Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78161

Hankkeen nimi: Tequäly

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0401685952

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.tequ.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vatanen Matti Oskari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-tiiminvetäjä, projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401685952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tequälyn tavoitteena on aktivoida lappilaisia pk-yrityksiä innovaatiotoimintaan ja uudistumaan koronan aikana ja sen jälkeen. Tarkoituksena on toteuttaa 6 ympäristöystävällisyyttä edistää teknologiaprototyyppiä IoT:n, datan ja tekoälyn avulla lappilaisten yritysten ongelmista ja ideoista. Prototyyppeihin kerätään ideoita eri toimialoilta, joita ovat rakentaminen, energia-ala, liikkuminen ja liikenne, matkailu, terveys ja hyvinvointi sekä muut palvelualat. Ideoita kerätään aktiivisella vuoropuhelulla alueen yritysten kanssa. Kokonaisuudessaan kerätään vähintään 10 prototyyppi-ideaa tai -ongelmaa, joista soveltuvimmat valitaan toteutettavaksi hankkeen julkisina prototyyppeinä.

Jotta yrityksiä onnistuttaisiin aktivoimaan, innostamaan ja inspiroimaan mahdollisimman laajasti, panostetaan hankkeessa voimakkaasti audiovisuaalisen viestinnän tuottamiseen. Hankkeessa toteutetaan 6 protolivetapahtumaa, joissa ketterän innovaatiotoiminnan prosessia avataan suurelle yleisölle. Jokaisesta hankkeen prototyypistä tuotetaan myös esittelyvideot, jotka julkaistaan TEQU:n websivuilla sekä Youtubessa. Lisäksi viestintään panostetaan aktiivisella sosiaalisen median julkaisutoiminnalla. Kaikki tämä tehdään, jotta tulokset leviäisivät mahdollisimman laajasti lappilaisten yritysten hyödynnettäväksi.

Tequäly osallistuu myös verkostoyhteistyöhön alueellisen klusteritoiminnan kehittämiseksi sekä kansainvälisten tki-yhteistyökuvioiden luomiseksi. Hankkeen toteuttaa Lapin AMKin TEQU, jolla on vahvaa osaamista ketterästä innovaatiotoiminnasta, jossa hyödynnetään monialaisen tiimin osaamista aina teknologian, muotoilun, liiketoiminnan kuin mediatuotannonkin osa-alueilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat alueen elinkeinoelämään lappilaisten yritysten aktivoimiseksi. Prototyyppejä toteutetaan useiden Lapin toimialojen ongelmista ja ideoista. Näitä ovat rakentaminen, energia-ala, liikkuminen ja liikenne, matkailu, terveys ja hyvinvointi sekä muut palvelualat.

Yrityksiä aktivoidaan mukaan sosiaalisen median viestinnällä, protolivetapahtumilla, sähköpostiviestinnällä sekä puhelimitse.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen väillisinä kohderyhminä ovat korkeakouluopiskelijat sekä muut aluekehittäjät. Opiskelijat saavat jatkossa parempia ja teknologisesti kehittyneempiä työpaikkoja alueen yrityksistä. Muut kehittäjät hyötyvät tequmaisen toiminnan esimerkeistä ja innovaatioyhteistyöstä, kun yritykset aktivoituvat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 418 905

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 413 559

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 523 631

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 516 949

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Savukoski, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Simo, Posio, Rovaniemi, Pello, Ranua, Keminmaa, Inari, Kittilä, Kolari, Salla, Muonio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella. Hankkeen kohderyhmässä on toimijoita monelta alalta, joissa sekä miehiä että naisia on hyvin edustettuna. Samoin projektiryhmässä on sekä miehiä että naisia. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa. Kohderyhmään kuuluu sekä naisia että miehiä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 6
Hankkeessa tuotetaan konkreettisia, nopeita teknologiaprotoja, jotka tähtäävät ympäristöystävällisten ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja luonnonvarojen käyttöön kestävästi.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 3
Kehitettävät prototyypi tähtäävät ympäristöystävällisten ratkaisujen ja käytänteiden kehittämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 6
Kasvihuonekaasut vähenevät ympäristöystävällisten innovaatioiden avulla.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Prototyypit edesauttavat myös resurssitehokasta materiaalien käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Prototyypeissä pyritään käyttämään uusiutuvaa energiaa mikäli se on kokonaistaloudellisesti perusteltavissa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Projektin kohderyhmässä on lappilaisia yrityksiä ja hankkeen tuloksilla ja viestinnällä tuotetaan ratkaisuja laajasti lappilaisen elinkeinoelämän kehittämiseksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Digitaalisilta osin hankkeessa kehitettävät prototyypit ovat aineettomia ja voivat tuoda uusia aineettomia liiketoimintamahdollisuuksia alueelle.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Yksi hankkeen prototyypeistä keskittyy liikkumisen innovaatioihin ja voi vaikuttaa ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittymiseen sillä saralla
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Yksi hankkeen prototyypeistä kohdentuu hyvivoinnin edistämisee. Sen avulla toimialalle voi syntyä uutta vaikuttavuutta ja uudenlaista liiketoimintaa.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasa-arvon edistämisen periaatteita noudatetaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 4 6
Ympäristöosaaminen kasvaa sekä toteuttajalla että kohderyhmällä, kun aihepiirin teknologiaprototyyppejä kehitetään.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TEQUÄLY oli Lapin ammattikorkeakoulun TEQU:n toteuttama projekti 1.8.2021–31.8.2023, jossa vahvistettiin lappilaisten pk-yritysten kilpailukykyä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta.

TEQUÄLY:ssä toteutettiin 6 julkista teknologiaprototyyppiä IoT:n, datan ja tekoälyn avulla. Prototyypit perustuivat Lapin elikeinokentältä eli alueen yrityksiltä kerättyihin ongelmiin ja ideoihin. Prototyypit toteutettiin TEQU:n ketterän innovaatiotoiminnan konseptin mukaisesti "kuukauden prototyyppeinä". Hankkeessa toteutetut prototyypit olivat Klapimaatti, ChocoScan, Loimu, SlopeFlip, Arctic Point ja Rinneturva.

Hankkeen tulosten vaikuttavuutta lisättiin tuottamalla prototyypeistä Protolive-tapahtumia ja esittelyvideoita internetiin ja sosiaalisen median kanaviin. Protolivetapahtumissa TEQYÄLY:n projektitiimi esitteli kehitettyjen prototyyppien syntytarinoita ja hankkeeseen osallistuneet yritykset kertoivat näkökulmiaan toiminnan kehittämisessä. Protojen esittelyvideot kertovat lyhyesti, minkälaisia hyötyjä uudet teknologiaratkaisut tuovat markkinoille. Julkaistut videot löytyvät osoitteesta www.tequ.fi sekä TEQU:n Youtube-kanavalta.

TEQUÄLY osallistui aktiivisesti alueellisiin verkostotapahtumiin kertomaan ketterän protoilun mahdollisuuksista ja esittelemään toteutettujen protojen tuloksia. Webissä julkaistujen videoiden avulla kyselyitä prototyyppien ostamisesta tuotteina tuli muutamiltakin eri tahoilta ympäri Suomea.

TEQUÄLY onnistui aktivoimaan alueen yrityksiä mukaan innovaatiotoimintaan hyvin. Protoideoita yrityksiltä tuli kymmenittäin. Yritykset innostuivat ketterästi luotujen protojen mahdollisuuksista. Yksi prototyypeistä on kaupallistunut osallistuneen yrityksen toimesta ja kahden prototyypin osalta yritykset ovat käynnistäneet tuotekehitys- ja kaupallistamistoimia.