Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78153

Hankkeen nimi: Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen (Äly-TKI)

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 5000 (Lääketieteellinen tiedekunta, Aapistie 5 A)

Puhelinnumero: 0294480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: https://www.oulu.fi/ltk/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jarmo Pääkkönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektikoordinaattori, Centre for Health and Technology, LTK

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarmo.paakkonen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294487153

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalisen kehityksen tarve on korostunut pandemian aikana terveys- ja hyvinvointialalla. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan panostusta myös terveys- ja hyvinvointialan innovointiin.

Tavoitteena on kehittää OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuinen turvallinen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristö, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa kestävän kehityksen päämääriä huomioimalla. Rakentuva TKI-ympäristö toimintamalleineen ja palveluineen edistää digitalisaatiota ja tuloksena syntyy yritysten ja palveluntuottajien tarpeita tukeva toiminnallisuus osaksi OuluHealth Labsia. TKI-ympäristöön kehitetään uutta toiminnallisuutta, joka palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta.

Digitaalisten, langattomien ratkaisujen ja virtuaalisuustodellisuuden hyödyntäminen uusissa palvelurakenteissa on välttämättömyys, jotta pystytään tuottamaan ajasta ja paikasta riippumattomia hyvinvoinnin ja terveyden palveluja. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön langattomien digiratkaisujen käyttöönoton tukemiseksi ja nopeuttamiseksi. TKI-ympäristön avulla vauhditetaan yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. Lisäksi luodaan uutta kyvykkyyttä ja toimintamalleja moderniin datapohjaiseen innovointiin, palvelukehitykseen ja tiedolla johtamiseen.

Hankkeen toimilla vahvistetaan yritysten digitalisaatiosiirtymää ja datapohjaisen liiketoiminnan kehittämistä sekä tuetaan yritysten tuotteiden ja palvelujen testausta ja innovaatiokumppanuutta. Hanke luo täysin uutta osaamista ja valmiuksia OuluHealth-ekosysteemin TKI-ympäristöön langattomien digiratkaisujen käyttöönoton tukemiseksi ja nopeuttamiseksi huomioimalla kestävän kehityksen tavoitteet ja sukupuolten tasa-arvon toiminnassaan. Ajasta ja paikasta riippumattomien digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen tukee merkittävästi hoidon saatavuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta koko maakunnan alueella. Hankkeeseen osallistetaan useita eri kohderyhmiä, sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntemus huomioiden. Asioita edistetään monitieteisesti, joten myös sukupuolijakauma on tasaisesti jakautunut tämän hankkeen toimintaympäristössä. Hanke edistää ihmisten hyvinvointia edistämällä ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä toimivat terveys- ja hyvinvointisektorin yritykset, palveluntarjoajat ja -tuottajat sekä tutkimusorganisaatiot ja muut innovaatiotoimijat, eli kaikki toimijat, jotka tarvitsevat tuekseen TKI-ympäristön palveluja tai osallistuvat alueen innovaatioekosysteemitoimintaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

TKI-ympäristö ja sen avulla tehostuvalla innovaatiotoiminnalla aikaansaadaan myös jatkossa laajan maakuntamme asukkaille parempia ajasta ja paikasta riippumattomia palvelukokonaisuuksia ja helpommin liikuteltavia ratkaisuja. Hanketulosten suhteen välillisinä hyötyjinä nähdään myös Oulun kaupungin ja Oulun yliopistollisen sairaalan (PPSHP) sekä koko Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten tarjoamat kaupalliset digitaaliset ratkaisut, joita kuntalaiset voivat hyödyntää, erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 452 242

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 433 495

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 574 055

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 550 259

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Ylivieskan, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Koillismaan

Kunnat: Siikalatva, Alavieska, Siikajoki, Utajärvi, Oulu, Ylivieska, Kalajoki, Sievi, Kärsämäki, Lumijoki, Taivalkoski, Pyhäjärvi, Kempele, Merijärvi, Tyrnävä, Raahe, Reisjärvi, Hailuoto, Ii, Oulainen, Muhos, Vaala, Kuusamo, Haapavesi, Haapajärvi, Nivala, Pyhäntä, Pyhäjoki, Liminka, Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Useiden eri tilastojen valossa terveys- ja hyvinvointisektorilla ja sote-alan työntekijöistä lähes 90 prosenttia on naisia, kun taas tilanne on lähes päinvastainen tietojenkäsittelyn ja datan käsittelyn sekä teknologian alueella. Hankkeessa edistetään asioita monitieteisesti, joten myös sukupuolijakauma on tasaisesti jakautunut tämän hankkeen toimintaympäristössä. Hankkeen toiminnan arvioinnissa tullaan huomioimaan vaikutukset ikäjakaumaan myös myöhemmin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen kohderyhmässä osallistetaan useita eri kohderyhmiä huomioiden sukupuoli, ikä, koulutustaso ja asiantuntemus. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota, että hanketoimiin, toiminnan kehittämiseen sekä hankkeen innovaatiotoimintaan osallistuminen takaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden osallistumiseen eri kohderyhmistä sukupuoleen tai etniseen taustaan katsomatta. Terveysala ja hyvinvointiala on tunnetusti osaltaan naisvaltaista työntekijöiden sukupuolijakaumaa tarkastellessa. Teknologia- ja tietojenkäsittelyala on toisaalta osaltaan miesvaltaista, vaikka naiset ovat jossain määrin yhä enenevästi siirtymässä myös ICT-alalle. Innovaatiotoiminnassa osallistujien jakautuminen on oletettavasti verraten tasaista. Hankkeen toimintaa liittyy läheisesti näihin kolmeen osa-alueeseen ja voidaankin sanoa, että yleisellä tasolla toiminta on tasapuolista sukupuolijakaumaa ajatellen. Kehitettävien palvelukokonaisuuksien loppukäyttäjien eli kansalaisten sukupuolirooleissa ei ole merkittävää eroa. Hankkeen toiminnan arvioinnissa tullaan huomioimaan myös vaikutukset sukupuolijakaumaan myöhemmin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on mahdollistaa innovaatiotoiminnassa, yhteistyöverkostojen rakentamisessa yhteistyössä yritysedustajien kanssa. Toiminnassa huomioidaan ja tarvittaessa myös edistetään tasa-arvoa ja hyviä yleisiä käytäntöjä hankkeen toiminnassa ja tulevaisuuden innovaatiotoiminnassa. Hankkeen toiminnan arvioinnissa tullaan huomioimaan myös vaikutukset tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 7
Langattomien ja virtuaalisten palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen terveys- ja hyvinvointialalle mahdollistaa entistä paremmin ko. Palveluiden sujuvan hyödyntämisen siellä, missä niiden käyttäjä on. Tämä vähentää liikkumista ja liikennettä palveluiden luokse pääsemiseksi. Toisaalta, ratkaisujen hyödyntäminen vaatii nopeaa ja turvallista tiedonsiirtoa, mikä asettaa vaatimuksia energian tuotannolla. Kestävän kehityksen näkökulmia tarkastellaan hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa TKI-ympäristön rakentamisessa ja hyödyntämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 8
Etänä tuotettavat entistä kattavammat terveyspalvelut vähentävät liikkumisesta aiheutuvia päästöjä, ja toisaalta rakentavat varmuutta terveyspalvelujen saavutettavuudelle myös esim. lisääntyvien sään ääriolosuhteiden aiheuttamissa poikkeustilanteissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 6
Ratkaisujen käyttöönotolla on vähäinen positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Pitkällä aikavälillä voidaan saada virtuaalipalveluja jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta mm. elämyksellisyyden osalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 8
Ratkaisujen käyttöönotolla on positiivinen vaikutus liikenteen vähenemisen kautta. Digitaaliratkaisut vähentävät luonnonvarojen käyttöä verrattuna mekaaniseen teollisuuteen. Ennakoivan terveydenhuollon ratkaisuilla on mahdollisuus välillisesti mm. vähentää käytettävien lääkkeiden määrää, mikä vaikuttaa positiivisesti eliöiden monimuotoisuutta uhkaavaan ympäristön kemikalisoitumiseen sekä vähentää antibioottien käyttöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 6
Ei oletettavaa välitöntä vaikutusta, koska hanke ei aiheuta haittoja tai riskejä Natura 2000 -ohjelman kohteille. Oletettavasti liikenteen vähenemisellä on positiivinen vaikutus pitkällä aikavälillä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 7
Hankkeen TKI-toiminnassa huomioidaan kestävän kehittämisen periaatteita ja tuodaan uudistuksia innovaatiotoimintaan. Materiaalien ja jätteiden määrää on pystytty merkittävästi vähentämään mm. sairaaloiden innovaatioiden hyödyntämisellä ja digitalisaation tuomilla muutoksilla heti välittömästi, ja oletettavasti digitaaliset ratkaisut edistävät todella merkittävästi jätteiden määrää ja isoja vaikutuksia pidemmällä aikavälillä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 5
Kestävän kehityksen näkökulmasta tarkastellaan myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä terveyden langattomien- ja virtuaaliratkaisujen tarvitseman energiatuotannon (paikallisina) lähteinä. Digitaalisuus aiheuttaa normaalia teollisuutta vähemmän päästöjä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hanke edistää paikallisten hyvinvointi- ja terveysalan yritysten ymmärrystä kestävän kehityksen periaatteista ja niiden luomista mahdollisuuksista myös ko. Toimialalla vaikuttavana tekijänä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 10
Hyvinvointi- ja terveysalan langattomat ja virtuaaliset ratkaisut sisältävät mahdollisen aineellisen tuotteen rinnalla aina myös aineettoman palvelukonseptin. Hanke edistää näiden tuotteiden ja palvelujen sekä tietotaidon kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 8
Digitalisaatio vähentää välittömästi erittäin merkittävästi liikkumista ja välillisesti vähentää tarvetta henkilöiden liikkumiselle sekä edesauttaa logistiikan palvelujen luomisessa. Langattomien tuotteiden ja virtuaaliratkaisujen hyödyntäminen vähentää liikennettä erittäin merkittävästi niiden leviämisen myötä alueellamme.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke edistää ihmisten hyvinvointia edistämällä ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.
Tasa-arvon edistäminen 8 9
Varsinainen hankkeen tavoite on tarjota TKI-ympäristö käyttöön tasapuolisesti ja edistää hyvinvointi ja terveyspalvelujen käyttöä tasapuolisesti kaikille, ja lisäksi välillisesti digipalvelujen saavutettavuus huomioi yksilöllisiä eroja ja hyvinvointi- ja terveyspalvelut edistävät osaltaan tasa-arvon toteutumista. Tämäkin huomioidaan hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Välillinen vaikutus – hyvinvointi- ja terveyspalveluiden saavutettavuus ja yksilöllisyys tulevat pitkällä tähtäimellä edistämään yhdenvertaisuutta. Alkuvaiheessa suurimpina hyötyjinä varhaiset omaksujat, jotka usein tavalla tai toisella etuoikeutetussa asemassa, mutta tämä on välttämätön askel kohti laajempaa käyttöönottoa. Pidemmällä aikavälillä virtuaalipalvelut voivat tarjota myös uusia kulttuurillisia elämyksiä.
Kulttuuriympäristö 5 6
Hankkeen toimenpiteet vievät eteenpäin korona-kriisin entisestään vauhdittamaa yhteiskunnan digitalisaatiota. Pidemmällä aikavälillä virtuaalipalvelut voivat edistää myös kulttuuriympäristön kehittymistä mm. uusia virtuaalielämyksiä ja -palveluja alueemme kulttuuriympäristöstä
Ympäristöosaaminen 5 6
Hankkeen toimenpiteet tuovat kestävän kehityksen periaatteet näkyväksi ja keskusteluun myös hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistoimenpiteissä ja innovaatiotoiminnan ytimessä. Kestävän kehityksen periaatteita tullaan hyödyntämään hankkeen seurauksena myös jatkossa TKI-ympäristön toiminnassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaalisen kehityksen tarve on korostunut pandemian aikana terveys- ja hyvinvointialalla. Hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamiseksi tarvitaan panostusta myös terveys- ja hyvinvointialan innovointiin. Älykäs TKI-toiminta digitaalisten hyvinvointi- ja terveysratkaisujen kehittämiseen, eli Äly-TKI-hankkeella vauhditettiin alueen terveysalan digitalisaatiota.

Tässä OuluHealth-toimijoiden yhteishankkeessa toteutettiin merkittävä edistysaskel digitaalisessa kehityksessä ja datan hyödyntämismahdollisuuksien parantamisessa terveys- ja hyvinvointialan innovaatiotoiminnassa. Tuotoksena syntyi täysin uusi innovaatioalusta, Oulu DataLab kehittämisympäristö, luoden ainutlaatuisen ja turvallisen TKI-ympäristön terveyspalveluiden kehitykselle, testaukselle ja innovaatioyhteistyölle. Alustan avulla parannettiin erityisesti uusien dataratkaisujen kehittämistä, kokeiluja ja pilotointia sekä edistettiin yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota. Samalla vahvistettiin alueen dataosaamista ja luotiin datayhteistyötä edistävä toimintamalli palveluineen. Alusta palvelee digitaalisten teknologioiden, langattomien, virtuaali- ja mobiiliratkaisujen sekä data-analytiikan kehittämistarvetta.

Tuloksena datayhteistyötä edistävälle innovaatioalustalle syntyi kolme täysin uutta palvelua, jotka ovat saatavilla hankkeen jälkeenkin. Palvelut tarjoavat lisäarvoa ja data-asiantuntijat tukevat innovatiivisten dataa hyödyntävien palvelujen kehittämistä. Palvelut on suunnattu dataratkaisujen varhaisvaiheen työhön ja kehittämiseen. Niitä voivat hyödyntää yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä terveys- ja hyvinvointipalvelutuottajat. Datapalveluja ja -yhteistyötä varten hankittiin pilvipalvelin, jonka käytöstä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään energiatehokkaasti Oulun VTT:n rakennuksessa. Hankkeessa toteutettu Simuloitu data -palvelu mahdollistaa terveyden ja hyvinvoinnin simuloitua dataa kehitystyön tueksi opetustilanteista. Se on integroitu myös OuluHealth Labs -palvelukokonaisuuteen.

Hankkeen aikana tehtyjen kokeilujen, kuten sensoridatan hyödyntämisen terveydenhuollon ja yritysten ratkaisuissa, myötä saatiin konkreettisia tuloksia ja toteutusvaihtoehtoja yritysratkaisujen tuottaman datan hyödyntämiselle. Suostumuksen hallinnan merkitys korostui, ja sen kehittäminen oli keskeinen osa kehittämiskokeiluja. Hankkeen puitteissa toteutettiin myös yritysratkaisun pilotointikokeilu, joka toi esiin suoran yhteyden hoidollisten tulosten ja innovaatiokehityksen välillä. Toteutettuja kehittämiskokeiluja hyödynnettiin palvelujen kehittämiseen ja asiantuntijoiden datakyvykkyyden nostamiseen. Dataan liittyvä kehittäminen edistää ihmisten hyvinvointia vauhdittamalla ennakoivien, ennaltaehkäisevien ja yksilöllisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja niiden parempaa saavutettavuutta.

Äly-TKI-hanke oli osa alueen laajempaa kehityskaarta ja vauhditti koronapandemiasta toipumista luoden yrityksille ja eri toimijoille uusia mahdollisuuksia innovaatiotoimintaan ja datan hyödyntämiseen. Ajasta ja paikasta riippumattomien digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen tukee merkittävästi hoidon saatavuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta koko maakunnan alueella. Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ansiosta alueen dataosaaminen nousi merkittävästi, ja hankkeen saamat tulokset heijastuvat myönteisesti myös saaduissa hankerahoituksissa ja uusissa projekteissa. Yhteistyössä luodut ratkaisut eivät ainoastaan tukeneet yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatiota vaan myös nostivat dataan liittyvän innovaatiotoiminnan uudelle tasolle, tarjoten kestäviä vaikutuksia alueen terveys- ja hyvinvointialalle.