Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78169

Hankkeen nimi: Etäterapia-alustan kehittäminen Medirex Oy:lle

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: MEDIREX OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 0523733-0

Jakeluosoite: Kaarlelankatu 55

Puhelinnumero: +35868362200

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

WWW-osoite: www.medirex.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nurmi-Lehto Anna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anna.nurmi-lehto(at)medirex.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358445489753

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarkoituksen on kehittää digitaalinen etäterapia-alusta, joka mahdollistaa terapiakäynnit etäyhteyksien ja aikatauluista riippumatta. Alusta mahdollistaa tavanomaisimpien diagnoosien vaatiman terapiahoidon tuotteistamisen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 119 270

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 70 033

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 119 270

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 033

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kaarlelankatu 55

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: KOKKOLA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei olennainen asia tälle hankkeelle.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei olennainen asia tälle hankkeelle.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei olennainen asia tälle hankkeelle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 5
Palveluiden tuottaminen etäyhteyksin lisää luonnonvarojen kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
En osaa arvioida.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
En osaa arvioida.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
En osaa arvioida.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
En osaa arvioida.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
En osaa arvioida
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
En osaa arvioida
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
En osaa arvioida
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja palveluita
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Henkilöstön ja asiakkaiden liikkuminen vähenee ja kansainväiset markkinat on saavutettavissa digikanavissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Palvelut ovat helpommin saavutettavissa, hyvinvointi lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Palvelut ovat saavutettavissa kaikille paikasta ja sukupuolesta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Palvelut ovat saavutettavissa kaikille paikasta ja sukupuolesta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 0 0
En osaa arvioida
Ympäristöosaaminen 0 0
En osaa arvioida

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää etäterapiatyökalu, jonka avulla yritys voi tuottaa palveluita tehokkaimmin ja ratkaista asiakkaiden ongelmia digitalisaatiota hyödyntämällä.