Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78179

Hankkeen nimi: TecHeat Moduls

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 3.5.2021 ja päättyy 2.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TEC HEAT AB OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2100417-4

Jakeluosoite: Östra Norrskogsvägen 27 A

Puhelinnumero: +358503748812

Postinumero: 68620

Postitoimipaikka: PIETARSAARI

WWW-osoite: www.techeat.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Snellman Dan

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Ägare

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: dan(at)techeat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503748812

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Målsättning för projektet är att kunna erbjuda våra kunder prefabricerade värmepumpsanläggningar för projekt av speciellt krävande slag med miljövänliga och ekologiska uppvärmningsalternativ där annars tid eller utrymme är en begränsande faktor för beställaren. Slutprodukten är ett modulsystem där vi kan erbjuda fastighetsägare i hela Norden kostnadseffektiva uppvärmningslösningar med grön energi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 590

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 67 918

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 590

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 67 918

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen

Kunnat: Pietarsaari

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Östra Norrskogsvägen 27 A

Postinumero: 68620

Postitoimipaikka: PIETARSAARI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
En noggrannare analys av verksamhetsmiljön ur könsperspektiv har ej gjorts i detta skede eftersom dess inverkan är ringa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
För projektets verksamhet samt Techeats verksamhet överlag har integrering av genusperspektivet ringa betydelse eftersom alla människor behöver ett varmt hem.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Nej

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Med produkten så kan vi erbjuda ekologiska.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 4
Med fler kunder som kan använda bergvärme så blir slutresultatet att vi har mindre utsläpp av växthusgaser
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 2
Med mera Prefabprodukter så kommer vi bättre kunna hantera material åtgång och avfallshantering
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Bergvärmeanläggningar ökar användning av förnybara energikällor
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 2
Ifall projektet genomförs har vi möjlighet att skapa flera arbetsplatser direkt genom nyanställningar samt indirekt genom att en del halvfabrikat köps lokalt.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 1
En del av denna produktutveckling består också av fjärroptimeringstjänster samt service avtal som vi kan erbjuda kunderna i framtiden
Liikkuminen ja logistiikka 7 1
En stor del av detta projekt är att vi kan leverera större anläggningar kostnadseffektivt oberoende av var anläggningen skall användas inrikes eller utrikes
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 1 5
Med produkten så har vi möjlighet att öka kunskap om miljövänliga uppvärmningslösningar också för krävande projekt

9 Loppuraportin tiivistelmä

Bifogat finns en presentation av projektet.