Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78187

Hankkeen nimi: Kainuun Meren matkailukeskuksen kehittäminen

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 8.6.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: JAJ PALVELUT OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0934591-0

Jakeluosoite: Kauppakatu 3 C 19

Puhelinnumero: +358505508406

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.kainuunmeri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Määttä Juha

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.maatta(at)kainuunmatkailu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505508406

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankeessa haetaan vauhtia kansainvälistymiseen. Toteuttavan rakentamisen tavoitteena ohjata käyttöaikainen toiminta hiilineutraaliksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 227 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 227 238

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 227 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 227 238

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pöyhölänniementie 24

Postinumero: 87970

Postitoimipaikka: JORMUA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailuala on tyypillisesti naisvaltainen toimiala. Kainuun alueella on tutkimusten mukaan pula naistyöpaikoista.Tällä hankkeella tuetaan uusien naistyöpaikkojen syntymistä matkailutoimialalle Kainuussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen päämääränä on sukupuolten välinen tasa-arvo.Hankkeessa pyrittiin tekemään sellaisia positiivisia toimenpiteitä, jotka johtavat toteutuessaan sukupuolten tasa-arvoon ja naistyöpaikkojen lisääntymiseen alueella sekä parempaan sukupuolinäkökulman huomioonottamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen myötä syntyvät uudet työpaikat nuorille ja naisille. Hanke parantaa nuorten ja naisten työllistymistä ja sukupuolten tasa-arvoa alueella.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hankkeessa huomioidaan ekologinen ajattelu ja valitaan rakennusmateriaalit mahdollisuuksien mukaan ottaen huomioon luonnonvarojen kestävä käyttö. Hankkeessa pyritään hiilinneutraaliin rakentamiseen, maalämpö, vesi, aurinko.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Hanke on ilmastonmuutoksen aiheuttamisen muutosten suhteen lähes neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 8 8
Hankkeessa pyritään masemoinnin kautta edistämään monipuolista luonnon kasvillisuutta ja monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Rakentamisessa hyödynnetään nykyistä valmista kunnallistekniikkaa. Hankkeella ei ole negatiivisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään tai ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia Natura 2000 ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Hankkeesa kierrätetään jätemateriaalit asianmukaisesti. Hankkeessa vähennetään sekajätteen määrää. Jätteiden kierrätys toteutetaan kaikissa mökeissä hankkeen valmistuttua.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 10
Tämä on hankeen yksi päätavoitteista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen kautta paikallisille yrityksille voi tarjoutua mahdollisuuksia keskinäiseen verkottumiseen ja uudenlaisen innovatiivisen palvelutoiminnan kehittämiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Uudenlaiset palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja osallisuutta lisääviä.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Hanke tukee lihsvoimalla tapahtuvaa liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa rakennetaan hyvinvointipalveluna saunakokonaisuus oheispalveluineen.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Tilat sunnitelllaan siten, että ne soveltuvat käytettäväksi myös erityisryhmille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 10 10
Hankkeen avulla edistetään Jormuan kylän hyvinvointia ja luoda alueelle uudenlaista positiivista "kylähenkeä".
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeessa hyödynnetään "Green care" ajattelua ja edistetään kohdealueen viheralueiden ja muun luonnon kestävää virkistyskäyttöä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun Meren matkailukeskuksen kehittäminen. Hanke toteutettiin ajalla 09.09.2021-31.08.2023. Hankkeessa on rakennettu kaksi loma-asuntoa, sauna ja grillipaviljonki. Hankkeessa on tehty rannan kunnostusta, maisemointitoimenpiteitä ja parannettu rakennetun ympäristön viihtyisyyttä.