Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78188

Hankkeen nimi: Investointihanke 2021-2022

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.6.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KONEISTAMO ALM OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1906377-3

Jakeluosoite: Kehräämöntie 3

Puhelinnumero: +358400572299

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

WWW-osoite: www.koneistamoalm.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Alm Mika

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mika.alm(at)koneistamoalm.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400572299

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koneistuskapasiteetin ja automaatiotason parantaminen. Investoidaan koneisiin ja laitteisiin kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja sen parantamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 319 830

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 310 142

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 319 830

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 310 142

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kehräämöntie 3

Postinumero: 87400

Postitoimipaikka: KAJAANI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2.00, joihin työllistyvät naiset 2.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Uudella konekannalla ja apuvälineillä sekä automaationtason nostolla mahdollistetaan sukupuolesta riippumattomat työskentelyolosuhteet näillä koneilla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Ks. yllä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan se on kilpailukyvystä huolehtiminen ja tulevaisuuden työpaikkojen tarjoaminen. Mutta hanke mahdollistaa syntyvien työpaikkojen työn suorittamisen tasa-arvoisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Pienempi energiankulutus
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Pienempi energiankulutus
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Investoidaan uusiin koneisiin ja laitteisiin kapasiteetin lisäämiseksi modernilla laitekannalla. Investoinnilla parannetaan merkittäväksi pienten ja keskisuurien sorvimaisten kappaleiden sarjavalmistuskapasiteettia.Samalla investoidaan yrityksen automaatiotason nostamiseen. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan yrityksen kilpailukykyä ja kasvattamaan liikevaihtoja ja työpaikkojen lukumäärää.