Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78238

Hankkeen nimi: Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -investointihanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Närvilänkatu 8

Puhelinnumero: 068250000

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kulkki Katri Irene

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankesuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katri.kulkki(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447250633

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -kehittämiskokonaisuus toteutetaan kahtena erillisenä hankkeena: Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -kehittämishanke ja Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -investointihanke.

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -hankkeiden tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaista erikoiskasvien viljelyä, jatkojalostusta ja vientiä. Pitkällä tähtäimellä tämä voi korvata lihantuotantoa ja vähentää ilmastovaikutuksia. Hankkeet vastaavat alueen viljelijöiden, metsänomistajien ja luonnontuoteyritysten sekä yrittäjyyttä suunnittelevien tarpeisiin tuottamalla tietoa eri kasvimateriaalien jalostusmahdollisuuksista, laaduntodentamisohjeita sekä mahdollisuuden testata tuotteidensa pakastekuivausta.

Kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostaminen terveystuotteiksi, luonnonkosmetiikaksi ja jopa lääkkeiksi on iso bisnes maailmalla ja laadukkaille raaka-aineille on paljon kysyntää. Viljelijät ja metsänomistajat Keski-Pohjanmaalla ovat kiinnostuneita erikoiskasvien viljelystä ja keruusta sekä erilaisista elintarvikeraaka-aineiden jalostusmahdollisuuksista. Yritysten kasvun esteitä ovat mm. raaka-aineiden saanti, raaka-aineiden ja tuotteiden laadun todentaminen sekä jalostusprosessien riittämätön osaaminen.

Hankkeiden myötä alueelle saadaan lisää erikoiskasviviljelijöitä ja mikroyrittäjiä sekä optimoidaan kasviraaka-aineelle uusia jatkojalostus- ja laaduntodentamismenetelmiä. Pitkällä aikavälillä lisääntynyt viljeltyjen ja villien kasviraaka-aineiden jalostaminen uusiksi tuotteiksi tuo lisää työmahdollisuuksia sekä alkutuotantoon että teollisuuteen.

Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -investointihankkeessa hankitaan pilot-mittakaavan pakastekuivainlaitteisto. Hankkeen aikana viljelijät, metsänomistajat, yritykset ja muut elintarvikealan toimijat voivat testata tuoteideoitaan taloudellisesti riskittömästi. Kokeilujen tuloksena alueelta voi löytyä uusia henkilöitä/yrityksiä, jotka voivat kehittää uusia paikallisia tuotteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä sekä hyödynsaajina ovat viljelijät, metsänomistajat, mikroyrittäjät (kuten Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset / pienyrittäjät) luonnontuoteyritykset sekä yrittäjyyttä suunnittelevat tahot Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen aktivointi ja tiedottaminen tapahtuu Keski-Pohjanmaalla kehittämishankkeen toimesta.

Kuitenkin useat yritykset, jotka haluavat osallistua pilot-mittakaavan pakastekuivauskokeiluihin, voivat sijaita n. 200 kilometrin säteellä Kokkolasta / Keski-Pohjanmaalta. Keski-Pohjanmaan ulkopuolelta tulevat yritykset, jotka testaavat pakastekuivaamista, lisäävät varsinkin alkuvaiheessa laitteiden käyttöastetta sekä kerryttävät Keski-Pohjanmaan toimijoiden osaamista erikoiskasviraaka-aineiden jatkojalostuksessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat myös kunnat ja kehittämisorganisaatiot kuten ProAgria (tukikirje), Maa-ja kotitalousnaiset (tukikirje), MTK, joille välitetään tietoa tuloksista. Oppilaitokset ovat myös välillisiä kohderyhmiä, sillä hanke tuottaa tietoa uusista koulutustarpeista ja -sisällöistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 10 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 6 685

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 15 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Kaustinen, Kannus, Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristö perustuu biomassa-raakaaineiden viljejyyn, keruuseen ja jatkojalostukseen. Toimintaympäristössä ovat mukana tahot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uutta liiketoimintaa alueelle. Perinteisesti keruu on kiinnostanut enemmän naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Kehittämis- ja investointihankkeiden toiminnassa on henkilöitä, joilla on tarvittava osaaminen (Centria ja KPEDU). Kohderyhmissä on mukana henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uutta liiketoimintaa erikoiskasveista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kehittämishankkeen päätavoite on edistää uuden liiktoiminnan syntymistä erikoiskasviviljelyyn ja jatkojalsotukseen sekä vientiin. Keski-Pohjanmaalle halutaan rakentaa osaamis- ja innvaatiokeskittymä tukemmaan erikoiskasvien jatkojalostusta (uutot, analyysit, kuivaus, ml. pakastekuivaus). Hanke luo osaltaan uutta vihreän talouden liiketoimintaa sekä edellytyksiä teollisten arvoketjujen uudistumiselle.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 8
Erikoiskasvien viljely voi korvata villikasvien käyttöä sekä tuontikasviraaka-aineiden ja --tuotteiden käyttöä. Mahdollisuus syntyä uutta liiketoimintaa hankkeen jälkeen, sillä pohjoismaisten puhtaiden ja aitojen kasviraaka-aineiden ja tuotteiden kysyntä on globaalia miljardibisnestä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 8
Erikoiskasvien viljelyllä voi korvata tuontia ja siten vähentää kuljetusten aiheuttamia päästöjä. Hankkeiden jälkeen mahdollisuus syntyä uutta kasvavaa liiketoimintaa, mikä edelleen vähentää kuljetuksia. Viljely voi korvata myös lihantuotantoa, mikä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 6
Parantaa monimuotoisuutta mikäli viljely korvaa villikasvien hyödyntämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Viljely lisää hiilen sidontaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Pinta- ja pohjavesien osalta neutraali, kun toimitaan ohjeiden mukaan (GAP = good agricultural practises).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Raaka-aineiden monipuolisempi hyödyntäminen, esim. sivuvirtojen hyödyntämien vähentää jätteitä (esim. marjojen puristekakut). Pakastekuivaustestauksissa ja sitä seuraavissa kokeiluissa on mahdollisuus kehittää myös jätteiden / sivuvirtojen hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeesa ei suoraan paneuduta tähän, mutta mahdollista olisi selvittä, miten ja missä paikoissa pakastekuivain voisi käyttää uusiutuvia energialähteitä. Pakastekuivaimen energiankulutus on korkea.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia raakaainelähteen lähelle. Jos raaka-aineet myydään jalostamattomina alueen ulkopuolella, ei pystytä luomaan uusia työpaikkoja, kun raaka-aineet jalostetaan esim. Euroopassa korkean arvonlisän tuotteiksi ja pahimmillaan tuodaan takaisin Suomeen lopputuotteina.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Erikoiskavien jatkojalostuksen osaamis- ja innovaatiokeskittymässä kehitetään tarvepohjaisesti uusia jalostusmenetelmiä, laaduntodentamismenetelmiä, joita yritykset voivat myöhemmin hyödyntää varsinkin, jos myyvät premium-tuotteita ulkomaille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Vähentää kuljetuksia/tuontia ulkomailta, mikä raaka-aineita voidaan itse viljellä ja jalostaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia ja työpaikkoja ainakin hankkeiden jälkeen, mikä editää hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Biomassoista jalostettavat tuotteet ovat usein myös terveyttä ja hyvinvointia edistäviä / sairauksia ehkäiseviä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hankeet ovat tasa-arvoneutraaleja ja luovat mahdollisuuksia kaikille kiinnostuneille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Lisää erikoiskasviviljelyn arvostusta todellisena bisnesmahdollisuutena.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0
Lisää erikoiskasviviljelyn arvostusta sekä ymmärrystä siitä, että viljelyllä voidaan korvata villikasvien keruuta. Toisaalta ymmärretään, että vuosittain metsiin jää marjasadosta korjaamatta noin 90 %.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-