Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78216

Hankkeen nimi: Kalajoen seudun teolliset arvoketjut

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 29.5.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KALAJOEN KAUPUNKI

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0185924-7

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Puhelinnumero: +358 8 469 11

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.kalajoki.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Himanka Miia

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: elinkeinojohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: miia.himanka(at)kalajoki.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 44-4691 246

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tunnistetaan Kalajoen seudun teollisten kärkitoimialojen (puu- ja rakennustuoteala, metalli- ja konepajateollisuus sekä infra- ja ympäristörakentaminen) arvoketjut. Hankkeessa kartoitetaan toimialojen tarpeet ja kasvun edellytykset sekä toteutetaan rakennemuutosta korjaavia toimenpiteitä. Hankkeen aikana perustetaan toimialakohtaiset poolit, joiden tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen, resurssitehokkuuden parantaminen, yhteiset rekrytointitoimenpiteet, teollisten toimialojen osaamisen kehittäminen ja yritysalueiden toimintaedellytysten parantaminen. Hanke selvittää yritysten logistiikkaketjut ja mahdolliset uudet kuljetustarpeet. Hankkeen tuloksena käynnistyy yritysryhmien yhteisiä investointi- ja kehittämishankkeita sekä hankkeen ulkopuolella yrityskohtaisia hankkeita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 123 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 120 050

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 154 478

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 064

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalajoentie 5

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolinäkökulma ei vaikuta tämän hankkeen toteuttamiseen. Toteutukseen vaikuttavat paikkakunnan kärkitoimialat.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeeseen voivat osallistua kaikki päätoimialoilla toimivat yritykset ja niiden työntekijät.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoitteena on alueen kärkitoimialojen kehittäminen ja toimintaedellytysten edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeen mukaiset päästövähenemätavoitteet
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset materiaalitehokkuuteen ja jätteiden määrän vähenemiseen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Yritysalueiden energiakäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käytön lisäys
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Merkittävien teollisten kärkitoimialojen toimintaedellytysten parantaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Yrityspalvelujen ja teollisten toimialojen palvelujen kehittäminen toimialoilta esiin nouseviin tarpeisiin
Liikkuminen ja logistiikka 0 8
Logistiikkaketjujen kehittäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Toimialapooleissa esille nousseiden ympäristöosaamiseen liittyvien toimintaedellytysten kehittäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-