Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78196

Hankkeen nimi: Kylmälaitteiden digitalisointi älyllisillä ominaisuuksilla

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 17.9.2021 ja päättyy 30.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2291495-4

Jakeluosoite: Yritystie 12

Puhelinnumero: +358505531423

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

WWW-osoite: www.suomenmyymalakaluste.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lahtinen Teemu

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teemu(at)myymalakaluste.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505531423

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Laitemyynnin lisäksi yritys haluaa toimintansa uudelle asteelle ja tarjota asiakkaalle laitteen yhteyteen älyllisiä ominaisuuksia joilla asiakas voi mm. seurata: Laitteen lämpötilatietoja, asiakasvirtoja ja sijantitietoja

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 35 800

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 20 883

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 35 800

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 883

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän

Kunnat: Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yritystie 12

Postinumero: 40320

Postitoimipaikka: JYVÄSKYLÄ

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Laitteen elinkaaren pidentäminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Laitteen elinkaaren pidentäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 0
Digitaaliset palvelut
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Laitteen elinkaaren pidentäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritys on kehittänyt tuotteen, jolla se tarjoaa asiakkaalleen kylmälaitteiden yhteyteen älyllisiä ominaisuuksia, joilla asiakas voi mm. seurata laitteiden lämpötilatietoja, asiakasvirtoja ja sijantitietoja.