Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78193

Hankkeen nimi: Tulevaisuuden tehdas

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: CLIMECON OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 1907673-4

Jakeluosoite: Lämmittäjänkatu 4 A

Puhelinnumero: +35840 5444451

Postinumero: 00880

Postitoimipaikka: KAUSALA

WWW-osoite: www.climecon.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Uksila Tommi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tommi.uksila(at)climecon.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405444451

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen tuotannon kehittäminen ja tehostaminen, joilla rakennetaan lisäkapasiteettia ja kilpailukykyä kansainvälistymiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 228 870

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 130 250

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 870

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 130 250

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Iitti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Hallitie 6

Postinumero: 47400

Postitoimipaikka: KAUSALA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Tehokkaalla ja modernilla tuotannolla pystymme hyödyntämään raaka-aineet tehokkaasti ilman turhaa hukkaa. Digitalisaatiotason kasvattaminen vaikuttaa osaltaan parempaan T&K työhön ja tuotannon virheiden pienenmiseen, joilla on suora vaikutus tehokkuuteen ja materiaalien tahokkaampaan käyttöön.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 0
Uudet teknologiat mahdollistavat materiaalien optimaalisen hyödyntämisen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 0
Käytämme tuotannossa hiilivapaata sähköä ja lisäksi investoimme omaan aurinkovoimalaan 2021.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Hyödynnämme paljon paikallisia alihankkijoita ja kun voimme toimia näin, vähennämme mm kuljetuksista muodostuvia CO2 päästöjä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
Vähentää tarvetta kasvattaa logistisia päästöjä, koska voimme tehdä kaiken paikallisesti ilman tuotteiden kuljetuksia pidempienkin matkojen päästä omalle tehtaalle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 0
Investoinnin modernin teknologiaan luovat tunnetta turvallisesta tulevaisuudesta, mikä vaikuttaa suoraan ihmisten hyvinvointiin, koska voivat näin ollen. myös itse luottaa omaan tulevaisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 10 0
Moderni ja pitkälle automatisoitu tuotanto mahdollistaa tasa-arvoisemman työympäristön, koska mm fyysisen voimankäytön tarve vähenee tuotannon eri työvaiheissa ja ennenkaikkea särmäyksissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 10 0
Ympäristön huomioiminen ja oman suhteellisen ympäristökuormituksen pienentäminen kuuluvat yrityksen arvoihin ja uudet investoinnit tukevat vastuullisuustavoiteitamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Climecon vastaa strategian mukaisiin tavoitteisiin niin kasvun kuin vihreän siirtymän ja vähähiilisyyden osalta investoimalla Kausalan tehtaan kapasiteetin kasvattamiseen ja tuotannon tehostamiseen. Laiteinvestoinnit ovat noin 10 % yrityksen liikevaihdosta ja ne jatkavat jo usean vuoden jatkunutta vahvaa tuotannon tehokkuuden parantamista entistä vähähiilisemmän toiminnan aikaansaamiseksi.