Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A78244

Hankkeen nimi: Tuotekehityksen ja kansainvälistymisen hanke

Toimintalinja: 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 31.5.2021 ja päättyy 31.8.2022

Toiminnan tila: Peruuntunut

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KTAM OY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3148151-3

Jakeluosoite: Puintikuja 7

Puhelinnumero: 0445711511

Postinumero: 02620

Postitoimipaikka: ESPOO

WWW-osoite: www.ktam.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Talaslahti Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.talaslahti(at)ktam.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445711511

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritys tulee hankkeen aikana tekemään tuotekehitystyötä, pilotoiden ja kehittäen digitaalista palvelualustaansa. Yritys tulee myös konseptoimaan palvelukokonaisuutensa huomioiden kansainvälistymisen vaatimat edellytykset.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 45 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 45 420

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puintikuja 7

Postinumero: 02620

Postitoimipaikka: ESPOO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa arvioidaan liiketoiminnan kokonaissuunnittelussa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulmaa arvioidaan liiketoiminnan kokonaissuunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Osa yrityksen omista tuotteista (esim. koko ihonhoitosarja) on tavoitteena tehdä 100 % luonnon raaka-aineista. Pakkaukset tulevat olemaan ekologisia, kierrätettävästä materiaalista ja/tai kompostoitavia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Osa yrityksen omista tuotteista (esim. koko ihonhoitosarja) on tavoitteena tehdä 100 % luonnon raaka-aineista. Pakkaukset tulevat olemaan ekologisia, kierrätettävästä materiaalista ja/tai kompostoitavia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 8
Osa yrityksen omista tuotteista (esim. koko ihonhoitosarja) on tavoitteena tehdä 100 % luonnon raaka-aineista. Pakkaukset tulevat olemaan ekologisia, kierrätettävästä materiaalista ja/tai kompostoitavia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-