Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78157

Hankkeen nimi: Lisenssiliiketoiminnaksi

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 4.8.2021 ja päättyy 28.2.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SNAFU OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2485638-0

Jakeluosoite: Neulapadontie 10 C 26

Puhelinnumero: 0504124500

Postinumero: 00920

Postitoimipaikka: HELSINKI

WWW-osoite: www.silmusalaatti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Laurikainen Samuli

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: samuli(at)silmusalaatti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504124500

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Snafu Oy tekee lisenssiliiketoimintasuunnitelman, selvittää nykyisen liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämistarpeita lisenssiliiketoiminnan kannalta, sekä kehittää lisenssiliiketoimintamalliin siirtymiseen tarvittavia järjestelmiä. Hankkeen konkreettisina tuloksia on lisenssiliiketoimintasuunnitelma, mahdollinen ratkaisumalli lisenssiliiketoimintamalliksi ja sen rakenteeksi, sekä 1-3 potentiaalisen lisenssinostajan kommentit esitellystä lisensöidystä liiketoiminnasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 470

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 470

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Neulapadontie 10 C 26

Postinumero: 00920

Postitoimipaikka: HELSINKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei ole tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolella ei ole vaikutusta projektin toteutukseen, eikä projekti tule oletettavasti vaikuttamaan kenenkään sukupuoleen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Lisenssoitavan konsepti on teollinenkerrosviljely, kasvuhuoneessa, jonka ympäristövaikutus minimalainen perinteiseen kasvihuoneviljelyyn. Korvaamme tehokkaammalla menetelmällä perinteistä kasvihuoneviljelyä, mutta myös pienennämme ruokahävikkiä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Lisenssin kohteena oleva konsepti, teollinenkerrosviljely ei ole niin alttiina ilmastonmuutoksen aiheuttamille sääilmiöille kuin perinteinen viljely. Myös ruokahävikki on minimalainen perinteiseen tuotantoon verrattuna.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 8
Lisenssin kohteena oleva kerrosviljely vaatii murto-osan perinteisen viljelyn pinta-alasta (viljely 10 -kerroksessa) ja tuotanto on luomua. Veden ja energian kulutus minimaalista.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 10
Lisenssin kohteena oleva kerrosviljely on suljetunkierron viljelyä, joka toteutetaan lisäksi kokonaan uusiutuvilla luonnonvaroilla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Urbaania tuotantoa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Lisenssin kohteena oleva konseptista, teollisestakerrosviljelystö syntyy ainoastaan biojätettä ja pakkauskartonkijätettä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Tuotanto on äärimmäisen energiatehokasta, hävikki minimalainen ja konseptin brändin kannalta on perusteltua, että lisenssinottaja käyttää ainoastaan uusiutuvaa energiaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tavoittelemme globaalia konseptia, joka pohjautuu lokaaliin tuotantoon. Tämä tuottaa lisätoimeliaisuutta (liiketoimintaa) koronasta toipuvaan talouteen ja lisää aiemman toiminnan kannattavuutta, jakaen osaltaan lisenssinottajan yleiskustannuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tarkoitus on kehittää linsenssiliiketoimintamalli, joka nimenomaan on aineeton tuote/palvelu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Lokaali tuotanto, jossa "tuotte" tuotetaan viivästyttämällä minimoi hävikin ja logistiikan tarpeen. Lisenssin kohteena oleva kerrosviljelyssä kilosta siemeniä tuotetaan >10 kiloa myytävää tuotetta. Puhutaan siis merkittävästä arvonlisäyksestä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 10
Lähi-, teho-, luomutuotantoa tuskin voi sanoa hyvinvoinnin vastaiseksi.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Nykyisin Snafu Oy:ssä työskentelee 3 miestä ja 5 naista. Korkeimmat tuntipalkat ja korkeimmat kokonaispalkat ovat naisilla, toimitusjohtaja Laurikainen mukaanlukien.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
En osaa sanoa.
Kulttuuriympäristö 0 0
En osaa sanoa.
Ympäristöosaaminen 5 5
Selvittelemme parhaillaan tuotteidemme hiilijalanjälkeä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-