Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78146

Hankkeen nimi: eSalkku-työkalujen kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 18.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: QTEAM SYSTEMS OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1941371-0

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Puhelinnumero: +358400586147

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

WWW-osoite: www.qteam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Korhonen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.korhonen(at)qteam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400586147

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

eSalkku-järjestelmän palvelut ovat pk-yritysten käyttöön kehitettyjä työkaluja, jotka auttavat yritysten johtamisesta ja kehittämistä. Hankkeessa kehitetään olemassa olevia sekä uusia ominaisuuksia. Painopiste on helppokäyttöisissä työkaluissa, joilla mitataan ja kehitetään yritysten prosesseja, egologisuutta, työturvallisuutta sekä parannetaan sisäistä ja ulkoista viestintää.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 320

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 320

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 320

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kidekuja 2

Postinumero: 88610

Postitoimipaikka: VUOKATTI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

eSalkku-järjestelmän palvelut ovat pk-yritysten käyttöön kehitettyjä työkaluja, jotka auttavat yritysten johtamisesta ja kehittämistä. Hankkeessa kehitettiin olemassa olevia sekä uusia ominaisuuksia. Painopiste oli helppokäyttöisissä työkaluissa, joilla mitataan ja kehitetään yritysten prosesseja, egologisuutta, työturvallisuutta sekä parannetaan sisäistä ja ulkoista viestintää.