Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78227

Hankkeen nimi: Uudistuva Hotelli Rantakalla

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HOTELLI RANTAKALLA OY

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2899069-1

Jakeluosoite: Matkailutie 150

Puhelinnumero: +358503831083

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

WWW-osoite: www.rantakalla.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eskola-Valli Raija

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.eskola-valli(at)hotellipohjankievari.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503831083

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hotelli Rantakallan tavoitteena on laajentua rakentamalla uusia majoitustiloja. Tavoitteena on uudistumisen ja hankkeen myötä nostaa Rantakallan profiilia tasokkaana ja modernina majoitustoimijana. Hankkeen päätavoitteina on tunnistaa ja tavoittaa uusia kohderyhmiä uusille majoituskohteille sekä kehittää yrityksen kansainvälisyyttä, digitaalisuutta, vastuullisuutta ja ympärivuotisuutta. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluvat mm. potentiaalisten kohderyhmien kartoitus Ruotsista ja Saksasta, matalalle sesongille tähtäävän hinnoittelun suunnittelu ja tuotekehitys sekä potentiaalisten kohderyhmien kartoitus hiljaiselle ajalle. Yritys lähtee mukaan kestävää matkailua edistävään ohjelmaan ja edistää digitaalisuutta mm. hankkimalla digitaalisen huoneistokohtaisen näyttöjärjestelmän uusiin tiloihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 060

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 58 928

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 84 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 58 928

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Ylivieskan

Kunnat: Kalajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Matkailutie 150

Postinumero: 85100

Postitoimipaikka: KALAJOKI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Koska tämä hanke ei ole varsinainen tasa-arvon edistämiseen keskittyvä hanke, ei hanketta varten ole tehty laajempaa toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta. Matkailualan voidaan todeta olevan erittäin vahvasti naisvaltainen. Esimerkiksi vuonna 2020 majoitus- ravitsemistoiminta-ala työllisti Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 52 000 naista (67 %) ja 26 000 miestä (33 %).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tämä hanke ei ole varsinainen tasa-arvoon keskittyvä hanke ja matkailuala on tilastollisesti naisvaltaista, kuten edellä kuvattiin. Hanke voi kuitenkin edesauttaa tietoisuutta matkailualan antamista työmahdollisuuksista ja sitä kautta pyrkiä innostamaan alueen työikäisiä ihmisiä entistä laajemmin lähtemään mukaan alan toimijoiksi tai työntekijöiksi sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite. Hankkeen toimenpiteillä ei voi merkittävästi edistää sukupuolten tasa-arvoa toimialalla, mutta mahdollista on kuitenkin lisätä tietoa alan työmahdollisuuksista sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävän matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävän matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävän matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävän matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävän matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävän matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa. Kierrätykseen panostaminen ja materiaalien käytön minimointi ovat yksi osa kestävän matkailun ohjelmaa, johon yritys lähtee mukaan. Lisäksi digitaalisuuden edistäminen edesauttaa tätä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hankeella pyritään edistämään kestävää matkailua yrityksessä ja sitä kautta välillisesti myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hanke mahdollistaa luomaan uusia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeessa edistettävällä kestävän matkailun ohjelmalla ja digitaalisuuden kehittämisellä edistetään aineettomien tuotteiden ja palveluiden tarjoamista.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeen yhtenä päätavoiteena ja toimenpiteenä on edistää kestävää matkailua yrityksessä ja sitä kautta koko matkailukeskuksessa, mikä edistää vähintään välillisesti kestävää liikkumista ja logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 6
Hankkeella on mahdollista luoda uusia työpaikkoja ja uutta matkailutarjontaa, mikä lisää ihmisten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hankeella edistetään tasa-arvoa mahdollistamalla uusien työpaikkojen luomista sukupuolesta riippumatta kaikille osaaville henkilöille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 7
Hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja matkailua ja sitä kautta yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 3 4
Hankkeella on mahdollista tuotekehityksen myötä hyödyntää kulttuuria alueen vetovoimatekijänä.
Ympäristöosaaminen 7 7
Hankkeen yhtenä päätavoitteena ja toimenpiteenä on edistää kestävää matkailua yrityksessä ja lisätä etenkin henkilöstön ja samalla asiakkaiden ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena oli nostaa Hotelli Rantakallan profiilia tasokkaana ja modernina majoitustoimijana. Hankkeen konkreettisina tavoitteina oli kartoittaa ja tunnistaa uusia kohderyhmiä uusille majoituskohteille sekä kehittää yrityksen kansainvälisyyttä, digitaalisuutta, vastuullisuutta ja ympärivuotisuutta. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat mm. potentiaalisten kohderyhmien ja kumppanien kartoitusta Ruotsista ja Saksasta sekä hiljaisen sesongin palvelutarjonnan kehittämistä tuotekehityksellä, paketoinnilla ja hinnoittelulla. Vastuullisuutta edistettiin lähtemällä mukaan mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF)-ohjelmaan ja työstämällä ohjelman edellyttämiä kestävän matkailun toimenpiteitä. Digitaalisuutta edistettiin hankkeessa mm. hankkimalla digitaalinen huoneistokohtainen näyttöjärjestelmä uusiin majoitustiloihin sekä kartoittamalla toiminnan, jakelun, palvelun ja markkinoinnin kannalta relevantteja digityökaluja