ammattikorkeakoululla on tasaarvosuunnitelma, jota noudatetaan kaikessa toiminnassa. Tavoitteena hankkeessa on tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia (osallistuminen projekteihin, päätöksentekoon ja t&k-toimintaan). Hankkeen toimet suunnataan asiantuntemuksen pohjalta ja edistetään tasa-arvoa silloin, kun osallistumiseen on sukupuoleen liittyviä esteitä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke pyrkii huomioimaan sukupuolinäkökulman toiminnassaan (hankevalmistelu, kohderyhmä, toimenpiteet ja vaikutukset). Tavoitteet ja toimenpiteet pyritään suunnittelemaan niin, että ne edistävät miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tasaarvonäkökulman huomioiminen auttaa löytämään uusia näkökulmia hanketyöhön
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena ei ole sukupuolten välisen tasaarvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti niin miehiin, että naisiin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 0
Hanke edistää biopohjaisten ja kierrätettävien materiaalien resurssitehokas käyttö, tuotanto jätteiden vähentämistä, tuotteiden elinkaarin pidentämistä ja niin olen vaikutta positiivisesti luonnonvarojen käyttöön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 10
Hankkeen toimenpiteet ei kohdistuu suora. Tavoittelemalla hankkeessa materiaalien resurssitehokkuutta ja kierrättämistä edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 7
Tavoittelemalla hankkeessa vähähiilisyytä ja materiaalien resurssitehokkuutta ja kierrättämistä edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vaikutetaan välillisesti positiivisesti myös alueen kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 0
Hankkeella suora vaikutetaan veneteollisuuden kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Hankeen myötä yrityksen saa tietoa kasvihuonepäästöistä elinkaarin aikana nykyisillä ratkaisulla ja ratkaisuilla, joka niitä voisi vähentää.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 5 0
Veneily tapahtuu myös Natura 2000 alueella. Hanke tarjoa ratkaisut kevyempien veneiden rakentamiseen. Vaikutuksena veneiden polttoaineiden kulutus vähene, samalla vähene veneilyyn liittyvät päästöt luontoon.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Hankkeen tavoitteena on demonstroida yrityksille soveltavat vähähiilisemmät, biopohjaiset, ja kierrätettävät, materiaalit, vähemmän jätteittä tuottavan valmistusmenetelmän, parantaa veneiden suunnittelu niin, että niissä käytetyt materiaalit on edelleen kierrätettäviä uusissa tuotteissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 10
Hankkeen toimenpiteet suora eivät kohdistuu uusiutuvien energialähteiden käyttöön edistämiseen. Hanke kuitenkin edistää vähähiilisyyden ja aktivoi yrityksiä hakemaan ratkaisuja oman hiilijalanjäljen vähentämiseen. Uusituvan energian käyttö on yksi niistä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Onnistuneen hankkeen vaikutus voi olla laaja ja monipuolinen. 3D-tulostuksen käyttöönoton myötä veneteollisuus uudistuu, uusi modernimpi tekniikka houkuttele alalle uusia työntekijöitä, yritysten tuotteille tuotetaan lisäarvoa yksilöllistämällä, uudet kierrätettävät materiaalit ja vähentynyt jätevirta parantaa tuotteiden ja tuotannon ympäristöystävällisyyttä. Tuotteiden suunnittelu kierrätettäväksi voi avata myös uusia kiertotalouspohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi veneiden korjaus, takaisin otto/osto, purku ja materiaalin uudelleen käyttö veneteollisuuden ekosysteemissä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeessa syntyvä osaaminen ja know-how jää alueelle yritysten hyödynnettäväksi, sillä Centria on vakiintunut alueen TKI-toimija. Osaamista ja parannettua infrastruktuuria hyödynnetään sekä yrityksille tarjottavana palvelutoimintana, että mahdollisten kansallisten ja kansainvälisten jatkohankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa lisäten edelleen alueen innovaatiokykyä.
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Veneala on liikkumisen alla. 3D-tulostuksen käyttöönoton myötä veneteollisuus uudistuu, uusi modernimpi tekniikka houkuttele alalle uusia työntekijöitä, yritysten tuotteille tuotetaan lisäarvoa yksilöllistämällä, uudet kierrätettävät materiaalit ja vähentynyt jätevirta parantaa tuotteiden ja tuotannon ympäristöystävällisyyttä ja myös kilpailukykyä. Tuotteiden suunnittelu kierrätettäväksi voi avata myös uusia kiertotalouspohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi veneiden korjaus, takaisin otto/osto, purku ja materiaalin uudelleen käyttö veneteollisuuden ekosysteemissä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Täällä hankkeella edistetään vähäpäästöisempään ja miellyttävämpään digitaalisen ja robotisoidun teknologian käyttöotto ja se uskotaan parantavan henkilökuntan työhyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke tukee yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta tuottamalla tietoa materiaali- ja energiatehokkuuden sekä vähähiilisyyden edistämisestä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 3
Hanke tukee yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta tuottamalla alueen kaikkien yritysten hyödynnettävissä olevaa tietoa
Kulttuuriympäristö 0 2
Hanke vaikuttaa välillisesti alueen kulttuuriympäristön säilymiseen minimoimalla teollisen toiminnan mahdollisia negatiivisia ympäristövaikutuksia ja riskejä.
Ympäristöosaaminen 10 0
Hanke tukee alueen veneallan yritysten ympäristöosaamisen kehittämistä merkittävästi: vähähiilisemmät, biopohjaiset, ja kierrätettävät materiaalit, vähemmän jätteittä tuottava valmistusmenetelmä, tuotteiden elinkariajattelu suunnitellussa, tuotteiden suunnittelu kierrätettäviksi ja vähähiilisemäksi, elinkaari aikaisen hiilijalanjäljen laskennat, kiertotalous liiketoiminnan periaatteet.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa saavutettiin konkreettisia edistysaskelia erityisesti robotisoidun 3D-tulostuksen käyttöönotossa ja sen demonstroimisessa veneteollisuudelle. Yhdessä yritysten kanssa ideoitiin, tulostettiin ja viimeisteltiin lopulliseen muotoon esimerkkiosia, kuten veneen pulpetti ja muutamia erikokoisia muotteja veneen osien valmistukseen.
Hankkeessa testattiin valittujen tulostukseen sopivien materiaalien ominaisuuksia, kuten muovisulan viskositeetti, sulamispiste, lämmönkestävyys ja lämpölaajeneminen, materiaalit altistettiin ympäristöolosuhteille, kuten UV valolle, kosteudelle ja lämmölle ja testattiin niiden mekaaniset ominaisuudet ennen altistusta ja sen jälkeen. Lisäksi suoritettiin mekaanisia testejä 3D-tulostetuille näytteille. Tulokset on koottu raporttiin, joka on kaikille saatavina.
Tulostusmateriaalina valittiin puumuovikomposiitti, jonka ominaisuudet arvioitiin sopivan hyvin tarkoitukseen. Lisäksi materiaali on biopohjainen ja kierrätettävä, ja sen ympäristöystävällisyys todettiin elinkaarianalyysillä (LCA).
Hankkeen tulokset osoittavat, että robotisoidun 3D-tulostuksen teknologialla pystytään parantamaan työolosuhteita, sillä tulostetun muotin jälkikäsittelyssä käytetään huomattavasti vähemmän kemikaaleja ja sen työstössä syntyy vähemmän pölyä perinteiseen muotin valmistustekniikkaan verrattuna.
Hankkeen aikana syntyneet oivallukset veneiden kestävien lujitemuoviosien suunnittelussa on kerätty käsikirjaan, joka keskittyy erityisesti materiaaleihin, valmistusmenetelmiin ja ympäristövaikutuksiin.
Tämä hanke on osoitus siitä, että innovaatio ja kestävä kehitys voivat kulkea käsi kädessä veneteollisuudessa.