Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78208

Hankkeen nimi: Arctic International Oy:n vientihanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 20.12.2020 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ARCTIC INTERNATIONAL OY

Organisaatiotyyppi: Keskisuuri yritys

Y-tunnus: 2187956-0

Jakeluosoite: Salmelantie 43 E 2

Puhelinnumero: +358505298909

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

WWW-osoite: http://arcticgroup.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Naapanki Janne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.naapanki(at)arcticgroup.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358505298909

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Arctic International Oy:n uusien vientituotteiden kehitys, markkinointi ja myynti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 60 350

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 350

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Salmelantie 43 E 2

Postinumero: 88600

Postitoimipaikka: SOTKAMO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Yrityksen työntekijöistä noin 1/3 on naisia. Mikäli tuotantotyöpaikat lisääntyvät, naisten osuus säilyy ainakin 1/3-osana. Erillistä analyysiä ei katsota tarpeelliseksi
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ks. edellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kansainvälistyminen, joka lisää välillisesti sukupuolista tasa-arvoa myös vientimaissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 3
luonnonraaka-aineet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 2
luonnonraaka-aineet, ei tarvita viljelytoimia
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 2
luonnonraaka-aineet
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 1
vähäinen vaikutus
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei merkittävää vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 4
uusiutuvat raaka-aineet, jätteet pääosin kompostoidaan
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
poimijatulot, teolliset työpaikat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 0
reseptiikkaa
Liikkuminen ja logistiikka 4 2
keskitetty tuotanto vähentää kuljetuksia, kuljetukset kaksisuuntaisia
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
hyötyliikuntaa, terveellisyyttä
Tasa-arvon edistäminen 2 2
tuotteet/tuotanto ei sidottu sukupuoleen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
marjatuotteiden jalostuksella ja viennillä lisätään tietämystä Suomen oloista ja kulttuurista
Kulttuuriympäristö 0 0
ei merkittäviä vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 4 3
luonnonraaka-aineiden käyttö ruoalaitossa lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

-