Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78148

Hankkeen nimi: Massiivipuisten sisäovien valmistuksen kehitysprojekti

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PYHÄNNÄN PUU-TOP OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2265319-2

Jakeluosoite: Tukkitie 6

Puhelinnumero: +358400761755

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

WWW-osoite: www.pyhannanpuu-top.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hjulberg Hannu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pyhanta(at)pyhannanpuu-top.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400761755

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Massiivimännystä valmistettavien kuultovärjättyjen sisäovien tuotantotekniset investoinnit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 990

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 990

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 990

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 990

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tukkitie 6

Postinumero: 92930

Postitoimipaikka: PYHÄNTÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysi on toteutettu hanketta valmistelevien yrityksen johdon edustajien yhteisenä toimenpiteenä. Hankkeen kaikessa valmistelussa on pyritty mahdollistamaan miesten ja naisten tasa-arvoinen osallistumismahdollisuus. Kaikkien tämän hankkeen sidos- tai kohderyhmien (asiakkaat, tavarantoimittajat, asiantuntijat, muut yhteistyökumppanit, työntekijät, yritysjohto) keskinäiseen toimimiseen ei sisälly mitään, mikä mahdollisesti vaarantaisi miesten ja naisten tasa-arvoisen osallisuuden.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa. Hankkeen toimissa pyritään ottamaan huomioon nais- ja miesnäkökulma tasapuolisesti. Hankkeen toimilla ei edistetä minkään hankkeeseen liitännäisen toimialan tai osa-alueen jakaantumista erityisesti miesten tai naisten toimialaksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeemme päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuoliin ja niiden väliseen tasa-arvoon liittyvä näkökulma on pyritty huomioimaan hanketta valmisteltaessa, eivätkä hankkeen toimet vaaranna tasa-arvon lisääntymistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
Uusiutuvan massiivipuun käyttö tuotteessa sellaisenaan vähentää pidemmälle jalostettujen teollisten puolivalmisteiden käyttöä ovituotteissa, niin tuotantovaiheessa kuin tuotteiden käytön aikana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 10
Suomen vuotuisista fossiilisen energiantuotannon aiheuttamista hiilipäästöistä noin puolet sitoutuu puustoon, metsämaahan ja puutuotteisiin. Ilmastonmuutoksen riskejä voidaan vähentää korvaamalla pidemmälle jalostettuja tuotteita hiilipäästöjä sitovalla massiivipuulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Massiivipuun jalostus on korkeamman jalostusasteen tuotteiden käyttöön verrattuna ympäristöystävällisempää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Massiivipuun jalostus on korkeamman jalostusasteen tuotteiden käyttöön verrattuna ympäristöystävällisempää tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole Natura 2000 -ohjelman kohteisiin liittyviä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 2
Valmistuksessa ei juuri synny jätettä. Merkittävä sivutuote on massiivipuun työstöstä syntyvä sahanpuru, joka voidaan jatkokäyttää polttoaineena lämmityskattiloissa, puupohjaisten biotuotteiden raaka-aineena tai maataloudessa tuotantoeläinten kuivikkeena.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 2
Tuotannon sivutuotetta purua käytetään yrityksen tuotantotilojen lämmitykseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Puunjalostuksen kehittämisellä on positiivisia vaikutuksia paikallisen elinkeinorakenteen kehittymiseen ympäristön, luonnon ja ilmaston kannalta edulliseen suuntaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeella ei juuri ole vaikutuksia aineettomien tuotteiden tai palvelujen kehittymisen kannalta.
Liikkuminen ja logistiikka 5 2
Hanke vähentää kuljestusten ja logististen operaatioiden tarvetta, koska ovituote tullaan myymään suoraan loppukäyttäjälle. Tukku- ja vähittäiskauppaan liittyvät kuljetus- ja varastointivaiheet jäävät pois.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Yrityksen kehittämishanke lisää yleisesti hyvinvointia, luo työpaikkoja ja toimeentuloa, sekä parantaa alueellista tasa-arvoa.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Sukupuoliin ja niiden väliseen tasa-arvoon liittyvä näkökulma on pyritty huomioimaan hanketta valmisteltaessa, eivätkä hankkeen toimet vaaranna tasa-arvon lisääntymistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hanke ei vaaranna yhteiskunnallista tai kulttuurista yhdenvertaisuutta. Hanke ei syrji ketään iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke ei vaaranna kulttuuriympäristön säilymistä, oli kyseessä sitten maisemien, rakennetun ympäristön tai arkeologisen perinnön säilyminen.
Ympäristöosaaminen 1 2
Ovituotteen mainonnassa tullaan painottamaan massiivipuun käytön etuja raaka-aineena ympäristöystävällisyyden, hiilineutraaliuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Tällä toivotaan olevan positiivisia, ympäristöosaamiseen liittyviä vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Massiivimännystä valmistettavien kuultovärjättyjen sisäovien tuotantotekniset investoinnit. Hanke sisältää kone- ja laiteinvestointeja, jotka mahdollistavat yrityksessä kehitetyn ovimalliston valmistuksen. Yrityksen konekanta monipuolistuu ja automaatioaste nousee. Yrityksen tuotteiden jalostusaste nousee ja tämä parantaa liiketoimintamahdollisuuksia puutuotetoimialalla.