Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78220

Hankkeen nimi: Vähähiilisen telakkateollisuuden 3D-pohjaisen teknologiaratkaisun kehittäminen vientiin

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2021 ja päättyy 31.10.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TURUN TERÄSKALUSTE OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 1535702-9

Jakeluosoite: Akselintie 12

Puhelinnumero: +358405848919

Postinumero: 20200

Postitoimipaikka: TURKU

WWW-osoite: www.tuteka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kiviniemi Aleksi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: aleksi.kiviniemi(at)turunteraskaluste.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405848919

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on viedä 3D-pohjainen teknologinen ratkaisu digitalisaation ja 3D-tulostuksen avulla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Turun

Kunnat: Turku

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Akselintie 12

Postinumero: 20200

Postitoimipaikka: TURKU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teknologisesti avustettujen työprosessien suunnittelussa huomioidaan niiden sopiminen sekä mies- että naistyöntekijöille, muun muassa fyysisen kuormituksen rajaaminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Teknologisesti avustettujen työprosessien suunnittelussa huomioidaan niiden sopiminen sekä mies- että naistyöntekijöille, muun muassa fyysisen kuormituksen rajaaminen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankeen päätavoite ei liity varsinaisesti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
Ratkaisumme on ympäristöarvojen kannalta pitkälle hiottu kokonaisuus, joka mahdollistaa ympäristön saastumisen ja päästöjen vähentämisen mitattavasti pienemmän matkustustarpeen ja optimoidun tuotannon kautta. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Lisäksi 3D-tulostuksella päästään erittäin pieneen materiaalihukkaan. Näin edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon säilymistä ja monimuotoisuutta sekä torjumme ilmastonmuutosta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 9
Ratkaisumme on ympäristöarvojen kannalta pitkälle hiottu kokonaisuus, joka mahdollistaa ympäristön saastumisen ja päästöjen vähentämisen mitattavasti pienemmän matkustustarpeen ja optimoidun tuotannon kautta. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Lisäksi 3D-tulostuksella päästään erittäin pieneen materiaalihukkaan. Näin edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon säilymistä ja monimuotoisuutta sekä torjumme ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7 7
Ratkaisumme on ympäristöarvojen kannalta pitkälle hiottu kokonaisuus, joka mahdollistaa ympäristön saastumisen ja päästöjen vähentämisen mitattavasti pienemmän matkustustarpeen ja optimoidun tuotannon kautta. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Lisäksi 3D-tulostuksella päästään erittäin pieneen materiaalihukkaan. Näin edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon säilymistä ja monimuotoisuutta sekä torjumme ilmastonmuutosta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 6
Ratkaisumme on ympäristöarvojen kannalta pitkälle hiottu kokonaisuus, joka mahdollistaa ympäristön saastumisen ja päästöjen vähentämisen mitattavasti pienemmän matkustustarpeen ja optimoidun tuotannon kautta. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Lisäksi 3D-tulostuksella päästään erittäin pieneen materiaalihukkaan. Näin edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon säilymistä ja monimuotoisuutta sekä torjumme ilmastonmuutosta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Ratkaisumme on ympäristöarvojen kannalta pitkälle hiottu kokonaisuus, joka mahdollistaa ympäristön saastumisen ja päästöjen vähentämisen mitattavasti pienemmän matkustustarpeen ja optimoidun tuotannon kautta. Tämä vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Lisäksi 3D-tulostuksella päästään erittäin pieneen materiaalihukkaan. Näin edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon säilymistä ja monimuotoisuutta sekä torjumme ilmastonmuutosta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
3D-tulostus ja laser-keiluksen kautta tapahtuva optimointi ja virheiden välttäminen johtavat materiaalikäytön ja jätteiden määrän pienenemiseen tuotettua yksikköä kohden.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke vahvistaa suoraan telakkateollisuuden osaamisklusteria mahdollistaen kestävään kehitykseen perustuvan kasvun ja alan osaajien työllistämisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen tärkeä tavoite on avata reitti yrityksen suunnitteluliiketoiminnan kasvulle teknologisen ratkaisukehityksen myötä. Menetelmän kehittäminen avaa mahdollisuuden myös datavetoisen liiketoiminnan kehittämiseen jatkossa. Uskomme vakaasti, että meille kertyy merkittävä kilpailuetu, kun meillä on tarkat mallit monista maailman merillä kulkevista aluksista ja pystymme esimerkiksi vastaamaan niiden korjaustarpeisiin paremmin kuin muut.
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Laserkeilauksen kehittämisen myötä matkustamisen ja lentomatkustamisen tarve vähenee. Välttämättä työvoimaa ei enää tarvitse lennättää toiselle puolelle maapalloa kovalla kiireellä, jos jokin osa risteilijässä rikkoutuu, sillä toimistossa on valmiina valmis malli. 3D-tulostuksen kautta vähennetään myös valmiiden tuotteiden tai tuotteiden osien tuontia ulkomailta. Tämä paitsi säästää luonnonvaroja myös luo meille nopeuteen perustuvan kilpailuedun.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Meidän toimintamme perustuu suomalaisiin työntekijöihin ja työehtoihin. Näin kykenemme huomattavasti alan keskimääräistä kehitystilaa paremmin huomioidaan henkilöstön hyvinvoinnin, työolot ja tasa-arvon.
Tasa-arvon edistäminen 7 8
Meidän toimintamme perustuu suomalaisiin työntekijöihin ja työehtoihin. Näin kykenemme huomattavasti alan keskimääräistä kehitystilaa paremmin huomioidaan henkilöstön hyvinvoinnin, työolot ja tasa-arvon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Meidän toimintamme perustuu suomalaisiin työntekijöihin ja työehtoihin. Näin kykenemme huomattavasti alan keskimääräistä kehitystilaa paremmin huomioidaan henkilöstön hyvinvoinnin, työolot ja tasa-arvon.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hanke tukee telakkateollisuuden säilymistä kotimaassa, millä on myös kulttuurinen arvo.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeessa kasvatetaan yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden osaamista liittyen kestävän kehityksen mahdollistaviin teknologisiin ratkaisuihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke on toteutettu suunnitelman mukaan. Hankkeessa on kehitetty Turun Teräskaluste Oy:n liiketoimintaa perustuen toimialueemme asiakaskunnan tarpeisiin ja laadukkaan toiminnan periaatteeseen.